Page 9 - Krant week 33
P. 9

9


     Ook Brabantse                           Nationale Muziek-     bond komt met                           loterij gaat verder
     binnenwedstrijd                          De Nationale Muziekloterij krijgt  eerste pilottrekking gehouden. Ook


                                       een vervolg. De vergunning voor
                                       een doorstart is binnen en de orga- de afgelopen weken hebben zich
                                                        weer nieuwe verenigingen aange-
                                       nisatie kan zich gaan opmaken voor meld om mee te doen. “In vier maan-
                                       in ieder geval zes trekkingen. De  den tijd is het aantal deelnemende
                                       eerste trekking vindt eind oktober  muziekverenigingen maar liefst 300
                                       2019 plaats.           procent gegroeid. Dat smaakt naar
                                                        meer”, zegt Bart Lemmen, namens
                                       Na de oprichting van de Nationale  de organisatie. “De afgelopen maan-
                                       Muziekloterij in september 2018  den is er dan ook hard gewerkt aan
                                       bleek eens te meer dat muziekvereni- een doorstart van de Muziekloterij.
                                       gingen zitten te springen om extra  En die doorstart gaat er nu echt ko-
                                       inkomsten. Er is hard geld nodig  men! De eerstvolgende trekking gaat
                                       voor instrumenten, uniformen,   plaatsvinden op 25 oktober 2019.”
                                       marketing en ga zo maar door. Maar
                                       helaas zijn subsidie inkomsten niet  Wil je met jouw vereniging deelne-
                                       altijd zeker en is de tijd van leden en  men? Aarzel niet en meld je aan!
                                       vrijwilligers tegenwoordig schaars.  Ook kun je je vereniging duurzaam
                                       Deelnemen aan de Muziekloterij  steunen door een lot te kopen. Van
                                       creëert voor muziekverenigingen dat  ieder lot gaat immers 50 procent
      De Brabantse bond houdt in oktober een binnenconcours.      broodnodige extra inkomen, maar  direct als donatie naar je vereniging.
                                       dan wel duurzaam.         En jij kunt daarmee leuke prijzen
                                                        winnen!
     Na Concours Schiedam komt     organisatieteam”, aldus de Brabantse  Dankzij een enthousiaste groep pio- Vraag je vereniging om meer infor-
     ook de Brabantse Bond van Mu-   bond.              niers heeft de Nationale Muzieklote- matie of bezoek de website: https://
     ziekverenigingen (BBM) met een                   rij op 15 maart 2019 een succesvolle  www.muziekloterij.nl/.
     binnenwedstrijd voor de mars- en  In de sporthal met een vrije wed-
     showsector. Op 26 oktober 2019  strijdoppervlakte van 40 x 25 meter
     vindt in Klundert Marching & Mu- zal een festival worden georganiseerd  Vacaturebank KNMO Klankwijzer
     sic Festival Brabant plaats waarop  dat qua beoordeling zoveel mogelijk
     marskorpsen zowel marcherend als  aansluit bij het nieuwe Nationaal Re-
     concerterend kunnen optreden.   glement Mars 2019. De afmetingen
                      en het stratenparcours uit het regle- Ben je op zoek naar een nieuwe dirigent, instruc-
     De BBM wil voor de marssector in  ment kunnen niet gehanteerd wor- teur, docent of trainster? Op het nieuws- en infor-
     Nederland een festival organiseren  den, maar de beoordeling en jurering
     om het gat op te vullen dat ontstaan  vindt overeenkomstig de nieuwe  matieplatform KNMO Klankwijzer is voor vacatures
     is door het wegvallen van de out- regels plaats. Dat betekent separate  een aparte rubriek ingericht.
     doorwedstrijd die de doelgroep SMP  jurering voor muziek en voor visual/
     van de KNMO afgelopen zomer in  exercitie. Korpsen kunnen dus prima  Een overzicht van de meest recente vacatures voor dirigenten,
     Spakenburg wilde houden. Voor dit  feedback krijgen van het juryteam  instructeurs en docenten:
     NK hadden zich slechts twee korp- en zich hiermee verder ontwikkelen
     sen aangemeld. Concours Schiedam  richting het seizoen 2020. Ook korp- • Drum- en showfanfare Mr. H.M. van der Zandt - Velp
     kondigde eerder dit jaar al aan om  sen die een stilstaand optreden wil- • Showbrassband Thalita - Vlaardingen
     diezelfde reden in 2020 een indoor- len uitvoeren zijn welkom in Klun-
     concours te houden. “In sporthal De  dert. Zij worden beoordeeld volgens  • Muziekvereniging Sint Caecilia - Voorhout (leerlingenorkest)
     Niervaert in Klundert zijn jarenlang  het Nationaal Reglement Stilstaand  • Philharmonisch Gezelschap - Venlo
     concoursen gehouden, vaak naar vol- Optreden Marskorpsen 2019. Korp-
     le tevredenheid van de deelnemers.  sen die aan dit onderdeel meedoen,  • Muziekvereniging Kunst en Genoegen - Dronrijp (docent
     De plaatselijke organisatie, Oranje  hoeven niet per sé ook mee te doen  koper)
     Garde uit Klundert, heeft dan ook  aan het marcherende deel van het
     veel ervaring met het organiseren  festival. Informatie: https://www. • Delfts Dansorkest van Excelsior - Delft
     ervan en zij maken deel uit van dit  brabantse-muziekbond.nl.    • Fanfare Helpt Elkander - Afferden (studie-orkest)
                                        • Muziekvereniging Concordia - Schaijk
                                        • Show & Marchingband Victory - Den Haag
     59 procent van muzikanten ook                    • Jubal - Zwolle (docent koper)

     in vakantieperiode actief                      • Muziekvereniging Sint Hubertus - Herpen

                                        • Muziekvereniging Sint Caecilia - Heemskerk
     De Facebookpagina van Klankwij-  den aan de mini-enquête mee. Van
     zer hielden we afgelopen zomer een  de respondenten gaf 59 procent aan
     poll. De vraag was of muzikanten in  in de vakantie het instrument nog
     de vakantie nog regelmatig oefenen  regelmatig aan de mond te zetten om  Klik hier voor de      Klik hier voor
     om hun conditie op peil te houden  in ‘shape’ te blijven. 41 procent van  volledige         opgave van
     of dat ze volledig afschakelen en het  de deelnemers zet hun muzikale acti- vacatureteksten
     instrument al die tijd niet uit het  viteiten in de vakantieweken volledig              vacature-advertenties
     koffer halen. Bijna 400 mensen de- op standje nul.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14