Page 1 - Krant week 35
P. 1

Jaar 2019, week 35

                      Drachten te klein                         Imposante

                      voor ambities                           klanken door

                      van DOBC                             reuzenfanfare


                              3                                 7      Sleutelrol amateurmuziek

      bij viering 75 jaar vrijheid      Nederland herdenkt de komende maanden het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Overal in het land vieren

      we dat we 75 jaar in vrijheid leven. Bij vrijwel alle festiviteiten nemen de amateurmuziekverenigingen een sleutelrol
      voor hun rekening.

      Tekst: Onze redactie - Foto: American
      Battle Monuments Commission

         p 12 september is het 75
         jaar geleden dat de eerste
      OAmerikaanse militairen in
      het Limburgse Mesch de Neder-
      landse grens overkwamen. Met de
      bevrijding van het eerste dorp in
      Nederland werd de weg naar vrij-
      heid ingezet. Twee dagen later wist
      de 30e Infanteriedivisie Old Hickory
      Maastricht te bereiken. Daarmee
      werd ook de eerste Nederlandse stad
      bevrijd. Het begin van een periode
      van vrijheid die inmiddels 75 jaar
      duurt. Bij dat feit wordt in 2019
      en 2020 in heel Nederland stilge-
      staan. In het besef dat 75 jaar na de  Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten worden in september meerdere herdenkingsconcerten gehouden.
      Tweede Wereldoorlog vrijheid nog
      steeds een kwetsbaar begrip is en
      we samen verantwoordelijk zijn om  scholen. Soms zijn vanuit verenigin- waarde van cultuurparticipatie en  by’s waar helemaal niets mis is maar
      vrijheid door te geven.     gen en bonden compositieopdrach- het belang van gelijke kansen daar- die als het gaat om de verbindende
                      ten verstrekt om de thema’s vrede,  bij. Ook onderstreept ze de kracht  en maatschappelijke waarde toch op
      Herdenkingen           vrijheid en verbondenheid voor  en potentie van amateurvereni-  een ander level opereren dan mu-
      Bij de talloze herdenkingen en vie- verschillende orkestbezettingen in  gingen in verbinding met zorg en  ziekverenigingen.
      ringen die de komende maanden  noten vast te leggen. Hoe sober en  sociaal werk. Ze wil het verenigings-
      overal in het land plaatsvinden,  sfeerloos zouden al die herdenkin- leven hiervoor belonen met een pro-
      laat de amateurmuzieksector zich  gen en festiviteiten niet voorbijgaan  gramma dat initiatieven van ge- Ondersteuning
      nadrukkelijk van zijn sterkste zijde  als de amateurmuzieksector niet de  meenten en provincies ondersteunt.  Naar aanleiding van de cultuurno-
      zien. Bij de redactie van KNMO  maatschappelijke verantwoording  Een erkenning van de inzet van de  ta riepen KNMO en Koornetwerk
      Klankwijzer stromen de activiteiten  voelde om hier een steentje aan bij  vele orkesten en koren in ons land.  Nederland de minister gezamenlijk
      waarbij amateurverenigingen zijn  te dragen.           Toch zijn er nog altijd gemeenten in  op tot meer structurele en concrete
      betrokken binnen. Variërend van                  Nederland die amateurmuziekver- ondersteuning van het verenigings-
      het opluisteren van een herdenking  Cultuurparticipatie     enigingen onder hetzelfde subsidie- leven. Wellicht dat de prominente
      tot avondvullende concerten en  Ja, minister Ingrid van Engelshoven  regime scharen als het genootschap  rol van de amateurmuziek bij de
      theaterprogramma’s. In een aantal  (OCW) heeft het prima gezien. In  van koddige knaagdierhouders en  activiteiten rond de viering van 75
      gevallen gaan deze activiteiten ge- haar cultuurnota Cultuur voor Ie- het gilde ter bevordering van het  jaar vrijheid de minister stimuleert
      paard met educatieve projecten op  dereen onderkent ze de verbindende  beoefenen van de bonsaikunst. Hob- deze oproep ter harte te nemen.
   1   2   3   4   5   6