Page 5 - Krant week 30
P. 5

5


    “Ensemblespel: de perfecte
    basis voor goed orkestspel”
    Repeteren, maar waarvoor? Na de euforie dat er met wat kunstgrepen in ieder geval weer samen muziek gemaakt kan
    worden, dient de volgende fase zich aan: welke activiteiten kunnen binnen de veiligheidsnormen op touw gezet worden om
    de muzikanten weer een muzikaal doel te kunnen aanbieden. Wellicht is het project Bloaze in Beeg van harmonie Sint Cecilia

    uit Grevenbicht-Papenhoven een idee om na de zomervakantie mee aan de slag te gaan.                     rinetchoir en het slagwerkensemble  achtergrond komt te staan. In Gre- leuk maar ook uitdagend project. Ik
                     elkaar af. De bedoeling is dat de op- venbicht hebben ze dat opgelost door  kijk al uit naar de uitvoering op 27
    Tekst: Frank Vergoossen      tredens in de openlucht plaatsvinden, de repetities van de ensembles op de  september!” Piccolo- en altfluitspeler
    Foto: Aanlevering Sint Cecilia  maar voor het geval het weer tegenzit reguliere repetitieavond in te plan- Stefan van Koert (33) heeft al vele
                     worden er alternatieve locaties achter  nen. Groeps- en tuttirepetities wor- jaren ervaring in het ensemblespel.
        e repetities zijn weliswaar  de hand gehouden. Simons: “Een van  den afgewisseld waarbij ondertussen  “Het spelen in ensembleverband
        weer opgestart, maar een  de hoofdvoorwaarden was dat elk  ook een nieuw programma wordt  biedt vele mogelijkheden, omdat
    Dgroots opgezet jubileum-     orkestlid, jong en oud, aan dit project ingestudeerd voor een avondvullend  er in verschillende bezettingen kan
    concert viel door corona in het  moest kunnen deelnemen. Hieraan  themaconcert in januari. Simons:  worden gespeeld en daarnaast het
    water. Dat zette harmonie Sint Ce- is helemaal voldaan. De muzikanten  “Als dirigent ben ik heel blij dat we  repertoire uit de verschillende mu-
    cilia Grevenbicht-Papenhoven aan  hebben zich allemaal enthousiast  dit concept hebben kunnen organi- zikale perioden zo uitgebreid is.
    het denken om het nuttige met het  achter dit project geschaard. In totaal  seren: kamermuziek en ensemblespel  Anders dan in een orkest speel je in
    aangename te verbinden. Resultaat:  zijn er 82 deelnemers. Qua directie  zijn de perfecte basis voor goed or- een ensemble maar met enkele mu-
    een ‘muzikale smaakwandeling’. Een  hebben we een beroep kunnen doen  kestspel. Iedereen leert op een andere zikanten, waardoor elke muzikant
    apart project waarbij musiceren in  op mensen van het orkest zelf. Ove- manier naar zijn collega-muzikanten  meestal alleen verantwoordelijk is
    ensembleverband centraal staat. Di- rigens is er nog plaats voor muzikan- luisteren en de manier van musiceren voor zijn partij. Het spelen in ensem-
    rigent Jos Simons legt uit: “Het con- ten die willen aansluiten!” kan veel meer gestroomlijnd worden.  bleverband vraagt dus van iedereen
    cept is ontstaan uit een samenwer-                 Gelukkig kan deze vorm van musi- qua samenspel nog meer concen-
    king die het orkest aangaat met een  Netwerk            ceren, wat in professionele orkesten  tratie en eigen muzikale presentie.
    lokale cateraar. Bezoekers worden op  Zoals al vaker opgemerkt zit en- gemeengoed is, ook in de toekomst  Tegelijkertijd moet je je medespelers
    zondag 27 september tussen 10 en 14  semblespel niet in het DNA van de  behouden blijven. Daarnaast komt  genoeg ruimte geven om zich te kun-
    uur verwacht aan het Burgemeester  Nederlandse blaasmuziek. Simons  ook nieuw boeiend en uitdagend  nen ontplooien. Door dit alles heb
    Kotenplein in Grevenbicht, waar  vertelt dat het dan ook een hele zoek- repertoire aan bod.”    ik ervaren dat een orkest er erg van
    de start is van een uitgestippelde  tocht was om geschikt repertoire te               profiteert als de muzikanten dikwijls
    dorpswandeling langs de mooiste  vinden. “Daarvoor diende een groot  Herkenbaar          in ensembles samenspelen.”
    plekjes van het Maasdorp. Onderweg  netwerk aangesproken te worden,  Ook leden reageren enthousiast op
    zijn er drie haltes waar telkens twee  want voor bepaalde ensemblesa- deze aanpak. “Musiceren in een en- Het project Bloaze in Beeg sluit
    verschillende ensembles een concert  menstellingen lag dat niet voor het  semble is inderdaad nieuw voor ons”,  naadloos aan bij de afwisselende
    geven en waar de wandelaars de in- oprapen. Toch zijn we erin geslaagd  zegt trompettiste Guusje Duysens  programmering die harmonie
    nerlijke mens kunnen versterken met  om voor elk ensemble een program- (20). “Door het ensembleproject  Sint Cecilia haar leden wil bieden.
    een hapje en een drankje.”    ma met verschillende stijlen aan te  kunnen we op gepaste afstand toch  Themaconcerten, deelname aan
                     bieden. Zo zullen de koperensembles  samen weer muziek maken. Binnen  het WMC, grootschalige muzikale
    Bezettingen            naast de Wiener Philharmoniker Fan- de ensembles wordt lichte muziek ge- projecten met zang (zoals The
    Op iedere locatie kunnen de wan- fare en de Festmusik der Stadt Wien  speeld die herkenbaar is voor zowel  Armed Man van Karl Jenkins) én
    delaars luisteren naar ensembles in  van Richard Strauss ook filmmuziek  jeugd als ouderen. Hierdoor heb je  ensemblespel behoren allemaal tot
    telkens andere bezettingen. Bij de  en muziek uit het lichtere genre pre- een mix van allerlei soorten muziek  de activiteiten die onder het motto
    Protestantse kerk zijn optredens van  senteren.”          die iedereen aanspreekt. De repetities ‘In Harmonie Verbonden’ worden
    een houtblazersensemble en een ko-                 duren ongeveer anderhalf uur en  georganiseerd. Kijk voor meer
    perensemble, bij de Catharinakerk  Sociaal aspect         zijn kort maar intens. Binnen de en- informatie over de activiteiten van
    treden een saxofoonensemble en een  Een ander veelgehoord bezwaar is  sembles ben je met minder mensen  harmonie Sint Cecilia Grevenbicht-
    koperensemble op en op het Burge- dat bij ensemblespel het sociale as- waardoor iedere stem belangrijker  Papenhoven op https://www.cecilia-
    meester Kotenplein wisselen het kla- pect van het samen musiceren op de  wordt. Hierdoor wordt het een heel  online.nl/
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10