Page 1 - krant week 30
P. 1

Buma Awards                            Drie weken in

                      voor Janssen                           een bubbel voor

                      en Cesarini                            NSO De Ring

                             3                                 9     Jaar 2021, week 30


       Ook muziek in

       de vakantie!
       Uit de repetitielokalen in Nederland klinkt ook in de zomervakantie

       muziek. Bijna de helft van de muziekverenigingen houdt geen of
       een kortere zomerpauze. In veruit de meeste gevallen staan de

       repetities tijdens de schoolvakantie onder leiding van de eigen
       dirigent. Dat is de uitkomst van een poll van KNMO Klankwijzer
       waaraan 456 mensen meededen.


                      een kortere zomerstop te houden  Creatieve oplossingen      Bruijne weten.
                      dan gebruikelijk. Bijna de helft van  Uit de reacties op de poll blijkt  Wim Baerken meldt dat ook de
     Tekst: Frank Vergoossen     de deelnemers (48,9 procent) houdt  dat verenigingen vaak creatieve  Rotterdamse Akkordeonvereniging
                      de instrumenten gedurende de hele  oplossingen hebben gevonden om  Scala doorgaat. “Er zijn al genoeg
        a maanden stilgelegen   vakantieperiode in de koffer. An- thuisblijvende leden de gelegenheid  repetities verloren gegaan. Ont-
        te hebben door de coro-  derhalf procent zegt sowieso van  te bieden om muziek te maken.  breekt er een hele partij, dan kun-
     Nnamaatregelen mochten      plan te zijn geweest om vanwege de  Zo heeft het Dordrechts Philhar- nen we altijd nog een repetitie afge-
     de repetities in juni eindelijk weer  situatie rond corona de repetities  monisch Orkest een projectorkest  lasten. We bekijken het per week.”
     hervat worden. Maar goed en   pas na de zomervakantie te hervat- gevormd uit leden van de verschil- Jubal Varsseveld ziet daarvan af.
     wel weer in het ritme kwamen de  ten.              lende verenigingsorkesten. “Zo  Voorzitter Mark Jansen zegt: “We
     schoolvakanties om de hoek kijken.                kunnen mensen die thuisblijven  doen dit bewust niet. Hoe eerder
     Omdat veel mensen deze zomer er  Dirigenten           toch repeteren en zitten we niet met  het ritme weer normaal is, hoe
     toch niet opuit trekken, hebben veel  Ook veel dirigenten hebben hun  allerlei gaten in de bezetting. Win- liever. Repeteren in de vakantie zou
     verenigingen besloten om daarom  vakantieplannen kennelijk aange- win!”, zegt Lisa Korevaar.   de situatie juist abnormaal laten
     geen of een kortere zomerstop te  past. Maar liefst 83,6 procent van               blijven.”
     houden. KNMO Klankwijzer peilde  de respondenten die aangeven dat  Behapbaar
     de afgelopen weken hoe dit in de  hun vereniging tijdens de vakantie  Ook Harmonieorkest Vleuten is  Dirigent Anneke Konings-Kros zegt
     praktijk uitpakt. Van de 456 deelne- volledig of deels blijft repeteren,  een zomerprojectorkest gestart  blij te zijn dat haar verenigingen
     mers aan de poll geeft 22,1 procent  zegt dat dit gebeurt onder leiding  waarin leden van de verschillende  vakantie houden. “Ik ben er ook
     (101 stemmen) aan deze zomer   van de eigen dirigent. Bijna tien  afdelingen samen muziek maken.  hard aan toe na al die maanden
     helemaal geen pauze in te lassen. Zij  procent geeft aan dat de repeti- “In overleg met de dirigenten is  online werken. Het was behoorlijk
     gaan onder het motto ‘Wie komt,  ties deels wel en deels niet geleid  repertoire gekozen dat leuk is om in  intensief om elke week weer met
     die komt’ gedurende de hele school- worden door de vaste dirigent. Bij  een dergelijke periode in te studeren  iets nuttigs en leuks op de proppen
     vakantie door met repeteren. 27,4  een kleine zeven procent gebeurt  en behapbaar is voor de leden van  te komen. Dat heeft meer energie
     procent (125 stemmen) geeft aan  dat door een gastdirigent.   verschillend niveau”, laat Robert de  gevergd dan gewoon dirigeren.”
   1   2   3   4   5   6