Page 7 - Krant week 33
P. 7

7


     WMC zet in op
     mix aan culturen     Het Wereld Muziek Concours (WMC) wil met het toekennen van zogeheten honorary invitations een bontere mix van culturen
     uit alle delen van de wereld naar Kerkrade halen. Ook Nederlandse korpsen kunnen zich via zo’n ere-uitnodiging rechtstreeks

     plaatsen voor deelname aan WMC 2021.


                      getriggerd worden om na te denken  dividu heeft in de manier waarop de  circuit zeer belangrijk”, legt Smit uit.
                      over een eventuele deelname aan het  cultuur van het land van herkomst  “Juist daarom zijn we constructief
     Tekst: onze redactie       WMC.”              wordt gepresenteerd, evenals de wij- in gesprek met onder andere de
     Foto: FV Media Producties                     ze waarop invulling wordt gegeven  doelgroep SMP van de KNMO. De
                      Uniciteit            aan het uitdragen van interculturele  KNMO organiseert in Nederland
          MC wil voor de komen-  Smit legt uit dat het daarbij gaat om  uitwisseling.”       kwalitatief goede wedstrijden onder
          de editie nog explicieter  korpsen die in de ogen van WMC op                de paraplu van het nieuwe Nationaal
     Winzetten op internatio-     een bijzondere manier indruk maken Uitgangspunt          Reglement Mars en het vernieuwd
     nalisering met meer deelnemers uit  op het daar aanwezige juryteam of  Voor Nederlandse korpsen geldt  Nationaal Reglement Show. Met de
     diverse werelddelen. Hierdoor zal er  waarnemers die daar namens het  dat de behaalde resultaten tijdens  KNMO hebben we afgesproken om
     een mooie mix van culturen te zien  WMC aanwezig zijn. De afgelopen  officiële wedstrijden van de KNMO  ook voor de Nederlandse deelnemers
     en te horen zijn op het komende  maanden zijn al tijdens de Rasteder  voor WMC uitgangspunt zullen zijn  honorary invitations mogelijk te ma-
     WMC. “Eén van de acties die WMC  Musiktage en de WAMSB-kampioen- voor plaatsing. Daarnaast wil WMC  ken.”
     de komende jaren gaat doen is op  schappen in Calgary (Canada) hono- de honorary invitation-regeling ook
     internationale festivals en concour- rary awards uitgereikt. Edwin Beens  gaan toepassen bij Nederlandse  Groepen die een ere-uitnodiging
     sen zogenaamde honorary invitations  en Dieter Busschau (BDMV) waren  wedstrijden. Deelnemers aan het NK  ontvangen hebben een direct plaat-
     uitreiken aan clubs die een goede  daarbij aanwezig als WMC-vertegen- Show (ODSC), NK Mars , NK Podi- singsbewijs voor WMC bemachtigd.
     prestatie hebben geleverd”, zegt  woordigers. Smit: “De toekenning  um en het NK Jeugd (Mars en Show)  Als ze zich inschrijven voor het
     Henk Smit, artistiek manager van het van een honorary invitation hoeft  van de KNMO kunnen zich volgend  WMC zijn ze gegarandeerd van deel-
     WMC. “We doen dit ook om er voor  dus niet enkel gebaseerd te zijn op  jaar via eervolle uitnodigingen recht- name. De exacte criteria worden later
     te zorgen dat WMC bij de buiten- een competitieve prestatie (aantal  streeks plaatsen voor deelname aan  dit jaar bekend gemaakt en in overleg
     landse korpsen (nog) meer aandacht  punten), maar kan ook gestoeld zijn  het Wereld Muziek Concours 2021.  met de doelgroep SMP verder ge-
     krijgt en dat ze door zo’n uitnodiging  op de uniciteit die een groep of in- “Voor WMC is ook het Nederlandse  communiceerd naar de korpsen.

      WMC wil met ere-uitnodigingen meer deelnemers uit andere werelddelen trekken.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12