Page 7 - Krant week 30
P. 7

7    FFO bereidt Fries-                                           STACCATO

    Engels project voor                                          Concours Schiedam in
                                                        aangepaste vorm


                                                        Concours Schiedam wordt dit jaar gehouden
    Frisia meets Anglia is de titel van een grensverleggend project van het Frysk Fanfare         in een aangepaste vorm. Deelnemers kunnen
    Orkest (FFO) op 6 februari 2021 in de Martinikerk in Bolsward. Het project is ontstaan         een optreden verzorgen van ongeveer 20
                                                        minuten. Dit mag een mars of een show zijn.
    uit de samenwerking van het FFO met het Canterbury Festival in Engeland.                Na de uitvoering kan de hele vereniging in
                                                        gesprek met de jury. Het doel is om betere
                                                        feedback te geven dan via de tapes die ze
                                                        normaliter meekrijgen. Zowel jury als organi-
                                                        satie begrijpt dat er vanwege de beperkin-
    Tekst: Onze redactie - Foto: Facebook                                 gen rond de coronacrisis geen topprestaties
                                                        geleverd kunnen worden, maar dat is dit
    Frisia meets Anglia brengt Neder-                                   jaar ook niet het doel. Het evenement
    landse en Engelse muzikanten en                                    staat (onder voorbehoud) gepland voor 7
    componisten samen. De uitvoeren-                                    november in de Margriethal in Schiedam.
    den zijn het Frysk Fanfare Orkest, de                                 Inschrijven en informatie: inschrijvingen@
    koren Vocaal Ensemble Eljakim en                                    concoursschiedam.nl
    Cantus Deo uit Bolsward, de Friese
    saxofoniste Femke IJlstra en diverse
    Engelse solisten. Een van de werken
    die tijdens dit concert in première                                  Jubilarissen bij
    gaat is De Hel van ’63 van Hendrik de
    Boer over de zwaarste Elfstedentocht                                  Limburgse bond
    uit de geschiedenis. Verdere com-
    posities komen van de hand van het                                   Bij de Limburgse Bond van Muziekgezel-
    jonge talent Pieter Huizenga, de En-                                  schappen vierden de afgelopen maand de
    gelse componist John Harle en Leon                                   volgende muzikanten hun jubileum.
    Vliex en Tim Verstegen. Er wordt                                    60 jaar: John Debie (Politiekapel Limburg
    gebruik gemaakt van de ruimtelijke                                   Kerkrade); Jan Vermazeren (Moed en IJver
    effecten van de akoestiek en opstel-                                  Blitterswijck);
    ling, waarbij de coronamaatregel van                                  Albert Simons (Sint Gertrudis Beesel).
    1,5 meter afstand geen beperkend                                    50 jaar: Mies Surminski (Moed en IJver
    maar juist een innovatief effect heeft.                                Blitterswijck); André Coenen (Sint Jozef
                                                        Kerkrade-Kaalheide); Gert Scherders, Will
    Uitnodiging                                              Bleeck (Eendracht Siebengewald); Theu van
    Het Frysk Fanfare Orkest (FFO) ont-                                  Heel (Amicitia Roggel).
    ving de eervolle uitnodiging om in                                   40 jaar: Monique Schröder-van den Tillaard
    oktober 2019 deel te nemen aan het                                   (Sint Jozef Kerkrade-Kaalheide); Nellie
    Canterbury Festival voor klassieke                                   Stammen, Lisette Janssen-Sanders (Een-
    muziek, poëzie, theater en ander  Sopraansaxofonist Femke IJlstra soleert in The Keys of Canterbury van John Harle. dracht Siebengewald); Piet van den Borst,
    kunstuitingen. Programmering van                                    Jeu Levels, Richard Staaks (Sint Gertrudis
    een fanfareorkest tijdens dit interna-                                 Beesel); Marlie Nohlmans, Paul Dormans,
    tionale festival was uniek. Hoogte- Femke IJlstra. Bij de uitvoering van  Engelse euphoniumtalent Philippe  Jurgen Friedrichs (Concordia Obbicht).
    punt was de uitvoering van The Keys  deze compositie worden instrumen- Schwartz speelt De Hel van ’63 van
    of Canterbury voor sopraansaxofoon  tengroepen opgesteld in verschil- Hendrik de Boer met beelden van
    en fanfareorkest van de componist  lende hoeken van het kerkgebouw  de gelijknamige film als decor. Van
    John Harle. Het FFO wil ook de Frie- waardoor zowel voor publiek als  de hand van Pieter Huizenga klinkt  Veel verenigingen
    se muziekliefhebbers kennis laten  muzikanten een bijzondere muzikale  een koraal gebaseerd op gedichten
    maken met dit bijzondere werk door  beleving ontstaat. De solist beweegt  van Gysbert Japicx. Om de samen- actief in de vakantie
    de samenwerking met de Engelse  door de kerk tussen deze klanken  werking tussen het FFO en de En-
    partners voort te zetten middels een  en instrumentengroepen. Daarnaast  gelse muziekwereld te onderstrepen,  Bijna één op de drie muziekverenigingen
    project in Friesland. In Bolsward  worden werken van Nederlandse en  schreef de Nederlandse componist  gaat in de vakantie door met repetities of
    wordt de sopraansaxofoonsolo ver- Friese makelij vertolkt door Engelse  Tim Verstegen het werk Crystal over  houdt een kortere zomerstop. Dat blijkt
    tolkt door de uit Friesland afkomstige solisten. Het jonge Luxemburgs/ the Ocean.          uit een poll van Klankwijzer. Vanwege de
                                                        coronamaatregelen heeft de muzieksector
                                                        lang stilgelegen. Ook gaan veel mensen deze
                                                        zomer niet op vakantie. Veel verenigingen
                                                        kiezen er daarom voor om in de vakantie-
     Limburgse bond biedt orkesten theaters aan voor repetities                      periode (nog een tijdje) door te gaan met
                                                        repeteren. Van de 887 deelnemers aan de
     De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) biedt orkesten die vanwege de anderhalvemetermaatregel in hun eigen lokaal niet met de volledige  mini-enquête gaven er 278 (31 procent) aan
     bezetting terecht kunnen de podia van diverse Limburgse theaters aan om te repeteren.        in de vakantie geen of een kortere zomerstop
                                                        te houden. Van de respondenten zetten er
     Het gaat daarbij om De Maaspoort in Venlo, het Parkstad Limburg Theater in Heerlen en cultureel centrum Don Bosco in Heel. Verenigingen kunnen  609 (69 procent) een vinkje bij de optie ‘We
     aangeven wanneer ze tussen 2 en 20 september in een van deze locaties repetities willen houden. De huurkosten komen voor rekening van de LBM. De  houden zomerstop!’ Een aantal verenigingen
     verenigingen kunnen tevens gebruikmaken van een standaard set slagwerk, bestaande uit vier pauken, xylofoon, vibrafoon, concertbasdrum, kofferklok- grijpt de vakantieperiode aan om kinderen
     kenspel met statief en drumset. Ze mogen maximaal twee keer van de regeling gebruikmaken. Aanmelden tot 26 augustus. KLIK HIER: kennis te laten maken met muziek.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12