Page 3 - Krant week 30
P. 3

3
    Vervolg van pagina 1         Studentenorkest
                       QHarmony uit
    Introductieweek           Nijmegen.
    Hoewel studentenorkesten tijdens
    introductieweken flink aan de weg
    timmeren om nieuwe leden te wer-
    ven, zijn nieuwe studenten toch vaak
    niet bekend met het bestaan van stu-
    dentenorkesten. “Normaal gesproken
    wordt er altijd een introductieweek
    georganiseerd waarin De Ontzetting
    veel mogelijkheden heeft om het
    orkest te promoten”, vertelt Lisan.
    “Vaak spelen we bij de opening en
    tijdens een straattheaterfestival met
    het hele orkest en is er een ensemble
    aanwezig tijdens een van de activitei-
    ten. Maar kennelijk bereiken we dan
    toch niet alle nieuwe studenten. Bo-
    vendien zijn er dit jaar door corona
    veel minder activiteiten waar we ons
    als orkest kunnen laten zien.”  bestaat dat studentenorkesten niet  van een eigen instrument kan dan  kunnen komen om mee te spelen. Zo
                     gezellig zijn. Er is niets leukers dan  een belemmering zijn om hun muzi- blijft in ieder geval de band met de
    Verkeerd beeld          muziek maken met mensen van je ei- kale carrière bij een studentenorkest  moedervereniging in stand.
    Loes de Graaf van de pr-commis-  gen leeftijd en samen een vereniging  voort te zetten. Studentenorkesten
    sie van QHarmony merkt op dat er  draaiende houden. Niet voor niks is  beschikken doorgaans wel over een
    misschien ook een verkeerd beeld  tachtig procent van onze leden ook  beperkt eigen instrumentarium
    bestaat van studentenorkesten. Alsof  actief in commissies en zijn muziek  waarvan de leden tegen een ver- QHarmony Nijmegen: https://qharmony.nl
    die niet zo gezellig zouden zijn als  en gezelligheid allebei onderdeel van  goeding gebruik kunnen maken.  De Ontzetting Wageningen:
    verenigingsorkesten. “Voor sommige  onze orkestdoelen”       Maar een optie zou kunnen zijn dat  www.ontzetting.wur.nl
    andere orkesten is auditie vereist. Dat               verenigingen met studerende leden
    is bij QHarmony niet het geval. We  Bruikleen           afspraken maken zodat ze ook gedu- SHOT Enschede: www.shot.utwente.nl
    zijn een ontzettend open vereniging.  Een ander probleem kan zijn dat  rende hun studietijd het instrument
    Iedereen mag lid worden en altijd  muzikanten hun instrument moeten  in bruikleen mogen houden. Al is het  Auletes Eindhoven:
    vrijblijvend komen kijken op een  inleveren wanneer ze zich bij hun  maar voor het geval dat ze bij bijzon- www.esmgquadrivium.nl
    repetitie. Ik hoop niet dat het beeld  vereniging afmelden. De aanschaf  dere gelegenheden weer even terug

    Muzikanten gezocht voor locatievoorstelling

    De voormalige steenoven De Panoven in Zevenaar is de inspirerende locatie voor Klinkerweg: een muzikale voorstelling in het

    eerste weekend van oktober 2020. Voor deze voorstelling zijn de initiatiefnemers op zoek naar avontuurlijke muzikanten die
    mee willen spelen. De voorstelling is geheel corona-proof. Alle muzikanten en het publiek houden steeds 1,5 meter afstand.
    Aanmelden kan tot 20 augustus.                                                       Aanmelden
                                                       Muzikanten uit de regio die willen
    Naast drie professionele musici (op                                 meespelen met deze bijzondere
    basklarinet, lapsteelgitaar en accor-                                locatievoorstelling kunnen zich
    deon) wordt er een orkest gevormd                                  tot 20 augustus aanmelden. De
    met baritonsaxofoons, trombones,                                   repetitie zijn in september en de
    hoorns, klarinetten (bes en es) en                                  voorstellingen op 3 en 4 oktober.
    slagwerkers. De slagwerkers hebben                                  Zie voor alle informatie www.
    een bijzondere rol, want zij spelen op                                klinkerweg2020.nl
    instrumenten gemaakt van materiaal
    uit de steenfabriek.                                         Crowdfunding
    De muziek van Klinkerweg wordt                                    Om deze bijzonder productie
    gecomponeerd door Eva Beunk.                                     op locatie mogelijk te maken
    Vorig jaar maakte zij de succesvolle                                 is geld nodig. Naast subsidies
    locatievoorstelling Op Wacht in Fort                                 vanuit diverse fondsen hopen de
    Pannerden. Een reprise van die voor-                                 initiatiefnemers op bijdragen via
    stelling kon niet doorgaan vanwege                                  crowdfunding.
    de corona-maatregelen. Eva ging niet                                 Producent Dick Hesselink: “Het
    bij de pakken neerzitten, maar be- De voorstelling Klinkerweg vindt plaats bij de voormalige steenoven De Panoven in Zevenaar. idee van crowdfunding is dat als
    dacht een nieuwe locatievoorstelling                                 veel mensen een beetje bijdragen,
    die wél mogelijk is in de anderhalve-                                we samen tot een mooi bedrag
    metersamenleving. Hiervoor werkt                                   komen. Alle beetjes zijn van harte
    zij samen met scenografe Noa Hel- muzikanten op elkaar reageren en  Eva Beunk: “Hoewel men in het be- welkom.”
    der en producent Dick Hesselink. zo gezamenlijk hun klanken laten  gin een heel individuele ervaring zal
                     klinken. Ook krijgt het publiek een  hebben, wordt op het eind duidelijk  De crowdfunding loopt via Voor de
    Publiek              belangrijke rol bij de voorstellingen.  dat alle keuzes die je maakt invloed  kunst: https://www.voordekunst.nl/
    Eva houdt van muziek waarbij   Daardoor is elke uitvoering anders.  hebben op het collectieve resultaat.” projecten/10702-klinkerweg
   1   2   3   4   5   6   7   8