Page 7 - Krant week 35
P. 7

7


     Imposante klanken

     door reuzenfanfare
     In de serie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties

     met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze editie aandacht voor het concert van de
     uit Eendracht Dieteren en Eendracht Nieuwenhagerheide samengestelde mammoetfanfare op zondag 1 september

     in het feestpaviljoen in Dieteren.
     Tekst: Onze redactie
     Foto: Aanlevering Eendracht

          ie houdt van de overwel-
          digende volle koperklank
     Wvan de fanfarebezetting
     moet zondag 1 september in de
     feesttent aan de Koppelberg in
     Dieteren een plekje op de eerste rij
     reserveren. De fanfares Eendracht
     Dieteren en Eendracht Nieuwen-
     hagerheide bundelen hun krachten
     voor een gezamenlijk concert ter
     gelegenheid van het 150-jarig be-
     staan van de Dieterse fanfare. Geza-
     menlijk in dit geval in de letterlijke
     betekenis van het woord. Zo’n 110
     koperblazers van beide verenigin-
     gen delen het podium voor een
     bijzonder concert waarvan het
     repertoire volledig is afgestemd op
     de muzikale kracht van een orkest  De Eendrachten uit Dieteren en Nieuwenhagerheide tijdens de gezamenlijke repetitie.
     van boven proportionele omvang.
     Het programma bestaat voorna-
     melijk uit iconische werken uit het  rend van 130 muzikanten tot 1800  is eveneens een mooie uitdaging.  mogen maken. We verheugen ons
     ijzeren repertoire. Van originele  muzikanten zoals de uitvoering in  “Zo’n grote bezetting heeft voor-  in Nieuwenhagerheide én in Diete-
     fanfaremarsen tot grote orkestrale  het Hippodrome op 24 juli 1846.  en nadelen”, zegt Deckers. “Als we  ren op deze samenwerking.”
     composities waarbij de fanfare zich  Wij spelen uiteraard een fanfare-in- kijken naar de mogelijkheden is
     in al zijn klankkleuren kan etaleren. strumentatie van de hand van Ton  op het gebied van de totaalklank
     Zoals Grande Symphonie funèbre  van Grevenbroek.”        veel ruimte om sommige muziek
     et triomphale van Hector Berlioz.                 meer uitdrukking, expressie en
     Een werk waar je met een bezetting  Uitdaging           kracht te geven. Mits de opbouw   Concert van de Week:
     van een gemiddelde fanfare niet  Het combinatieorkest speelt verder  in klank en balans - denkend van-
     eens aan hoeft te beginnen. Het  muziek van Karl Jenkins en Richard  uit de piramide - gewaarborgd is.  tips zijn welkom
     gelegenheidsorkest brengt van dit  Wagner. Deckers: “Met zo’n groot  Als de partituur de ruimte geeft
     orkestrale meesterwerk het derde  orkest kan werk van Richard Wag- om het orkest in de volle massa te  In de serie Concert van de Week
     deel Apothéose tot klinken. “Grande  ner uiteraard niet ontbreken. Daar- laten klinken, kan de muziek heel  belicht KNMO Klankwijzer bij-
     Symphonie funèbre et triompha-  om staat Procession to the Minster  imponerend verklankt worden. Dit  zondere concerten of optredens
     le, op. 15 is een compositie voor                 komt vooral door de breedte van   met opmerkelijke cross-overs,
     harmonieorkest van Berlioz”, legt                 het klankidioom. Hierdoor krijgen  medewerking van verrassende
     Bart Deckers, dirigent van beide                  de akkoorden meer diepte hetgeen  (professionele) solisten, gebruik
     Eendrachten, uit. “Het is zijn vierde  “De muziek kan heel    de zeggingskracht van de muziek   van bijzondere (niet-eigen) in-
     en laatste symfonie. De opdracht                  versterkt. Toch worden het niet al- strumenten of een opvallende
     voor de compositie is verstrekt door  imponerend verklankt    leen maar grote tutti’s. Op sommige  programmakeuze. Ook concer-
     het Ministerie van Binnenlandse                  plekken zal de grote fanfare uitge- ten met een zeer lange traditie,
     Zaken ter gelegenheid van de ont-                 dund in kamermuziekverband spe-
     hulling van de gedenkzuil Colonne worden”             len om zo de nuance in de muziek  een bijzondere aanleiding of bij
     de Juillet in Parijs bij de 10e ver-                te bewaken. Daarvoor is het wel   een opmerkelijke gelegenheid
                                                         zijn welkom. Datzelfde geldt
     jaardag van de Julirevolutie op 28                 belangrijk dat er muziek gespeeld  voor originele of aansprekende
     juli 1840. Het werk bestaat uit drie  uit de opera Lohengrin geprogram- wordt die die aspecten in zich heeft  manifestaties om de interesse
     delen. We gaan hier dus het laatste  meerd. Verder spelen we enkele  en de mogelijkheden van een grote- van de jeugd te wekken voor de
     deel van spelen. De in de partituur  echte fanfaremarsen die deel uit  re bezetting juist versterkt.” Deckers  amateurmuziek. We hopen met
     voorgeschreven minimale bezetting  hebben gemaakt van de historie van  hoopt dat het ook voor de muzikan- deze serie een inspiratiebron te
     bestaat uit 107 uitvoerenden en de  de fanfare als vereniging midden in  ten een bijzondere ervaring wordt.  kunnen zijn voor andere vereni-
     grootste, met strijkers, koor en ver- de lokale samenleving.”   “Ik hoop dat ze er veel van leren en  gingen. Stuur tips voor deze
     dere blazers, uit 391 uitvoerenden.  Spelen in een fanfare van 110 muzi- ze de overweldigende klank in hun  rubriek tijdig naar: redactie@
     In de tijd van Berlioz werd het werk  kanten is heel bijzonder, maar diri- musiceren meenemen. Voor mij als  klankwijzer.nl.
     met bezettingen uitgevoerd varië- geren van een mammoetbezetting  dirigent is dit heerlijk om mee te
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12