Page 15 - Krant week 33
P. 15

15


     Muzikanten gehuldigd


     voor hun jubileum

     Overal in het land zijn de afgelopen maanden weer tientallen leden van KNMO-verenigingen gehuldigd voor hun jubileum als
     muzikant. Een overzicht.


                      ga); Jeannette Altenburg-Schaper;  Wouters (Wilhelmina Eindhoven). Rooij, Corving van de Ven (Brass
                      Hijlke J. Tijsma; Egbert Kroes, Jentje  60 jaar: Arnold Willems, Jan van  Band Nuenen); Ad Broers en Arie
     Foto:: Facebook Okk Jonkerslân  de Jong en Ines Bergsma (Concordia  Dommelen, Henk van Herk en Peter  van Iersel (Andara Tilburg); Arian-
                      Balk).              Tops (Riethovens Harmonie Corps  ne Jeurissen (Irene Westerhoven);
     Muziekbond Noord-Holland-     40 jaar: Dirk Oegema (Advendo  Riethoven); Carl Bastian (Politiehar- Berno Velthausz (OBK Ravenstein);
     Utrecht              Franeker); Meine Verbeek (diri- monie Oost-Brabant Eindhoven);  Frans Leeggangers (Da-capo Hank/
     65 jaar: Wim Buis (Flora Aalsmeer). gent), Cornelis de Roos, Ronald Sie- Herman Leenders (Excelsior Ge- Dussen); Hanny de Lau-Wijlaars
     60 jaar: Bets Janzing (Harmonie  monsma, Joël Hofman en Herman  mert); Tiny Smets, Bert van de Ven  (Somerens Lust Someren); Jenny van
     Orkest Amstelveen).        Kooistra (Crescendo Heeg); Minke  (Veldhovens Muziekkorps Veldho- Est (Muziekvereniging Zevenber-
     50 jaar: Nico Mackaaij (Koninklijke  Heslinga en Otto Wijbenga (Burdine  ven; Ad Adriaans (De Vooruitgang  gen); Rien van der Vleuten (Kunst
     Brassband Utrecht); Aad Meeu-   Sint Anne/Froubuurt); Ans Schroo  Helmond/Stiphout); Piet van den  Adelt Hapert); Rini van Kaathoven,
     wissen en Antoon de Graaf (ViJoS  (Jubal Hoorn); Dieuwke Visser en  Hoogen (Muziekvereniging Snt Jan  Gerard van de Vossenberg en Peter
     Bussum).             Pieter Stenekes (Stedelijke Harmonie Wanroij); Jos Meusen (Eendracht  van Kaathoven (Sint Caecilia Lies-
     40 jaar: Marcel de Groot (Naardinc  Dockum Dokkum); Johan Spoelstra,  Maakt Macht Budel); Adriaan Ste- hout-Mariahout); John Sprengers,
     Naarden).                                              Karin van Wezel, Carla Hermans en
                                                        Anton Denissen (Oefening & Uit-
     Limburgse Bond van                                          spanning Goirle); Rini van Grinsven
     Muziekgezelschappen                                         (Sint Willibrordus Esch); Jenny de
     70 jaar: Wijnand Pouwels (Een-                                    Fijter (Kunst en Vriendschap Rijs-
     dracht Siebengewald); Leo Olischla-                                 wijk).
     ger (Excelsior Nijswiller).                                     40 jaar: Piet Mollen (Riethovens
     65 jaar: John Giebels (De Drie Ho-                                  Harmonie Corps Riethoven);
     rens Horn).                                             A.H.C. Scheepers (Jachthoorn- en
     60 jaar: Herman Ruhl (Eendracht                                   Trompetterkorps Gemert); Peter
     Siebengewald); Jac Bindels (Excel-                                  Smolders, Harry van Leeuwen, Jo
     sior Nijswiller); Ger Meessen (Sint                                 Conjaerts (Echo der Kempen Berge-
     Cecilia Ubachsberg).                                         ijk); Ron Lenssen, Antoon
     50 jaar: Bernard Erkens (Excelsior                                  de Jong (Sint Cecilia Maashees) Tiny
     Nijswiller); Thijs Nijskens en Philo-                                Haverkort, Nico Haverkort, Tiny
     meen Link-Spijkers (De Drie Horens                                  Janssen, Mart Joosten en Gerard Vos
     Horn); Math Drabbels en Pieter                                    (Muziekvereniging Elsendorp); Olaf
     Classens ( Ons Genoegen                                       Sijmens (De Vooruitgang Helmond/
     Oirlo).                                               Stiphout); Toon de Bruijn (Excel-
     40 jaar: Gerrie van Riswick-Vink                                   sior Oploo); Ans van Weert-van der
     (Les Montagnards Bergen); Rob                                    Velden (Boxtel’s Harmonie Boxtel);
     Eijkenboom en John Mullender s                                    Esther Helmond (Theodatus Luy-
     (Excelsior Nijswiller); Anita van                                  ksgestel); Gijs de Brouwer (Brass
     Vlodrop (De Drie Horens Horn);                                    Band Nuenen); Annemieke Claas-
     Roy Pluijmen, Nanine van Lies-   De OMF huldige onder meer Hieke Postma vanwege haar jubileum bij OKK Jonkerslân. sen-van den Heuvel, Bert van den
     hout en Paul Limpens (Sint Cecilia                                  Heuvel en Sjef Hendriks (Semper
     Ubachsberg); Mia Klabbers-Klab-                                   Unitas Sambeek); Nel van der Veek-
     bers en Wilbert Linders (Vrienden- Evelien Joostema-Boersma, Hillie  vens (Semper Unitas Sambeek) Jan  en (Amicitia Steenbergen); André
     kring Well).           Travaille, Maaike Joostema-Terpstra,  Hoppenbrouwers, Gijs van de Moos- van Mierlo (Irene Westerhoven); Jac
                      Alma Muller, Marja Zijlstra-Vaartjes, dijk, Twan Hoppenbrouwers en Jan  Borghouts, Wim Matthijssen, Rudi
     Organisatie van          Afke Joostema-Kamstra, Eddie   Cranenbroek (Somerens Lust So-  Matthijssen, Conny van de Nobelen,
     Muziekverenigingen Fryslân    Haarsma, Jannie Wiersma en Hans  meren); Alex van de Ven (Sint Lucia  Riet Schlee en Annelies Nefs (Oranje
     70 jaar: Frans Jellesma en Sake  van der Ploeg (Oranje Minnertsga);  Mierlo).           Wouw); Eric Pingen en Hermien
     Bootsma (Excelsior Lemmer); Suze  Coby Wijnia-de Graaf, Jeannette van 50 jaar: Rob Rooijackers (Vrienden- Pingen (Sint Cecilia Maashees);
     Stoelwinder (OKK Jonkerslân).   der Meulen, Ankie Hanzens, Gurbe  kring Oeffelt); J.F.J.M. van Impelen  Marjan Coopmans-van Dijk en Petri
     65 jaar: Gooitzen Meijer (OKK Jon- Hoekstra en Sjoerd van der Kooy  (Jachthoorn- en Trompetterkorps  Maas-Habraken (Musis Sacrum Ba-
     kerslân) en Jantsje Postma-de Groot  (Concordia Balk).      Gemert); Wim van Hest, Rietje Maas kel); Ronnie van den Hurk, en Pierre
     (Hallelujah Makkum).                        (Oefening & Uitspanning Beek en  van den Hurk (Cromvoirtse Fanfare
     60 jaar: Germ van der Veen (Cres- Brabantse Bond van       Donk); Theo Geenen en Wil Koolen  Cromvoirt); Paul van der Weerden,
     cendo Heeg); Hotse Haanstra (Stu- Muziekverenigingen       (Echo der Kempen Bergeijk) Trudy  Pierre van den Burg en Peter Crooij-
     dio it Heidenskip).        70 jaar: Gerrit Jacobs (H. Agatha  Peters (Sint Joseph Stevensbeek);  mans (Somerens Lust Someren); Pe-
     50 jaar: Homme Bakker, Coby    Sint Agatha); Jeu Litjens (Sint Ce- Ton van de Ven (Sint Cecilia Oer- ter Houtepen en Marlou Poos (Oefe-
     Dijkstra en Gepke Visserman (Cres- cilia Maashees); Pierre van Diepen- le); John Selten (Ons Genoegen  ning & Uitspanning Goirle); Gerrie
     cendo Heeg); Hieke Postma (OKK  beek (Ons Genoegen Sint Hubert);  Sint Hubert) Arnold Meijers (Sint  van der Mee (Sint Willibrorus Esch);
     Jonkerslân); Hans Smits (Stedelijke  Antoon van der Sloot (Sint Arnoldus Caecilia Hank); Jos Nijssen (The- Joep Wouters (Vlijt & Eendracht
     Harmonie Dockum Dokkum); Ans   Boxtel).             odatus Luyksgestel); Rini Reuvers  Rijen); Ad Kant, Andre Kant en Ger-
     Ouderkerken (Studio it Heidenskip); 65 jaar: Guus van Gogh (Sint Lu- (Sint Caecilia Nispen); Peter van  rit van Dalen (Kunst en Vriendschap
     Rients van Wier (Oranje Minnerts- cia Mierlo); Roel Dekens en Gerrit  Gestel, Rick Godtschalk, Henk van  Rijswijk).
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20