Page 9 - Krant week 35
P. 9

9


     Week van de                            Eerbetoon aan koning     Toegankelijkheid                          van de soundtrack

     Van 7 tot en met 11 oktober wordt  met oplossingen voor mensen met
     de Week van de Toegankelijkheid  een beperking of een chronische
     gehouden. Het motto is Lekker vrij!  ziekte.
     Doen wat je zelf wilt. Tijdens deze
     week laten allerlei organisaties zien  VN-verdrag
     hoe belangrijk het is dat mensen  Het thema toegankelijk recreëren
     met een beperking net als iedereen  past ook goed bij de uitgangspunten
     mee kunnen doen. Ook muziekver-  van het VN-verdrag voor de rechten
     enigingen kunnen meedoen.     van mensen met een beperking. In
                      het VN-verdrag staat dat de samenle-
     Ieder(in) vraagt tijdens de Week van  ving - dat zijn mensen mét en zonder
     de Toegankelijkheid aandacht voor  beperkingen - er voor moet zorgen
     toegankelijk recreëren. Dat is heel  dat mensen met een beperking geen  Het Lingehavenconcert in Gorinchem krijgt een nieuwe opzet.
     breed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan  belemmeringen ervaren om mee te
     de toegankelijkheid van natuurgebie- kunnen doen.
     den, musea, pretparken, monumen- In de Week van de Toegankelijkheid  Hans Zimmer is een van de meest  om het concert vanaf het water te
     ten, theaters en evenementen. Dit  richten we ons op het laten zien hoe  succesvolste filmcomponisten van  volgen.
     thema sluit aan bij de activiteiten die  mensen zonder belemmeringen hun  de laatste jaren. Ook harmonieën  De programmering biedt klassiek,
     al door veel organisaties en bedrijven  vrije tijd zelf kunnen invullen. Men- en fanfares leggen zijn muziek re- eigentijds en populair. Het tweedaags
     worden ondernomen. Mensen met   sen met een beperking of chronische  gelmatig op de lessenaar. Tijdens  festijn opent vrijdag 6 september
     uiteenlopende beperkingen lopen he- ziekte moeten overal kunnen recre- de zesde editie van het Lingehaven- (13.00 uur) met het kinderconcert,
     laas nog steeds tegen belemmeringen  eren en elkaar kunnen ontmoeten.  concert in Gorinchem brengt Euro- een interactieve muziektheater-
     aan als ze net als hun vrije tijd naar  Zodat iedereen op voet van gelijk- pean Philharmonia een eerbetoon  voorstelling voor de doelgroep mid-
     eigen keuze willen invullen. Denk  heid kan deelnemen aan alle dingen  aan de grootmeester van   den- en bovenbouw van het primair
     aan ontoegankelijke cafés, restaurants die voor andere mensen ook vanzelf- de soundtrack.     onderwijs. Deze voorstelling maakt
     en festivals, onbegrijpelijke informa- sprekend zijn. Meer informatie:               kinderen bewust van alle facetten
     tie op websites en personeel dat niet  https://weekvandetoegankelijkheid. Tekst: Onze redactie   van milieu en duurzaamheid. Pak-
     goed weet hoe ze kunnen meedenken nl.               Foto: Aanlevering Lingehavenconcert kende liedjes, uitgevoerd door een
                                                        swingende Gorcumse liveband en
                                                        ondersteund met videobeelden. ’s
                                       Pearl Harbor, Gladiator, The Last  Avonds is het concert van European
       UNIFORMEN TE KOOP                        Samurai, Lion King, Pirats of the  Philharmonia met filmmuziek van
                                                        Hans Zimmer.
                                       Caribbean. De tunes van wereldbe-
                                       roemde films die iedereen wel kan
                                                        Zaterdag (15.00 uur) begeleidt Bras-
                                       mee neuriën. Allemaal van de hand  sband Rijnmond zangeres Micheline
                                       van Hans Zimmer. In 2016 en 2017  Van Hautem en trombonist Jos Jan-
                                       reisde European Philharmonia met  sen in de voorstelling Brel & Brass.
       Koninklijke                           de maestro mee tijdens zijn Hans  De mooiste liederen van Jacques Brel
       Harmonie uit Doorn                       Zimmer live tour. Met A Tribute To  in een koperen jasje.
       biedt te koop aan circa                     Hans Zimmer brengt het orkest van  Zaterdagavond (20.30 uur) brengt
                                       dirigent Walter Proost een ode aan  Georgios Lazakis een bijzondere
       100 DAMES                            de koning van de filmmuziek. Op het TEDx talk. De Gorcumse onder-
                                                        nemer is oprichter van School of
                                       programma staan fragmenten van
       EN HEREN-                            de grootste films van de laatste jaren.  HeART Knocks en staat in de Kleur-
                                                        rijke Top 100, dé lijst van invloedrij-
                                       European Philharmonia werd opge-
       UNIFORMEN                            richt in 2013. Het concept en de me- ke Nederlanders. Met rap, muziek,
                                       thodiek van het orkest zijn uniek. Elk vocalen en poëzie helpt hij jongeren
       Het gaat om uniformen voor                   jaar wordt repertoire samengesteld  bij het opbouwen van hun zelfver-
       concertoptredens (rode jasjes) en                met de bedoeling om klassieke mu- trouwen. Aansluitend een optreden
       straatoptredens (zwarte
       jasjes en broeken) in alle                   ziek dicht bij de mensen te brengen.  van Big Band Bosco, een little big
       maten. De uniformen verkeren nog                Vocale solisten zijn Gene Thomas en  band met een swingende ritmesectie,
       in een dermate goede staat dat zij               Patsy Verfaillie.         een zesmans blazerssectie met Eric
       er naar uitkijken om gedragen te
       worden door een ander korps.                                   Vloeimans als charismatische front-
                                       Het zesde Lingehavenconcert op  man.
                                       vrijdag 6 en zaterdag 7 september in
                                       Gorinchem is anders van opzet dan  Klapstuk van de avond is het optre-
                                       voorgaande edities. De organisatie  den van Dennis van Aarssen, win-
                                       maakt nu gebruik van de nieuwe  naar van The Voice of Holland 2019.
                                       fraaie herinrichting van het Eind en  Naast liedjes uit het Great American
                                       gebruikt de bestaande trappen langs  Songbook, bekende jazzstandards
                                       het water als tribune. Over het geheel en populaire songs van zangers en
                                       staat een groot aantal foodtrucks  chansonniers zoals Charles Azna-
                                       voor een drankje en een hapje. De  vour, Michael Bublé en Stromae
                                       concerten zijn gratis te bezoeken en  zingt hij met begeleiding van Bosco
                                       alle zitplaatsen zijn vrij. Het podi- een aantal nieuwe nummers uit zijn
                                       um staat op de Derde Waterkering.  eigen repertoire.
                  INTERESSE?                Nieuw is dat bij deze editie er bootjes  Informatie:
           E-mail: rob.vankommer@emerson.com en/of tel.: 06 14 929 107
                                       worden toegelaten in de Lingehaven  https://lingehavenconcert.nl.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14