Page 1 - krant week 34
P. 1

Blow! by WMC                           Muziek verbindt

                      haalt topbigband                         Oost en West in

                      naar Kerkrade                           Vriezenveen

                             5                                 11     Jaar 2021, week 34     WMC 2022 is een van de      Hou gaatje vrij
     thema’s tijdens het SMP-
     congres op zaterdag 23

     oktober in Eemnes. Verder     voor SMP-congres!
     komen reglementering,

     kwaliteitsverbetering, jeugd
     en inclusie aan bod. De
     inschrijving gaat binnenkort

     van start.

     Foto: FV Media Producties


        oor veel verenigingen is het
        WMC een belangrijk eve-
     Vnement. Hoewel er nog wel
     wat onzekerheden zijn, lijkt het erop
     dat het WMC in 2022 definitief
     doorgaat. Een mooi perspectief om
     als vereniging naar toe te werken.
     Veel verenigingen uit de SMP-secto-
     ren zijn de voorbereidingen inmid-
     dels gestart. Dan is het goed om te
     weten dat op het komende WMC de
     reglementering is aangepast. Verte-
     genwoordigers van het WMC zijn
     aanwezig om de reglementen van
     de Mars-, Show- en Concertwed-
     strijden voor slagwerkensembles
     uit te leggen en toe te lichten. Zo is  Zowel in het nieuwe Nationaal Reglement Mars als op het WMC-onderdeel Mars is er behoorlijk wat veranderd.
     er een aparte sessie over het thema
     Visual voor de Mars. Zowel in het  morkesten wil graag in gesprek met  ook een aantal bestuurderssessies,  coronamaatregelen. Mocht het
     nieuwe Nationaal Reglement Mars  de slagwerkensembles over kwali- onder andere over BUMA/STEM-  helemaal niet live kunnen dan zal
     als op het WMC-onderdeel Mars   teitsverbetering binnen de sector.  RA en informatie over inclusiviteit  de bijeenkomst ook volledig online
     is er behoorlijk wat veranderd ten  Rob Jansen (voorzitter TC) organi- binnen de vereniging. Bestuurders  te volgen zijn. De organisatie is in
     aanzien van de verwachtingen van  seert daarom een sessie voor en met  delen hun ervaringen bij het opstar- handen van het kernteam SMP on-
     het visuele deel van het marsoptre- kader en bestuursleden van con- ten van een G-groep. Niet alleen  der leiding van Jaap van Waveren.
     den. Dus ook voor verenigingen  certslagwerkensembles over welke  wat het kost, maar ook wat het op- Voor het dagvoorzitterschap tekent
     die niet aan het WMC meedoen, is  zaken zij belangrijk vinden om  levert.             Paul Doop. De inschrijving gaat
     dit een interessant onderwerp. In  opgepakt te worden. De TC zal op                binnenkort van start. Hou hiervoor
     deze sessie wordt onder meer aan- haar beurt de bezoekers meenemen  Platform           de mediakanalen van Klankwijzer
     dacht geschonken aan de diverse  in de specifieke zaken waar zij mee  Het doel van het SMP-congres is  en de KNMO in de gaten.
     basislooptechnieken en houding,  bezig is. Er is al langer vraag naar  onveranderd, namelijk een platform
     specifiek voor het marsoptreden.  meer uitwisseling van ervaringen  bieden waar de sector elkaar ziet en
     Voor instructeurs dus het moment  binnen deze sector. Het SMP-con- met elkaar in gesprek kan gaan. De
     bij uitstek om zich te laten bijpraten  gres is daar het moment voor.  doelgroep heeft daarvoor een vol
     over de laatste stand van zaken.                  en interessant programma samen-
                      Bestuurderssessies        gesteld. Uiteraard wordt dit congres  SMP-congres: zaterdag 23 oktober, 13.00
     Kwaliteitsverbetering       Naast de specifieke onderwerpen  georganiseerd op basis van de RI- uur. Locatie: Huis van Eemnes te Eemnes
     De Technische Commissie Podiu-  die voor het kader actueel zijn, is er  VM-richtlijnen en de dan geldende
   1   2   3   4   5   6