Page 3 - krant week 35
P. 3

3


    Uitslag publiekspeiling

    Om input van de leden te krijgen voor het nieuwe strategische plan hield de KNMO in mei en juni via Klankwijzer diverse polls.

    Binnen de vier hoofdthema’s van het ontwerpbeleidsplan werden aan het werkveld enkele stellingen voorgelegd waarop met
    ‘eens’ of ‘oneens’ kon worden gereageerd. Hieronder volgt de uitslag van deze publiekspeiling.


                     EEN LEVEN LANG MUZIEK       siceren of bewegen op muziek.   dia en zet zich volledig in op brede
                     MAKEN EN BEWEGEN         Eens: 76.6%  Oneens: 23.4%    zichtbaarheid in alle uithoeken van
    OPLEIDING EN           De KNMO is DE partner die muzie-                  de maatschappij.
    ONTWIKKELING           konderwijs voor alle kinderen van 0  EEN POSITIEVE MAATSCHAP-   Eens: 57.1%  Oneens: 42.9%
    ‘Méér muziek in de klas’ kan niet  tot 18 jaar mogelijk maakt.   PELIJKE IMPACT
    zonder de KNMO.          Eens: 51.6%  Oneens: 48.4%    In alles wat wij doen overbrugt  DIVERSITEIT EN INCLUSIE
    Eens: 77.0%  Oneens: 22.2%                    de KNMO culturele afstanden en  De KNMO zet volledig in op inte-
                     De KNMO organiseert jaarlijks ten  bevorderen wij culturele integratie.  gratie en participatie. De wereld-
    De KNMO moet ervoor zorgen    minste één evenement om amateur- Muziek en beweging op muziek zijn  muziekdag Make Music Day moet
    dat alle kinderen (in het basis- en  muzikanten in aanraking te brengen  daarbij een middel en niet het doel. een jaarlijks evenement worden om
    voorgezet onderwijs) vóór 2026 ten  met de grootste professionele muzie- Eens: 65.1%  Oneens: 34.9% hieraan bij te dragen.
    minste met één instrument en dans- korganisaties.                          Eens: 71.9%  Oneens: 28.1%
    soort in aanraking zijn gekomen. Eens: 74.2%  Oneens: 25.8%    Alle activiteiten binnen de KNMO
    Eens: 88.9%  Oneens: 11.9%                    stimuleren maatschappelijke groei. De KNMO moet binnen iedere doel-
                     Om de amateurmuziek levend te   Eens: 68.3%  Oneens: 31.7%    groep een G-tak hebben.
    De KNMO zet volledig in op ac-  houden moeten we alleen nog maar                  Eens: 57.9%  Oneens: 42.1%
    tiviteiten waarin kinderen vanuit  muziek- en dansstijlen aanbieden  De KNMO zet zich puur en alleen
    gelijkwaardigheid onderling met  van ná 2000.           in voor de belangen van de 2500 bij  De KNMO is toe aan vernieuwing
    elkaar muziek maken of bewegen op  Eens: 5.5%  Oneens: 94.5%   haar aangesloten verenigingen en  van haar aanbod en activiteiten en
    muziek om van elkaar te leren.                   heeft geen maatschappelijke verant- zoekt actief aansluiting met ten min-
    Eens: 87.4%  Oneens: 12.6%   De KNMO moet Erik Scherder    woordelijkheid.          ste drie nieuwe vormen van muziek
                     (“brein-professor”) tot ambassadeur  Eens: 31.7%  Oneens: 68.3%  of dans, zoals sambabands, vogue en
    Het is niet aan de KNMO om zich te  benoemen want hij draagt uit dat                 dweilorkesten.
    bemoeien met de beroepsopleiding- muziek en beweging op muziek   De KNMO levert een maatschap-   Eens: 58.2%  Oneens: 41.8%
    en voor muziek en dans.      behoort tot de basisbehoeften van  pelijke bijdrage door altijd actief
    Eens: 45.9%  Oneens: 54.1%   de mens en dat het goed is voor de  samen te werken met ten minste één  Onze bestuursstructuur is in 2026
                     prikkeling van het brein.     goede doelenorganisatie.     een afspiegeling van de waarden
    Het is niet aan de KNMO om in-  Eens: 78.0%  Oneens: 22.0%    Eens: 50.0%  Oneens: 50.0%    toegankelijkheid, diversiteit, kwalite-
    novatieve vormen van kennis- en                                    it en spreiding van cultuuruitingen.
    inspiratiedeling te stimuleren.  De KNMO stimuleert dat volwass-  De KNMO werkt actief samen met  Eens: 73.8%  Oneens: 26.2%
    Eens: 14.1%  Oneens: 87.4%   enen en ouderen samen (leren) mu- klassieke, sociale en innovatieve me-


     De KNMO wordt bij de ontwikkeling van het strategisch plan begeleid door Ouke Arts en Ilse Baijens van adviesbureau Thaesis. In dit filmpje leggen zij uit welk traject daarbij gevolgd wordt.
   1   2   3   4