Page 2 - krant week 35
P. 2

2
    Vervolg van pagina 1

    Blanco
    Het raamwerk dat nu op tafel ligt,
    is dus voor een belangrijk deel tot
    stand gekomen in samenspraak met
    de voorzitters van de vier doelgroe-
    pen Blaasmuziek, Show-Mars-Per-
    cussie, Majorette en Twirl, en Color
    Guard. Binnen de organisatiestruc-
    tuur van de KNMO zijn dat immers
    de directe vertegenwoordigers van
    Dennis op de bugel en Marieke met
    de baton.

    Verder zijn de hoofdthema’s tijdens
    een online meeting met de leden
    van het Algemeen Bestuur doorge-
    nomen. “We zijn blanco het gesprek
    ingegaan”, vertelt Johan Meesters.
    “We hebben aan de hand van open
    vragen geïnventariseerd wat de
    doelgroepen belangrijk vinden en
    wat zij vinden dat de KNMO voor
    hen kan doen. Op basis daarvan
    hebben we deze doelstellingen ge-
    formuleerd. Daarmee komt het ei-
    genlijke verhaal dus rechtstreeks uit
    het werkveld.”

    Missie
    De vertaling van alle gesprekken
    en peilingen die tot nu toe gevoerd
    zijn, heeft geresulteerd in een voor- De KNMO streeft naar meer samenwerking met professionals zoals op deze foto waarop trombonist Lode Smeets van philharmonie zuidnederland als
    lopige missie en visie en een aantal  solist te gast is bij het Brabants Jeugd Project Orkest.
    doelen voor de periode tot 2026.
    Om te voorkomen dat door bedrijfs- Polls              riedeltje of die lastige danstechniek  belangrijk is voor de toekomst.”
    blindheid bepaalde aspecten onbe- Aan de hand van enkele polls in  en na afloop gezellig bijkletsen met
    licht blijven, is adviesbureau Thaesis  Klankwijzer zijn ook individuele  clubgenoten. Hij zal zich nauwelijks  Dialoog
    als externe partij benaderd om daar  muzikanten en dansers direct  realiseren dat er weinig van zijn  Inmiddels hebben de leden van
    met een neutrale blik naar te kijken.  betrokken bij het bepalen van de  hobby zou overblijven als er niet  het Algemeen Bestuur (dat zijn de
    De doelstellingen zijn geclusterd  koers voor de komende jaren. De  een club was die aan tafel met de  voorzitters van de regionale bonden
    in vier strategische thema’s die nog  eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het  politiek en het bedrijfsleven een  en de doelgroepen en de leden van
    verder uitgediept moeten worden.  voor deelname aan deze enquête  vuist kan maken, waakt over de  het Dagelijks Bestuur) het eerste
    Die vier hoofdonderwerpen zijn:  niet stormliep. Maar dat viel te  kwaliteit van de opleidingen of zich  concept ontvangen. “Met hen gaan
    ‘een leven lang muziek en beweging’,                                 we in oktober/november om de
    ‘een positieve maatschappelijke                                    tafel zitten om hierover uitgebreid
    impact’, ‘diversiteit en inclusie’ en                                 van gedachten te wisselen”, legt
    ‘bijdrage aan opleiding en ontwik- “Daarmee komt het eigenlijke verhaal dus             Peerboom uit. Jack Stolp roept de
    keling’.                                               AB-leden op om het voorlopige
    Doop: “We hebben nu aan de men- rechtstreeks uit het werkveld”                    document ook met hun achterban te
                                                       delen. “Het zou fijn zijn als er vanuit
    sen die daar verantwoordelijk voor                                  die hoek meer reacties komen die
    zijn gevraagd wat speelt er, waar                                   breed gedragen worden. Als we die
    maak je je zorgen over, wat gaat er  verwachten. De muzikant achter de  inzet voor de ontwikkeling van  op de juiste manier filteren, kunnen
    goed en wat moet beter? Dat hebben  lessenaar of de danser op de vloer  nieuw repertoire en aanbod. Toch  we ook daar nog op inhaken.”
    we door een zeef gehaald en gegroe- loopt bij termen als missie, visie en  bracht de publiekspeiling enkele
    peerd. Daar zijn deze thema’s uitge- strategie doorgaans niet over van  opvallende aspecten aan het licht.  Want hoe meer mensen zich bij het
    rold. Dat is het grote verschil met de  enthousiasme. Die wil niets liever  Zo vindt een overgrote meerderheid  beleid betrokken voelen en bereid
    vorige keer.”           dan zich vastbijten in dat moeilijke  dat er meer samenwerking moet  zijn om hierin mee te denken hoe
                                      zijn met de professionele wereld en  steviger de amateurmuzieksector
                                      dat alle leerlingen in het basis- en  zich op de kaart kan zetten. “Het
                                      voortgezet onderwijs in aanraking  zou mooi zijn als iedereen heel
                                      zouden moeten komen met      goed beseft dat we door goed en
     Doestellingen                           tenminste één instrument of met  synergetisch samen te werken een

     Een greep uit de doelstellingen uit het conceptbeleidsplan 2021-2026 van de KNMO: dans. Doop: “We kunnen wel heel  enorm krachtig potentieel hebben”,
                                                       besluit Doop.
                                      ingewikkeld doen, maar wat onze
       • kwalitatieve groei van het aantal leden (zowel jeugd als senioren) leden bindt is samen muziek maken,
       • aanbod dat aansluit op de behoefte van de leden       samen dansen en samen twirlen.
       • groei van het aantal individuele leden bij de verenigingen
       • opleidingen die aansluiten bij de behoefte van het werkveld Op de achtergrond speelt er voor
       • actieve ondersteuning door professionals           hen ook nog zoiets als bonden en de
       • meer samenwerking met maatschappelijke organisaties     KNMO. Toch gaat het uiteindelijk
       • meer media-aandacht                     wel om de mensen achter de
       • aan tafel met politiek en bedrijfsleven           lessenaar of op de wedstrijdvloer.
       • meer diversiteit zowel achter de lessenaars als aan de bestuurstafels We hopen ze daarom wat meer
       • een volwaardige gesprekspartner zijn bij opleidingen voor muziek en dans
                                      bewust te maken dat dit wel    Meepraten of reageren? info@knmo.nl.
   1   2   3   4