Page 1 - Krant week 34
P. 1

Jaar 2020, week 34

                      Overzicht van                           ”Spelen als

                      alle concoursen                          ensemble komt

                      in 2021                              orkest ten goede”


                             3                                 5


     Impact corona scoort 7,4

     Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft tijdens de vakantie het eerste deel van het

     omvangrijke onderzoek onder amateurmuziekverenigingen over de gevolgen van de coronacrisis gepresenteerd.
     De conclusie hakt er behoorlijk in: op een schaal van 1 tot 10 scoort de impact van het coronavirus op de continuïteit van
     het verenigingsleven een 7,4.
                      • 21 procent van de verenigingen
                       heeft de docenten deels doorbe-
     Tekst: Onze redactie        taald;
     Infographic: LKCA        • 42 procent van de verenigingen
                       heeft financiële schade geleden;
         et online-onderzoek is in  • het gemiddelde schadebedrag is
         juni uitgevoerd door LKCA,  3.576 euro per vereniging;
     HKNMO, Huis voor de        • 7 procent van de verenigingen
     Kunsten Limburg en Koornetwerk   heeft gebruik kunnen maken van
     Nederland. Maar liefst 2226 vereni- de financiële steunregelingen van
     gingen, 96 informele groepen, 959  het rijk;
     kunstdocenten en artistiek begelei- • 15 procent van de verenigingen
     ders en 157 centra voor de kunsten  geeft aan dat er leden zijn gestopt
     en muziek-, dans- en theaterscholen  als gevolg van het coronavirus;
     deden mee aan de enquête. De cij- • het gaat daarbij om gemiddeld
     fers zijn gebaseerd op de periode  2,6 leden per vereniging.
     van 16 maart tot 1 juni. De resul-
     taten zijn uitgesplitst per branche.  Dirigenten
     Zo kunnen de gevolgen van de   De gevolgen voor kunstdocenten
     pandemie voor het verenigingsle- en artistiek begeleiders snijden er
     ven nauwkeurig in kaart worden  zo mogelijk nog dieper in. Op een
     gebracht.            schaal van 1 tot en met 10 scoort de
                      impact van het coronavirus op deze
     Enkele feiten en cijfers op een rij: beroepsgroep een 8,4. Dat geldt
     • het verenigingsleven is op 16  vooral voor dirigenten en muzikale
      maart bijna geheel tot stilstand  leiders van groepen en verenigingen. ondernemers (Tozo) en 7 procent  aan lokale overheden om vereni-
      gekomen;            Voor hen kwam het werk nagenoeg  voor de Tegemoetkoming schade  gingen te helpen bij het vinden van
     • alle verenigingen waren gedwon- helemaal stil te liggen. Bijna de  COVID-19 (TOGS). Van de centra  geschikte ruimten voor repetities en
      gen concerten, voorstellingen,  helft van de professionele docenten  voor de kunsten en muziek-, dans-,  uitvoeringen. Uit het onderzoek is
      presentaties of tentoonstellingen  kond de individuele muzieklessen  en theaterscholen die meededen  gebleken dat daar zowel bij orkesten
      te annuleren;         gedeeltelijk online voortzetten.  aan het onderzoek wist 60 procent  als koren grote behoefte aan is.
     • 18 procent van de verenigingen  In vergelijking met de dirigenten  nog wel haar lessen online voort  Het LKCA komt de komende tijd
      heeft online-repetities gehouden; konden kunstdocenten ook meer  te zetten. Toch geeft meer dan de  regelmatig met meer gedetailleerde
     • 33 procent van de verenigingen  gebruik maken van de financiële  helft aan dat er cursisten hebben  resultaten naar buiten. Daarin ook
      organiseerde online-lessen;  steunregelingen van het rijk. De  opgezegd als gevolg van het  aandacht voor de gevolgen voor de
     • 60 procent van de verenigingen  gemiddelde schadepost voor  coronavirus.           verenigingen nadat ze op basis van
      heeft de artistiek begeleider(s)  dirigenten/artistiek begeleiders               de protocollen en richtlijnen hun
      gewoon doorbetaald;      bedroeg 5084 euro. Kunstdocenten  Oproep             activiteiten weer hebben opgestart.
     • 25 procent van de verenigingen  leden gemiddeld 3562 euro   Het LKCA heeft bij het ministerie
      heeft een gedeelte van de nor- schade. Slechts 30 procent van  van Onderwijs, Cultuur en Weten-
      male vergoeding betaald;    deze professionals kwam in    schap aandacht gevraagd voor de        Klik hier voor meer
     • 56 procent van de verenigingen  aanmerking voor de Tijdelijke  resultaten van het onderzoek. Daar-      informatie over
      haar docent(en) doorbetaald;  overbruggingsregeling zelfstandig  bij is een dringende oproep gedaan      het onderzoek.
   1   2   3   4   5   6