Page 1 - Krant week 28
P. 1

Jaar 2020, week 28


                     CGN ziet gouden                          Finale van BLOW!

                     formule voor alle                         to Woodstock
                     KNMO-sectoren                           live in beeld


                             3                                 4


     Opsteker voor de fanfare
     Mooi nieuws voor de fanfareaanhang. De minister van Cultuur in Vlaanderen heeft de fanfarecultuur toegevoegd aan de
     Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ook in Nederland wordt achter de schermen gewerkt aan
     een soortgelijke erkenning voor het blaasorkest van de Lage Landen.


     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: Marc Sesselle

        lijdschap bij Tine Maes, be-
        leidsmedewerker bij VLAMO.
     B“Dit positieve resultaat is de
     kers op de taart van een mooie sa-
     menwerking tussen VLAMO, het
     Centrum voor Muziek- en Podi-
     umerfgoed (CEMPER) en de hele
     erfgoedgemeenschap die centraal
     heeft gestaan in dit traject. Deze er-
     kenning vormt geen eindpunt, maar
     juist het begin van een langdurig
     engagement”, zegt ze.       Exponent uit de rijke Belgische fanfaretraditie: Willen Is Kunnen uit Wippelgem, opgericht in 1869.

     Inventaris
     Minister van Cultuur Jan Jambon  bestuursleden, dirigenten, docenten,  het midden van de negentiende  dragen voor inschrijving als immate-
     voegde vorige week de fanfarecultuur componisten, uitgevers en publiek)  eeuw z’n speciale klankkleur en grote rieel erfgoed. De Stichting Centrum
     toe aan de Inventaris Vlaanderen van op om mee te werken aan de tot- succes’.           Repertoire Ontwikkeling Nederland
     het Immaterieel Cultureel Erfgoed.  standkoming van de aanvraag. Ook                (CRON) - organisator van het Fan-
     Op dit overzicht staat niet-tastbaar  werd een enquête gehouden waaraan Symbolisch kapitaal    fare Repertoire Festival - heeft dit
     erfgoed waarvan de kennis, gewoon- ongeveer de helft van alle Vlaamse  “We vinden deze erkenning erg be- traject op zich genomen. Een belang-
     tes, gebruiken en praktijken dermate  fanfareorkesten met een of meerdere  langrijk”, licht Tine toe. “Er hangen  rijk voordeel is dat er meer kansen
     belangrijk worden geacht zijn dat ze  respondenten deelnam. De deel- dan wel geen subsidies aan vast,  ontstaan om fondsen te werven voor
     gekoesterd moeten worden om ze  nemers werd onder meer gevraagd  maar de opname op de Inventaris  activiteiten die bijdragen aan het be-
     aan een volgende generaties te kun- het belang van de fanfarecultuur  Vlaanderen zorgt wel voor een sym- houd en de ontwikkeling van het erf-
     nen doorgeven.          te omschrijven. Dat resulteerde in  bolisch kapitaal. Het zet de fanfare- goed. “We zijn blij om te zien dat dit
                      de volgende kwalificatie: ‘de unieke  cultuur in de kijker en vormt voor  erfgoedverhaal ook leeft in Neder-
     Traject              muzikale kenmerken en mogelijk- de hele erfgoedgemeenschap een  land”, zegt Tine Maes. “We kijken er
     De Vlaamse muziekorganisatie   heden van de fanfare onderscheiden  stimulans om er blijvend zorg voor  dan ook naar uit om onze kennis te
     VLAMO nam het initiatief voor   zich van andere orkestvormen en dat  te dragen. Na opname op de Inventa- delen en ervaringen uit te wisselen.
     de aanvraag en zette met hulp van  de fanfare onlosmakelijk verbonden  ris Vlaanderen zal er om de twee jaar We noemden dit erfgoed immers
     CEMPER haar schouders onder een  is aan de regio België, Nederland en  gevraagd worden om een verslag in  niet voor niets ‘fanfarecultuur: het
     omvangrijk traject. Om zo breed  Luxemburg. Vooral de aanwezigheid  te dienen over de gedane acties.” fanfareorkest van de Lage Landen’.”
     mogelijk draagvlak te krijgen voor  van saxhoorns maakt de fanfare bij-              Door de krachten te bundelen kan er
     het idee riep VLAMO mensen die op zonder. Dankzij de innovaties van  Nederland          straks mogelijk op Europees niveau
     welke wijze dan ook betrokken zijn  de Brusselse instrumentenbouwer  Ook in Nederland zijn initiatieven  erkenning gevraagd worden voor het
     bij de fanfarecultuur (muzikanten,  Adolphe Sax kent de fanfare sinds  opgestart om de fanfare voor te  medium fanfare.


          Volgende week verschijnt geen digitale uitgave van KNMO Klankwijzer
   1   2   3   4   5   6