Page 7 - Krant week 36
P. 7

7      De kick-off van het project Reuring in ’t Reggedal op de terreinen van het zwembad Het Ravein.
     Andere kijk op Nijverdal


     In de serie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een

     opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor Reuring in ’t Reggedal, een
     openlucht muziektheatervoorstelling over het vergeten heden en verleden van Nijverdal.                      mensen ontstaan. Het is interessant  der een heel andere kijk op het dorp,  Leven
                      om daarover te vertellen.”    maar ook op zijn eigen toekomst.  Deze week zijn de repetities op lo-
     Tekst: Onze redactie                        “Het is een zeer filmisch verhaal  catie van start gegaan. Pfeiffer merkt
     Foto: Aanlevering KSW       Oudste              waarbij de hoofdpersoon terug gaat  dat het beeld van de voorstelling
                      KSW, opgericht in 1882, wilde al  in de tijd”, vertelt Pfeiffer. “Daarbij  daardoor ook bij de muzikanten echt
     Dat Nijverdal ooit het centrum van  langer het feit dat zij de oudste ver- komen allerlei verhalen bovendrij- is gaan leven. “Het is grappig om te
     de textielindustrie was, zullen de  eniging van Nijverdal is onder de  ven die inwoners wellicht niet eens  zien hoe dit van invloed is op het
     meesten zich nog wel herinneren uit  aandacht brengen. Het voormalige  kennen. Bijvoorbeeld dat het werken  spel. Sommige muziek is niet lastig
     de geschiedenisboekjes. Maar dat op  bedrijfsorkest van de Koninklijke  in de textielfabriek niet altijd een  om te spelen, maar wel om heel mooi
     de kruising van de weg Zwolle-Al- Stoom Weverij wilde dat groter  pretje was. Maar ook hedendaagse  te spelen. Nu de muzikanten de bij-
     melo en de rivier de Regge ooit goud  aanpakken dan met een concert  aspecten, zoals het wegtrekken van  behorende scènes mee beleven, be-
     gevonden is, zal niet bij iedereen  waarin de geschiedenis van het dorp  de jeugd uit Nijverdal, komen in de  seffen ze veel meer wat dat betekent.
     bekend zijn. Het goudzoekerspad  in chronologische volgorde met  voorstelling aan bod.”      Het is mooi om te zien hoe op deze
     maakt op de achtergrond zelfs deel  beeldmateriaal en muziekwerken de                manier verbindingen ontstaan tussen
     uit van het decor van de voorstelling.  revue passeert. Op initiatief van de  Verbinden      de scenes en de muziek.”
     De acteurs spelen in de richting van  Stichting Cultuurnetwerk Gemeente  De hoofdrollen worden vertolkt door
     ‘t Stut waar de gouddelvers zo’n 120  Hellendoorn werden scriptschrijver  Jan Tekstra en Julia van der Vlugt.  Pfeiffer hoopt dat de voorstelling bij
     jaar geleden naar beneden liepen. Zo  Jan Tekstra en de regisseurs Ellen  Daarnaast spelen zo’n dertig mensen  de bevolking een ander beeld schept
     zullen er nog wel meer historische  Kremers en Jasper Verheugd bena- uit de omgeving mee in acteur- en fi- van de harmonie. “Het is een mooie
     feitjes en vergeten verhalen voorbij- derd om aan de hand van dit gegeven gurantenrollen. KSW tekent voor de  manier om het orkest opnieuw te
     komen waar zelfs de eigen inwoners  een muziektheaterproductie te ma- muzikale omlijsting. Onder andere  presenteren aan het publiek. Vooral
     niet of nauwelijks weet van hebben.  ken. Hetzelfde team dat eerder ook  The Adventures of Baron Münchausen ook om het veelvoud te laten zien
     Stichting Cultuurnetwerk Gemeente  de creatieve invulling van de locatie- van Bert Appermont, Al Piëmonte  wat je met een harmonieorkest alle-
     Hellendoorn presenteert van 12 tot  voorstellingen van Het Verzet Kraakt  van Carlo Alberto Pizzini en muziek  maal kunt doen. En om te tonen dat
     en met 22 september op de terreinen  en STORK voor zijn rekening nam.  van Jan Bosveld vormen de basis  we een vereniging zijn die midden in
     van het zwembad Het Ravein de                   van het muzikale programma. Ook  de samenleving staat. Ik hoop dat dat
     voorstelling Reuring in ’t Reggedal.  Reuring in ’t Reggedal brengt het  Pfeiffers eigen compositie De Zwarte  de meerwaarde van de voorstelling
     Met verhalen over vroeger, het ont- surrealistische verhaal van een lokaal  Dag van Nijverdal over het bombar- wordt.”
     staan van Nijverdal en alle belang- muziektalent dat naar het westen  dement op Nijverdal op 22 maart
     rijke gebeurtenissen in het dorp. En  trekt om een carrière in de muziek  1945 is in de voorstelling verwerkt.
     met livemuziek gespeeld door Mu- op te bouwen. Hij is er vast van  “We hebben gekozen voor muziek
     ziekvereniging KSW. “Nijverdal was  overtuigd dat hij zijn geluk elders  waarmee je al die verhaallijnen kunt
     vroeger eigenlijk een kuil”, vertelt  zal vinden en Nijverdal voorgoed de  verbinden. Met het filmische karak- Reuring in ’t Reggedal is te zien van 12 tot
     dirigent Bert Pfeiffer, zelf geboren in  rug zal toekeren. Als zijn vader te  ter van de muziek van Bert Apper- en met 15 september en van 19 tot en met
     Nijverdal. “Het is een plaats die door  oud en dement is om nog alleen te  mont kun je verschillende kanten  22 september, telkens om 20.30 uur. De
     mensen gesticht is omdat ze het de  wonen, keert hij op 50-jarige leeftijd  op. Zo past deel 1 uitstekend bij de  voorstelling duurt ongeveer 75 minuten,
     beste plek vonden om er een textiel- noodgedwongen terug naar zijn ge- scene waarin de goudgravers langs ’t  de tribunes zijn overdekt. Informatie:w-
     fabriek neer te zetten. Daardoor is er  boortedorp. Daar krijgt hij door de  Stut als de gebroeders Dalton omlaag  ww.reuringinhetreggedal.nl.
     een andere sociale samenstelling van  verhalen van zijn dementerende va- komen.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12