Page 13 - Krant week 33
P. 13

13
      Bij muziekvereniging Sint Cecila Voorhout staat gezelligheid al een eeuw hoog in het vaandel.
     Sint Cecilia Voorhout: 100 jaar

     muziek en gezelligheid


     Muziekvereniging Sint Cecilia Voorhout heeft in de honderd jaar van haar bestaan een grote muzikale familie opgebouwd.

     Verschillende orkestjes en muziekgezelschappen uit het dorp zijn uit de kiem van Sint Cecilia ontstaan. Dankzij de verankering
     in de lokale gemeenschap zit het ledental nog altijd in de lift.                      binnen de Voorhoutse gemeenschap”, de voorbereiding en uitvoering van  maken samengaan, vasthouden en
                      zegt voorzitter Marcel Floor. “Sinds  allerlei projecten. Onder andere met  borgen.”
     Tekst: onze redactie       haar oprichting verzorgt de ver- Oranje Vereniging Voorhout, toneel-
     Foto: aanlevering Sint Cecilia  eniging muziek bij alle optochten,  vereniging Cultuur Verheft, voet- Het 100-jarig jubileum wordt het
                      bijzondere evenementen en huldigin- balvereniging Foreholte, scouting  hele jaar door uitgedragen. Hoog-
     Diverse pogingen om in Voorhout  gen. Ook werkt ze mee aan diverse  Boerhaavegroep, carnavalsvereniging tepunten waren onder andere een
     een muziekvereniging uit de grond  sociaal maatschappelijke activitei- De Bokken en de Rotary. De steeds  jubileumtaptoe waarin de drum-
     te stampen waren tot mislukken  ten, concerten met de Bollenband  vernieuwende muzikale diversiteit  fanfare de nieuwe show Royals of
     gedoemd. Zo vond de katholieke  (mensen met een beperking, red.)  en de nauwe band met verenigingen  the eighties met muziek van onder
     geestelijkheid het maar niets dat in  en schoolprojecten. De vereniging  in het dorp maken dat Sint Cecilia al  andere Queen, Michael Jackson en
     1908 een neutrale muziekvereniging  heeft inmiddels een grote muzikale  jaren diep geworteld is in de Voor- Prince in première bracht. Vorige
     werd opgericht waarin protestanten  ‘familie’ opgebouwd; neven-orkesten  houtse samenleving.”   maand zetten 100 muzikanten van
     en katholieken met elkaar samen  die vanuit Sint Cecilia hun oorsprong               harmonie, drumfanfare en leerlin-
     muziek maakten. Nog geen jaar later  kennen. Van Kleintje Pils, blaaskapel  Acties         genorkest, samen met een band en
     was de vereniging al ter ziele. Tien  De Kanjers tot pretband de Mexi- Via allerlei acties wordt geprobeerd  zeven vocalisten de non-stop A-mee-
     jaar later was het dan toch eindelijk  cano’s. Maar ook koperensemble  om nieuwe leden te trekken. Dat  zing 100-Party op de planken. Het
     bingo. Een oproep in de lokale krant  Brasso, een Egerländerkapel en een  blijft niet zonder succes. Ieder jaar  publiek zong aan de hand van de
     lokte 29 belangstellenden naar café  Pietenband.”         starten er aan het begin van het  songteksten op een groot scherm het
     Boerhaave voor de oprichtingsver-                 schooljaar twee AMV-klassen. Het  hele programma luidkeels mee. Bij
     gadering van een rooms-katholiek  De honderdjarige muziekvereniging  ledental zit daardoor nog steeds in  die gelegenheid reikte burgemeester
     harmonieorkest. Niet veel later zet- telt ruim 130 leden in de leeftijd van  de lift. “De vereniging groeit en het  Carla Breuer ter ere van het 100-ja-
     ten 32 muzikanten op tweedehands  7 tot 80 jaar. Behalve over een har- is daarom cruciaal dat de commissies rig bestaan de Koninklijke Erepen-
     instrumenten hun tanden in de mars  monieorkest beschikt Sint Cecilia  van de verschillende onderdelen en  ning uit. Ook de door dirigent Paul
     La Bénédiction. Omdat de setlist van  ook nog over een drumfanfare die  het bestuur efficiënt met elkaar sa- Martens speciaal voor het jubileum
     het nieuwe orkest nog beperkt was,  dit jaar 25 jaar bestaat. Verder is er  menwerken. Dat vraagt om een op- geschreven muzikale kindervoorstel-
     moest deze mars in 1920 bij de in- nog een leerlingenorkest waarin 19  timaal werkende organisatie. Verder  ling Cielke maakt muziek trok een
     tocht van de eerste burgemeester van  jonge muzikanten opgeleid worden.  willen we onze muzikale producten  volle zaal met kinderen en ouders.
     Voorhout tot in den treure worden  Kenmerkend is dat veel muzikanten  zo goed mogelijk laten aansluiten  Ter ere van het eeuwfeest is boven-
     herhaald. Maar er klonk muziek in  zich al jaren (muzikaal) inzetten voor bij de wensen van het publiek. Dit  dien online en bij winkeliers in het
     Voorhout en daar ging het om.   de vereniging. “Sint Cecilia heeft een  resulteert in andere concertvormen  dorp een speciaal jubileumbier ver-
                      nauwe band met veel verenigingen  die meer op maat gemaakt zijn. Tot  krijgbaar. Meer informatie over Sint
     “De muziekvereniging is al sinds  binnen het dorp Voorhout”, vervolgt  slot willen we onze huidige cultuur,  Cecilia Voorhout:
     haar oprichting actief betrokken  Floor. “Dit leidt tot samenwerking in  waarbij gezelligheid en muziek  https://www.stceciliavoorhout.nl.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18