Page 5 - Krant week 34
P. 5

5


    “Spelen als ensemble


    komt orkest ten goede”


    Zoals de coronavlag er op

    dit moment bijhangt, zullen
    muziekverenigingen de
    komende tijd nog beperkt

    zijn in hun mogelijkheden.
    Een mooi alternatief

    om toch te kunnen
    toewerken naar een stip
    op de horizon, is spelen in

    ensembleverband. Sinds het
    coronaspook door Nederland

    waart, maken binnen de
    hafabrawereld steeds meer
    muzikanten kennis met het

    ensemblespel. In een serie     Corona inspireerde (v.l.n.r.) Yvon Homma, Kim Liese, Danique Wagemans en Ina Esselink-Weijers van fanfare Excelsior uit Twello tot de
    portretten vertellen ze over    oprichting van The Saxy Ladies.

    de bijzondere aspecten van    om ook dat repertoire te spelen. Zo  verloop van tijd op elkaar ingespeeld  hebben we nu niet. Dat dwingt ons
    deze vorm van musiceren.     blijft het uitdagend voor ons en aan- raakt. Je weet precies wat je aan  ertoe om te kijken naar wat de ande-
                     trekkelijk voor het publiek om naar  elkaar hebt en waar elkaars sterke  ren met hun lichaamstaal laten zien.
                     te luisteren.”          punten liggen. Ook qua speelwijze  Wanneer iemand een melodie net te
                                      raken we op elkaar ingespeeld. In  vroeg of te laat inzet, moet je daar als
                     Plezier              ons saxofoonkwartet heerst een  begeleidende partijen op inspelen.
    Samenstelling: Onze redactie   “Op dit moment hebben wij pas   sfeer waarin fouten gemaakt kunnen  Dat maakt het spelen in een ensem-
    Foto: Aanlevering The Saxy Ladies één optreden gehad. Dit was bij het  worden en niks te gek is. Dat speelt  ble uitdagend. Ensemblemuziek is
                     eerder genoemde restaurant. Voor  heel ontspannen. Het spelen in een  naast je eigen partij spelen dus ook
      na Esselink-Weijers (sop-   de toekomst hebben wij plannen om  ensemble daagt ons uit om zelfstan- echt goed naar de anderen kijken en
      raansaxofoon, 42), Yvon Homma  vaker op te treden voor een klein tot  dig te musiceren en goed naar elkaar  luisteren om samen mooie muziek
    I(altsaxofoon, 24), Kim Liese   middelgroot publiek. Ook willen wij  te luisteren. Ook dat komt weer ten  neer te zetten.”
    (tenorsaxofoon, 23) en Danique  in de kerstperiode graag aan de slag  goede aan het spelen in de fanfare.
    Wagemans (baritonsaxofoon, 23)  met een mooi kerstrepertoire. Als  We zijn eigenlijk alle vier heel open  Aspecten
    spelen alle vier bij fanfare Excelsior  The Saxy Ladies willen we plezier en  deze uitdaging aangegaan. Wat in  “Het echt luisteren naar elkaar, de
    uit Twello. Sinds kort zijn ze vooral  muzikaliteit uitdragen. Het spelen  het begin heel lastig leek, is dat je  zelfstandigheid om een partij te spe-
    actief als The Saxy Ladies. Enthou- in een saxofoonkwartet zorgt ervoor  echt alle vier een eigen partij hebt. Je  len en niet te leunen op de buurman
    siast vertellen ze over hun nieuwe  dat we goed op elkaar ingespeeld  kunt niet zoals in de fanfare leunen  of buurvrouw zijn voor iedere indi-
    passie.              raken, iets dat binnen de fanfare ook  op degene naast je. Dit vergroot de  viduele muzikant aspecten die ook in
                     weer van pas komt. De coronamaat- zelfstandigheid van de muzikanten.  het orkest van pas komen. Voor ons
    “Het ensemble is ontstaan in de co- regelen hebben ons als ensemble  Die zelfstandigheid was een uitda- is het bovendien een voordeel dat we
    ronatijd. Bij Excelsior kwamen de  zeker niet beperkt. Sterker nog, het  ging. Een tip hiervoor is om goed  met zijn vieren uit dezelfde fanfare
    repetities medio maart stil te liggen.  heeft er juist voor gezorgd dat we zijn te kijken met welke muziek je start.  komen. Van de manier waarop we
    Al snel misten we het samen musi- ontstaan. Doordat we met z’n vieren  Er zijn voldoende kwartetstukken te  op elkaar ingespeeld raken en hoe
    ceren en werden er diverse ideeën  spelen, is het gemakkelijk om ons  vinden waarbij de partijen niet ex- fijn we samen kunnen musiceren,
    geopperd om toch muziek te kunnen  aan de maatregelen te houden. We  treem van elkaar afwijken. Met deze  plukt ook de fanfare de vruchten.
    maken. Toen we in de regionale  kunnen bijvoorbeeld goed 1,5 me- stukken starten, heeft ervoor gezorgd We denken ook dat het spelen van
    krant lazen dat een restaurant in de  ter afstand van elkaar houden. Ook  dat we langzaamaan konden wennen  ensemblemuziek met hele secties uit
    buurt op zoek was naar muzikanten  heeft deze coronaperiode ons de tijd  aan het spelen van een eigen partij.  een orkest de kwaliteit van het orkest
    voor muzikale optredens op hun ter- gegeven om als ensemble aan elkaar  Vanuit deze ‘makkelijkere’ stukken,  ten goede kan komen. Als de groep
    ras, hebben we samen een saxofoon- te wennen. Waar we normaal ge- kun je gaan opbouwen naar stukken  muzikanten per sectie goed op elkaar
    kwartet opgericht. Op deze manier  sproken allemaal druk zijn met onze  waarin de partijen meer van elkaar  ingespeeld is, is het veel gemakke-
    konden we ondanks het coronavirus  eigen muzikale activiteiten, hadden  gaan verschillen en meer door elkaar  lijker om een geheel te vormen als
    toch samen muziek maken. We spe- we nu de tijd om ons volledig op dit  gaan lopen.         orkest.”
    len zowel klassieke als lichte, moder- ensemble te focussen.”   Het is in een ensemble makkelijker
    ne muziek. Het klassieke repertoire                 om in te spelen op je medemuzikan-
    ligt binnen onze comfortzone. De  Ingespeeld            ten dan in de fanfare. Wanneer er  Meer informatie over
    lichte muziek ligt minder op ons  “Wat het spelen in een ensemble  een vertraging in een stuk zit, kijk je  The Saxy Ladies:
    terrein. We dagen onszelf graag uit  voor ons leuk maakt, is dat je na  bij de fanfare naar de dirigent. Die
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10