Page 1 - krant week 35
P. 1

Meer                               Bekijk de video

                      samenwerking                           over het verloop

                      met professionals                         van het traject

                             2                                 3     Jaar 2021, week 32
     “Strategisch plan moet

     iedereen prikkelen”

     De KNMO is toe aan een nieuw strategisch beleidsplan. Voor het uitstippelen van de koers voor de komende jaren legt

     een regiegroep binnen alle gelederen van de amateurmuzieksector haar oor te luister. Want een strategisch plan is geen
     papieren tijger voor bestuurders, maar moet ook Dennis op de bugel en Marieke met de baton prikkelen.

     Tekst en foto’s: Frank Vergoossen

          ie de eerste ideeën voor
          het nieuwe strategisch
     Wplan doorneemt, zal on-
     getwijfeld opvallen dat de KNMO
     geenszins van plan is om na de
     coronacrisis even een pas op de
     plaats te maken. Het ambitieniveau
     ligt minstens zo hoog als voor de
     pandemie. Wat dat betreft geeft
     de belangenorganisatie het goede
     voorbeeld. De kop laten hangen
     om de naweeën van de twee desas-
     treuze jaren te verwerken, is wel het
     laatste wat de muzieksector zich in
     dit stadium kan veroorloven. “Ver-
     enigingen hebben een lonkend per-
     spectief nodig”, roepen de leden van
     de regiegroep in koor. “Iets waar
     iedereen van droomt en energie van
     krijgt. Het moet mensen prikkelen  Alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs zouden in aanraking moeten komen met tenminste één instrument of met dans.
     en inspireren. Ze moeten er lichtjes
     van in hun ogen krijgen.”
                      zitter Organisatie van Muziekver- eerste aanzet op papier gezet. Het is  uitdrukkelijk voorkomen”, legt Toon
                      enigingen in Fryslân) en Jack Stolp  een vertaling op hoofdpunten van  Peerboom uit. “We kiezen nu voor
     “Verenigingen          (voorzitter Overijsselse Bond van  wat tot nut toe in nauw overleg met  een brede aanpak. We willen de
                                                       dialoog aangaan door met het Al-
                                      de doelgroepvoorzitters en tijdens
                      Muziekverenigingen). Nee, zij zijn
     hebben een lonkend        niet aangewezen om met z’n viertjes  oriënterende gesprekken met diver- gemeen Bestuur echt in gesprek te
                      even het beleid voor de komende
                                      se betrokken partijen naar voren
                                                       gaan. Daarom hebben we nu alleen
     perspectief nodig”        vijf jaar uit de hoge hoed te toveren.  is gekomen. Dat is een heel andere  een richting op hoofdthema’s aange-
                                      route dan vijf jaar geleden bij het
                                                       geven.” Paul Doop vult aan: “Wat we
                      Zoals de benaming al doet ver-
                      moeden geeft de regiegroep slechts  eerste beleidsplan, toen het concept  willen voorkomen is dat er straks
                      sturing aan het proces dat uitein- door het Dagelijks Bestuur van de  bij de leden een sfeer ontstaat dat
     Sturing             delijk moet leiden tot een nieuw  KNMO werd opgesteld en vervol- bobo’s ergens in een achterkamertje
     De regiegroep bestaat uit Toon  toekomstplaatje van de KNMO.   gens werd voorgelegd aan het Alge- iets aan het doen zijn dat over hen
     Peerboom (vicevoorzitter KNMO),  Met professionele ondersteuning  meen Bestuur. Dat leidde - op wat  gaat, terwijl zij nergens van weten.”
     Paul Doop (voorzitter Color Guard  van Ouke Arts en Ilse Baijens van  detailopmerkingen na - niet tot een
     Nederland), Johan Meesters (voor- adviesbureau Thaesis hebben ze een  wezenlijke discussie. “Dat willen nu  Vervolg op pagina 2
   1   2   3   4