Page 1 - Krant week 30
P. 1

Jaar 2020, week 30


                     Ensemblespel als                          Percussions

                     perfecte basis                           Friends terug
                     voor orkestspel                          op oude nest


                             5                                 9


     “Muziek maakt je


     studententijd compleet”     Een veel gehoorde klacht onder verenigingsbestuurders: als muzikanten eenmaal gaan studeren en op kamers gaan, zijn

     ze voor de blaasmuziek verloren. Onzin!, roepen de vier studentenharmonieorkesten van Nederland, die een campagne zijn
     gestart om studerende muzikanten te werven.

     Tekst: Onze redactie
     Foto: Aanlevering De Ontzetting/
     QHarmony

          uziekbeoefening is prima
          te combineren met je
     ‘Mstudie’. Met die slogan                                            Studentenorkest
     zijn de studentenharmonieorkesten                                        De Ontzetting uit
     QHarmony uit Nijmegen, De Ont-                                          Wageningen.
     zetting uit Wageningen, SHOT
     uit Enschede en Auletes uit Eind-
     hoven een gezamenlijke campagne  is”, stellen de vier orkesten in hun  op muzikanten die al wat langer in  bare school, is het op kamers gaan
     gestart om leden te werven. Veel  gezamenlijke oproep. Een studen- een van de vier steden studeren.  en in een andere stad wonen toch
     muzikanten haken bij hun verenig- tenharmonieorkest repeteert net als  “Studenten willen vaak verschil- een hele stap voor studenten. Daar-
     ingsorkest af zodra ze naar de grote  een verenigingsorkest meestal één  lende activiteiten naast hun studie  om ervaren eerstejaars deze periode
     stad trekken om te gaan studeren.  keer in de week. Daarnaast kunnen  proberen, zoals sport- en studenten- vaak als heel erg druk en gaan som-
     Met als gevolg dat ze de band met  muzikanten zich vaak nog aansluiten verenigingen. Vaak overlappen deze  migen juist niet bij een studentenor-
     de muziekwereld kwijtraken en na  bij een blaaskapel of actief worden in  clubavonden zich en kiezen ze liever  kest omdat ze eerst willen kijken of
     hun studie niet meer terugkeren bij  verschillende commissies. “Natuurli- voor activiteiten die nieuw voor ze  ze er ook wel tijd voor hebben.” Toch
     hun vereniging. Het is een van die  jk staat gezelligheid bij ons hoog in  zijn of willen ze niet meteen te veel  moedigt hij nieuwe studenten aan
     kritische fases in het leven waarin  het vaandel”, zeggen de vier orkesten. naast hun studie plannen. Het komt  om bij een studentenorkest te gaan.
     veel muzikanten voor de amateur- “Zo organiseren we buiten de repeti- dan ook best vaak voor dat nieuwe  “Ten eerste is het gewoon superge-
     muziek verloren raken. De vier stu- ties om regelmatig leuke activiteiten  leden zich pas aanmelden als ze een  zellig en je hebt minimaal één keer
     dentenharmonieën roepen daarom  en drinken we graag nog iets na de  beter beeld hebben van hun studie of per week even twee uurtjes afleiding
     studerende muzikanten op om lid  repetitie. Het kost niet veel tijd en  het spelen in een orkest beginnen te  van de drukte van je studie, wat ook
     te worden van een van de universi- is dus prima te combineren met je  missen.”          heel prettig is. Ook is een studen-
     teitsorkesten. “Uit ervaring weten  studie! Je maakt er je studententijd              tenorkest de ideale plek om jezelf
     we dat als ze zich aansluiten bij een  echt compleet mee.”    Supergezellig          te ontwikkelen door in commissies
     studentenorkest, ze enthousiast bli-                Acquisiteur Ruben Holubek van stu- te gaan of een bestuursjaar te doen.
     jven voor muziek maken en ermee  Eerstejaars           dentenorkest QHarmony Nijmegen  Bovendien is een studentenorkest
     doorgaan. Het zou heel erg zonde  Secretaris Lisan Verduijn van De  heeft diezelfde ervaring. “Nieuwe  ideaal om eventueel een tweede in-
     zijn als leden stoppen met musice- Ontzetting Wageningen legt uit dat  studenten zijn toch vaak erg druk in  strument te leren bespelen.”
     ren omdat ze gaan studeren, terwijl  de campagne zich niet alleen richt  hun eerste jaar. Naast dat de univer-
     het juist een van de leukste hobby’s  op eerstejaars studenten, maar ook  siteit al heel anders is dan de middel- Zie vervolg op pagina 3


       Vanwege de zomerstop verschijnt de komende weken geen digitale uitgave
   1   2   3   4   5   6