Page 9 - Krant week 28
P. 9

9


    Alle pabo’s geven


    weer muziekonderwijs

    Alle 42 pabo’s in Nederland
    geven hun studenten weer

    structureel muziekonderwijs
    geven. Dat hebben
    Stichting Méér Muziek in

    de Klas, het Fonds voor
    Cultuurparticipatie en het

    ministerie van OC&W bekend
    gemaakt.
    Tekst: Aanlevering Méér Muziek in de Klas
    Foto: Roy Beusker

        it onderzoek bleek dat
        slechts 11 procent van de
    Ugroepsleerkrachten zich
    zelfverzekerd genoeg voelde om
    muziekonderwijs te geven op de ba-
    sisschool. De onzekerheid ontstond
    doordat er te weinig aandacht aan
    muziek werd geschonken in de les-
    programma’s op de pabo’s en ook op  Vlnr: Marie-Louise Smolenaars (FCP), Marjon Brouwer (ambassadeur Méér Muziek in de Klas), Hannah-Mae (student Pabo), Ilse DeLange
    stagescholen werd er onvoldoende  (ambassadeur Méér Muziek in de Klas), Koningin Máxima (erevoorzitter Méér Muziek in de Klas), Jantien Westerveld (directeur Méér Muziek
    aandacht aan geschonken.      in de Klas), Esther Adema (OC&W).

    Essentiële stap
    Directeur Jantien Westerveld van  wijs voor alle basisschoolkinderen in  muzikale vaardigheden van de stu- in de praktijk kunnen testen. Verder
    Méér Muziek in de Klas: “Vanaf  Nederland.”            denten, het gebrek aan continuïteit  zet men in op het vergroten van
    het begin hebben we, samen met                   van het muziekaanbod gedurende  de deskundigheid van docenten en
    onze ambassadeurs, ingezet op   Expertise             alle opleidingsjaren. Ook bleek het  stagebegeleiders, wordt er nauwer
    verbetering en uitbreiding van het  Het Fonds voor Cultuurparticipatie  moeilijk te differentiëren in het ni- samengewerkt met conservatoria en
    muziekonderwijs op de pabo’s. Het  voerde de regeling uit. Voorwaarden  veau van de studenten, waardoor het  worden nieuwe vormen van muziek-
    Fonds voor Cultuurparticipatie heeft  om in aanmerking te komen waren  lesaanbod soms te moeilijk en soms  technologie ingezet.
    samen met ons, het ministerie van  dat de pabo ging samenwerken met  te makkelijk was.
    OC&W en vertegenwoordigers van  een conservatorium voor hun exper-                 Werksessies
    de pabo’s, de regeling Professiona- tise, en met een school uit de eigen  Uitbreiden        Ook koningin Máxima, als erevoor-
    lisering muziekonderwijs pabo’s  regio zodat de plannen optimaal  Dankzij de subsidieregeling kun- zitter van Méér Muziek in de Klas,
    ontworpen. Met honderd procent  kunnen worden afgestemd met het  nen pabo’s het aantal uren mu-  zette zich in voor de verbetering voor
    deelname bereiken we dat alle leer- onderwijs. Het Fonds analyseerde  ziekonderwijs uitbreiden, minors  het muziekonderwijs op de pabo’s.
    krachten van de toekomst weer goed  36 subsidieaanvragen van de pabo’s.  muziekonderwijs ontwikkelen en  Ze bezocht verschillende vestigingen
    muziekonderwijs kunnen geven. Een  Knelpunten die pabo’s aangaven wa- afspraken maken met scholen over  (Den Bosch, Rotterdam, Leiden) om
    essentiële stap in het bereiken van  ren het te beperkte aantal uren dat  muziekonderwijs tijdens stages, zo- tijdens werksessies met betrokkenen
    ons doel: structureel muziekonder- beschikbaar was voor het trainen van  dat studenten de muzieklessen ook  te praten over verbeteringen.


    MuziekMatch: 1 miljoen voor muziekonderwijs    Minister Van Engelshoven (OCW)  De MuziekMatch wordt uitgevoerd  regio’s daarbij helpen en de Muziek- gemeente en/of provincie, een derde
    stelt 1 miljoen euro beschikbaar  door Méér Muziek in de Klas, met  Match is daar een unieke stimulans  van private partijen en voor een
    voor samenwerkende regionale   betrokkenheid van een onafhanke- voor.”              derde kan men aanspraak maken op
    partijen die zich willen inzetten  lijke commissie. Jantien Westerveld,  Samenwerkende partijen als gemeen- de gelden van de MuziekMatch. De
    voor duurzaam muziekonderwijs   directeur van Méér Muziek in de  ten, provincies, bedrijven, fondsen,  wensen en behoeften van de scholen
    op alle basisscholen in hun regio.  Klas: “We kunnen alleen in de toene- particulieren en serviceclubs kunnen  zijn leidend én de besteding moet
    De partijen kunnen aanspraak   mende vraag van muziekonderwijs  aanspraak maken op de gelden als zij  leiden tot duurzame verankering van
    maken op deze zogeheten stimu-  op basisscholen voorzien door regio- voldoen aan de voorwaarde dat zij  muziekonderwijs op de scholen.
    leringsregeling MuziekMatch als  naal samen te werken, met publieke  een gelijk deel bijdragen aan duur-
    zowel private als publieke partijen  én private partijen. Het programma  zaam muziekonderwijs in hun regio,  Meer informatie:
    zich samen inzetten voor dit doel.  Méér Muziek in de Klas Lokaal kan  wat neerkomt op een derde inzet van  www.meermuziekindeklas.nl
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14