Page 5 - Krant week 35
P. 5

5     Concordia Obbicht:

     125 jaar visie en ambitie     Vijf lokale muzikanten brachten in de zomer van 1894        organiseren van de jeugdopleiding,  Resultaten van deze aanpak blijven

     met het opluisteren van de sacramentsprocessie het balletje    maar zeker ook in het enthousias- niet uit. Nadat het orkest na de oor-
                                       meren van de toekomstige muzikan-
                                                        log in korte tijd promoveerde van de
     aan het rollen. Nog in datzelfde jaar beschikte Obbicht      ten. Naast de individuele opleiding  eerste afdeling (vierde divisie) naar
                                                        de superieure afdeling (eerste divi-
                                       van de jonge muzikanten wordt er
     over een harmonie. 125 jaar later onderscheidt Concordia      ook veel aandacht besteed aan het  sie) en op die route
     Obbicht zich binnen het Limburgse muzikale landschap        ontwikkelen van samenwerking en  diverse Limburgse en nationale titels
                                       muzikaal samenspel. “De vereniging
                                                        veroverde, groeide Concordia uit
     als een ambitieuze club met visie.                 heeft een samenwerkingsverband,  naar een zeer veelzijdig orkest met
                                       het muziekcollectief genaamd, met  een prachtig palet aan klankkleuren.
                                       de beide zusterverenigingen uit Gre- Datzelfde geldt voor de slagwerk-
                      muziek met docenten zoals Jasper  venbicht”, legt Jennekens uit. “Samen groep die zowel in marsformatie als
                      Staps, jazztrompettist Teus Nobel en  ontplooien we activiteiten op de ba- op het concertpodium tot de abso-
     Tekst: Onze Redactie       de jonge trompettist Romano Diede- sisschool om kinderen enthousiast te lute top van Nederland behoort. “De
     Foto: Guido Hahnraths       ren. “Concordia is continue op zoek  maken voor het maken van muziek.  vereniging heeft als motto Samen
                      naar activiteiten die energie geven  Daarnaast doen we jaarlijks een  succesvol musiceren”, vertelt Jen-
         aast haar sociaal-maatschap- aan de leden en waarmee we een en- gerichte wervingsactie voor de leer- nekens. “Samen staat voorop! Alle
         pelijke betrokkenheid en de  thousiast publiek kunnen bereiken”,  lingen van groep 4. Afgelopen jaar  activiteiten die we ontplooien en alle
     Nsuccesvolle deelname aan     zegt voorzitter Ruud Jennekens. “De  bijvoorbeeld met het pBone-project  successen die we bereiken doen we
     concoursen en wedstrijden, onder- invulling van het jaarprogramma  waarna zich zeven leerlingen hebben samen. Hier sturen we heel bewust
     scheidt Concordia zich ook door  varieert ieder jaar. Naast de vaste ac- aangemeld.”        op binnen de vereniging. Succesvol
     bijzondere concerten en projecten  tiviteiten in het dorp nam het jeugd- Leerlingen van meet af aan betrek- musiceren is niet per definitie het
     waaraan een duidelijke muzikale,  slagwerkensemble het afgelopen jaar  ken bij de vereniging is een belang- behalen van heel veel punten tijdens
     artistieke en educatieve visie ten  deel aan de Open Nederlandse Slag- rijk onderdeel van de succesformule  een concours. Uiteraard gaan we
     grondslag ligt. Zo werd voor de deel- werk Kampioenschappen, speelde  van de prima renderende jeugdafde- naar een concours om het allerbeste
     name aan het Wereld Muziek Con-  de jeugdharmonie een zeer geslaagd  ling. Concordia beschikt daardoor  eruit te halen. Maar het is ook een
     cours in Kerkrade in 2017 een heel  Maestro-concert, verzorgde het har- al vele jaren over een goed bezette  galaconcert voor een uitverkochte
     traject uitgestippeld waarbij de mu- monieorkest samen met zangeres  jeugdharmonie en een jeugdslag- zaal waarbij de organisatie, muzi-
     zikanten met spraakmakende con-  Suzanne Seegers de Mega Sing-a- werkensemble waarin het muzikale  kanten en publiek spreken van een
     certen, boeiende workshops en stu- Long op de Markt in Sittard en ver- talent zich in een aangename en  zeer geslaagd evenement. Het con-
     dieweekenden voortdurend werden  overde het slagwerkensemble zowel  prettige omgeving spelenderwijs  cours, een galaconcert of concertreis
     uitgedaagd om hun muzikale hori- de Limburgse als de Nederlandse  kan ontwikkelen. Jennekens: “We  is een middel om ons doel samen
     zon te verbreden. Opzet van Project  titel in de eerste divisie.” voeren een actief jeugdbeleid met  succesvol musiceren nu en in de
     WMC 2017 was om de blaasmuziek                   een gestructureerde manier van  toekomst te bereiken.”
     in zijn algemeen te promoten. On- Pijlers             het betrekken van jeugdleden bij
     der meer door de uitvoering van de  Concordia Obbicht telt 150 leden  activiteiten en doorstroom binnen  Activiteiten
     aan Rob Goorhuis verleende com-  verdeeld over harmonieorkest (90  de vereniging. Dit doen we door  ‘Concordia Obbicht 125 jaar jong’
     positieopdracht Lacrymosa. Ook bij  leden), slagwerkensemble (28 le- bijvoorbeeld nieuwe leerlingen vanaf wordt al het hele jaar gevierd met
     het samenstellen van het program- den), jeugdharmonie (24 leden),  het begin met een vlag mee te laten  uiteenlopende activiteiten. Vrijdag
     ma van het jubileumfeest is gezocht  jeugdslagwerkensemble (12 le- lopen bij marsactiviteiten en het  20 september verzorgt de Mariniers-
     naar elementen met een muzikale  den) en ondersteunende leden. De  organiseren van uitstapjes speciaal  kapel der Koninklijke Marine in de
     en educatieve meerwaarde. Zo is  jeugdafdeling is één van de belang- voor de jeugd. Naast werving richten Willibrorduskerk in Obbicht een
     er bijvoorbeeld een play-in voor  rijkste pijlers van de vereniging.  we ons vooral ook op binden, boeien galaconcert ter gelegenheid van het
     jeugd en jongeren, gericht op lichte  Veel energie wordt gestoken in het  en behouden van muzikanten.” 125-jarig jubileum. Een dag later is
                                                        de jeugd-play-in Light feels good!
                                                        onder leiding van Jasper Staps en
                                                        met medewerking van onder andere
                                                        Teus Nobel. De jeugddag wordt ’s
                                                        avonds afgesloten met een concert
                                                        van het Light feels good Orchestra
                                                        en het LBM Jeugdorkest met solisten
                                                        Romano Diederen (trompet), Max
                                                        Hubens (bastrombone) en Jordi
                                                        Rouschop (altsaxofoon). Zondag
                                                        22 september opent met een fees-
                                                        telijke rondgang en receptie met
                                                        aansluitend het Kingbaekfestival
                                                        met blaaskapellen en Limburgse
                                                        artiesten. Zaterdag 5 oktober ver-
                                                        zorgen het harmonieorkest en het
                                                        slagwerkensemble het galaconcert
                                                        Crossing Borders in schouwburg de
                                                        Domijnen in Sittard. Het jubileum-
                                                        jaar wordt zondag 29 december in
                                                        de Willibrorduskerk afgesloten met
                                                        het concert Er was eens... Informatie:
      Harmonie Concordia Obbicht onderscheidt zich als een ambitieuze vereniging.            www.concordiaobbicht.nl.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10