Page 3 - Krant week 33
P. 3

3     ‘Fantastische ervaring

     voor KNMO-majorettes’

     “Het was een geweldige
     week. Ik ben blij dat we door

     de samenwerking met de
     NTSB onze verenigingen zo’n
     fantastische ervaring hebben

     kunnen aanbieden. Hierdoor
     kan iedereen alleen maar

     groeien.” Met die woorden
     kijkt voorzitter Ingrid Diender
     van de doelgroep Majorette/

     Twirl terug op de deelname
     van de Nederlandse equipe

     aan de International Cup in
     Limoges.
     Tekst: onze redactie        De Nederlandse equipe had het prima naar zijn zin in Limoges.
     Foto’s: Facebook NTSB-KNMO

        en Nederlands team met le-
        den van diverse majorette- en  gen was deelname aan een dergelijk de NTSB, merkt op dat Nederland  voorbeelden van gezien. Goed om
     Etwirlgroepen van de KNMO     groot internationaal evenement  naar verwachting heeft gepresteerd. te zien dat het merendeel hierbij
     nam in de eerste week van augustus een nieuwe uitdaging. Dankzij de  Ons land zit bij dit soort evene- de baton een duidelijke plaats in de
     deel aan een groot internationaal  samenwerking met de NTSB kun- menten al jaren in de middenmoot.  routine heeft gegeven. Weliswaar
     toernooi in Frankrijk. De deelname  nen ook zij voortaan deelnemen  Dat was dit jaar niet anders. Vol- op een lager niveau maar wel heel
     aan deze mondiale wedstrijd was  aan internationale wedstrijden van  gens Stevens neemt de concurrentie functioneel in combinatie met syn-
     mogelijk dankzij de samenwerking  de wereldbond World Baton Twir- echter toe. “Je ziet dat een aantal  chroon werken en het creëren van
     tussen de KNMO en de Nederland-  ling Federation (WTBF). Leden  landen meer progressie maakt dan  effecten. Een onderdeel van grote
     se Twirl Sportbond (NTSB). Aan  van onder andere Dos Doskonale  ons land. Zoals Noorwegen, Tsje- toegevoegde waarde!”
     dit toernooi namen meer dan 1300  Breda, Twirling Sport West Brabant chië en Slovenië. En waar landen
     sporters uit 19 landen deel. Behal-                                 Leerzaam
     ve deelnemers uit vele Europese                                   Nederland debuteerde met een
     landen kwamen ook majorettes en                                   team van majorettes en twirlers
     twirlers uit grote twirllanden zoals  ‘Als de sfeer goed is en de sporters tevreden, zijn      van Brabantse verenigingen op het
     Japan, Verenigde Staten, Australië                                  onderdeel Artistic Group. Een ex-
     en Canada aan de start.      die lange dagen ineens toch wat minder lang’            periment dat volgens Ingrid Dien-
                                                        der zeker voor herhaling vatbaar is.
     “Het was een megaevenement”,                                     “Het BST heeft buitengewoon goed
     zegt Diender. “Zoveel deelnemers,                                  gepresteerd. Het is een onderdeel
     zoveel landen, prachtig om dit alle-                                 in ontwikkeling. Vandaar dat je ook
     maal mee te maken. De organisatie  (TSWB) Etten-Leur, Glitters dance  als Spanje, Frankrijk en Italië zich  grote verschillen zag in interpreta-
     vanuit Nederland was geweldig.  & Twirlvereniging Prinsenbeek,  tot enkele jaren geleden alleen op  tie. Sommige groepen lieten heel
     Alles was goed geregeld. Com-   majorettevereniging Les Fleurs  Freestyle richten zijn ook zij nu  veel twirl zien terwijl dat bij andere
     plimenten voor de bondscoach   Stampersgat, Twirlvereniging In- een inhaalslag aan het maken bij de  groepen heel beperkt was. De Ja-
     Johnny Warnimont en de andere   finity Elburg, Twirl en majorette  specifieke twirlonderdelen 1-baton,  panners waren ongewoon goed, dat
     begeleiders vanuit de NTSB. De  Dynamix Coevorden en Re-Cre-   2-baton en 3-baton.”       gold ook voor de Canadese groep.
     lunch voor de equipe werd elke dag  ation uit Ossendrecht lieten zich  Een internationaal evenement als  Voor ons was het een mooi en leer-
     verzorgd door drie moeders. Ook  deze kans niet ontgaan. Diender:  de International Cup met deelname  zaam traject. We wisten niet goed
     dat was top geregeld. Het waren  “De Nederlanders hebben het super van tal van vooraanstaande landen  wat we konden verwachten. We
     lange dagen, maar als de sfeer goed  gedaan. We hebben verschillende  is voor Nederland ook een goede  hebben er veel van geleerd. En in
     is en de sporters allemaal tevreden  halve finaleplekken gehaald. Dat  leerschool. Stevens: “Het onderdeel  Frankrijk hebben we natuurlijk veel
     van de vloer afkomen, zijn die lan- was in dit deelnemersveld een heel  Artistic Group was het meest ver- voorbeelden gezien. We gaan het
     ge dagen ineens toch wat minder  goede prestatie. Nienke Bernhard  rassend. Omdat dit pas vier jaar ge- hele traject nu evalueren en hope-
     lang.”              stond zelfs in de finale.”    leden is geïntroduceerd is men nog  lijk kunnen we voor volgend jaar
                                       zoekende naar de juiste invulling.  weer starten met een nieuwe groep.
     Uitdaging             Middenmoot            Bij de International Cup hebben  Want iedereen heeft de smaak te
     Voor leden van KNMO-verenigin-  Ook Martin Stevens, voorzitter van  we daar goede en minder goede  pakken.”
   1   2   3   4   5   6   7   8