Page 1 - Krant week 33
P. 1

‘Fantastische                           WMC zet in

                      ervaring voor                           op mix aan

                      majorettes’                            culturen

                              3                                 7      Jaar 2019, week 33
      SMP zet nieuwe

      seizoen op de rails

      De doelgroep Show, Mars en Percussie wil de komende maanden een aantal zaken voor het nieuwe seizoen op de rit zetten.

      Ook de wedstrijdkalender 2020 is inmiddels bekend.

      Tekst: onze redactie
      Foto: FV Media Producties

          oet het NK voor concerte-
          rende slagwerkensembles
      Min een vaste locatie gehou-
      den worden of is landelijke sprei-
      ding wenselijk? Is er behoefte aan
      workshops, cursussen of informa-
      tieavonden en zo ja, welke thema’s
      moeten daarbij aan bod komen?
      En hoe denkt het werkveld over de
      wedstrijdkalender, het huidige pun-
      tensysteem en de divisie-indeling?
      Daarover wil het kernteam van de
      doelgroep Show, Mars en Percussie
      (SMP) zaterdag 21 september tij-
      dens een klankbordmeeting in Eem-
      nes met de achterban van gedachten
      wisselen.
                       Tijdens de evaluatie van het NK Show Jeugd komt onder andere het omgaan met extreme weersomstandigheden aan bod.
      Een soortgelijke heisessie staat za-
      terdagmiddag 2 november eveneens
      in Eemnes ook voor kaderleden  vanwege onvoldoende deelnemers  zowel marcherend als concerterend  gestreden om de ODSC-titels.
      van jeugdshowkorpsen op de agen- worden geschrapt. De première  kunnen optreden. De bond wil hier- De laatste zaterdag van juni - 27
      da. Naast een terugblik op het zo  staat nu op zaterdag 20 juni 2020  mee het gat opvullen dat door het  juni - staat opnieuw gereserveerd
      succesvol verlopen eerste NK Mars  gepland. Deelname is mogelijk in de  annuleren van het outdoor-NK in  voor het Nederlands kampioen-
      en Show Jeugd in Huizen, wil het  Star- en Championshipklasse Mars.  Spakenburg is ontstaan. Eerder kon- schap Mars en Show in de Kids- en
      kernteam ook de toekomst van deze  Concourslocatie is het sportpark  digde ook Concours Schiedam aan  Juniorklasse. Deze wedstrijd vindt
      wedstrijd met de achterban bespre- van sportvereniging Spakenburg.  om diezelfde reden in 2020 weer een net als dit jaar plaats in Huizen.
      ken. De bijeenkomst is daarom niet  De meningen binnen de doelgroep  indoorconcours te houden.  Nieuw in 2020 is dat op alle NK’s
      alleen interessant voor stafleden van  SMP over het fenomeen buiten-               SMP deelnemers zich via zogeheten
      de deelnemers aan het afgelopen  concours zijn nog steeds verdeeld.  De doelgroep SMP opent het  honorary invitations rechtstreeks
      NK, maar vooral voor verenigingen  Hoewel officiële marswedstrijden  concoursjaar 2020 op zaterdag 1  kunnen plaatsen voor deelname aan
      die niet van de partij waren.  volgens de landelijke reglementen  februari met het NK podium voor  het Wereld Muziek Concours 2021
                      alleen nog in de openlucht kunnen  slagwerkensembles in Theater De  in Kerkrade (zie apart bericht elders
      In de zomer is verder de wed-  worden gehouden, heeft de Brabant- Nieuwe Kolk in Assen. Het NK  in deze uitgave).
      strijdkalender voor de SMP-secties  se Bond van Muziekverenigingen  Show vindt zaterdag 13 juni plaats  De beide klankbordmeetings wor-
      vastgesteld. Daarin is opnieuw een  ook weer een binnenconcours uitge- in combinatie met de Open Dutch  den gehouden in Gebouw De Hilt,
      datum gereserveerd voor het Neder- schreven (zie elders in deze uitgave). Show Championships. Deelname  Hasselaanlaan 1C in Eemnes. Aan-
      lands kampioenschap Mars. Deze  Op 26 oktober 2019 vindt in Klun- staat open voor showkorpsen in de  melden kan via j.van.waveren@
      openluchtwedstrijd stond ook voor  dert Marching & Music Festival  Star- en Championshipklasse. In de  chello.nl. Inschrijven voor de NK’s
      dit jaar op de planning maar moest  Brabant plaats waarop marskorpsen  avonduren wordt in festivalvorm  kan later dit jaar.
   1   2   3   4   5   6