Page 9 - Krant week 36
P. 9

9     De Goelemie 125 jaar                                         Jeugd tegen
     volop actief in Oeteldonk                                      speciaal tarief

                                                        naar Taptoe


     De Koninklijke Harmonie van ’s-Hertogenbosch geldt als belangrijke kweekvijver voor het       De organisatie van de Nationale

     carnaval in de stad. Vele muzikanten die bij De Goelemie - de geuzennaam van de harmonie       Taptoe wil jeugdleden van muziek-
                                                        korpsen tegen een gereduceerd ta-
     - hun eerste noten speelden, zijn nu actief bij de kapellen van de carnavalsclubs. Zo is de     rief kennis laten maken met de Na-
     ‘Koninklijke’ al 125 jaar nadrukkelijk aanwezig in Oeteldonk.                    tionale Taptoe in Ahoy Rotterdam.
                                                        Wil je zien en horen hoe tof de Na-
                                                        tionale Taptoe 2.0 geworden is? Met

     Tekst: Onze redactie       orkest. Daarbij werd de harmonie  of bij speciale gelegenheden.  een groot beeldscherm, artiesten
                                                        zoals Cesar Zuiderwijk, een Kelti-
     Foto: Koninklijke Harmonie    omgedoopt in Muziekkorps der   Zoals de Wereldtentoonstelling  sche dansgroep uit Nieuw Zeeland,
                      Nederlandsche Sigarenfabrieken  in Brussel in 1958, meerdaagse  gespierde dansers met trommen uit
         et ruim zestig muzikanten  Eugène Goulmy en Rudolf Baar.  reizen naar Ierland, het WK   Zuid-Korea, een drill team uit de
         in de grote harmonie heeft  Het korps groeide al snel naar  Voetbal in Gelsenkirchen in  USA en natuurlijk onze eigen mili-
     Mde Koninklijke Harmonie     100 muzikanten. Bij het 25-jarig  1974 en een vierdaagse reis   taire orkesten. Kom dan met je oplei-
     ’s-Hertogenbosch over het aantal  bestaan werd reeds het predicaat  naar Wales bij gelegenheid van  dingsorkest, jeugdorkest, dansgroep
     bezette orkeststoelen niet te klagen.  ‘Koninklijk’ verleend. De harmonie  de 70-jarige bevrijding van  of muziekschoolorkest op zaterdag
     Probleem is alleen dat de balans  trad veelvuldig op, zowel in binnen-  ’s-Hertogenbosch. Maar ook bij het  28 september naar Rotterdam Ahoy
     in de bezetting een beetje zoek is.  als buitenland. In 1922 werd zelfs  afscheid van Frits Goldschmeding  voor de matineevoorstelling van de
     Door een surplus aan koper en een  een drieweekse (!) reis gemaakt naar  (Randstad Uitzendbureau), de  Nationale Taptoe.
     tekort aan houtinstrumenten moet  de Nederlandse Tentoonstelling  nieuwjaarsbijeenkomst van    Meteen na de voorstelling is er een
     vrijwel alle muziek van de harmonie  in Kopenhagen (Denemarken).  het toenmalige Ministerie van  meet and greet op de square voor het
     op de specifieke orkestsamenstelling  Tegenslag is er in 1929 als de  Landbouw en Visserij, tijdens de  grote beeldscherm waar je een selfie
     worden afgestemd. “De Koninklijke  sigarenfabrieken failliet gaat.  Nederlandse film De Storm en de tv- kunt maken met de artiesten zoals
     Harmonie ‘s-Hertogenbosch speurt  Omdat het korps aan het bedrijf  opname bij de 1000 uitvoering van  Cesar Zuiderwijk en ook Ronald
                                               e
     voortdurend naar versterking van  verbonden is, moet ook de titel  Goede Tijden Slechte Tijden.  Snijders.
     het orkest en de percussiegroep”,  ‘Koninklijk’ geschrapt worden.                 Groepen vanaf 20 personen waar-
     zegt voorzitter Harry van der   De harmonie gaat op eigen    Buurtconcerten          van de meeste jeugdmuzikant of
     Krabbe. “Daarom ook hebben    kracht verder. Het Comité tot  Het 125-jarig jubileum van    jeugddanser zijn, komen in aanmer-
     we een eigen opleidingsinstituut  Instandhouding van het Koninklijk  de Koninklijke Harmonie    king voor deze actie. Je kunt gerust
     waar aspirant-muzikanten door   Muziekkorps gaat aan de slag om  ‘s-Hertogenbosch wordt gevierd op  samenwerken met anderen als je
     professionele krachten opgeleid  de koninklijke status weer terug te  13, 14 en 15 september. Op vrijdag  eigen groep te klein is. Verenigingen
     worden om uiteindelijk naar het  krijgen. Met succes. Op 17 februari  13 september is er in De Kentering in  en muziekscholen kunnen via het
     orkest door te stromen. Om ervoor  1931 wordt het predicaat met  Rosmalen een reünie van oud-leden,  e-mailadres jan.jansen@buffetcram-
     te zorgen dat deze stap niet al te  terugwerkende kracht opnieuw  een donateursconcert door het orkest  pon.com hun belangstelling hiervoor
     groot is, kunnen deze aspiranten  verleend. Daarmee ontstaat de  en het opstaporkest, en worden  kenbaar maken en hier verdere af-
     deelnemen aan het opstaporkest.” huidige naam: Koninklijke    diverse jubilarissen gehuldigd. Op  spraken over maken.
                      Harmonie ’s-Hertogenbosch.    zaterdag gaat de harmonie de wijken
     Koninklijk                             in om vanaf 11.00 uur op diverse
     Om de lange werkweek van de    Wereldtentoonstelling      locaties buurtconcerten te geven.
     arbeiders in de sigarenfabriek  De Goelemie is een erg actieve  Op zondag is er vanaf 12.00 uur in  Sophia’s Loon op Zand
     Goulmy & Baar te breken met een  vereniging. Zowel op het podium als  De Kentering een muziekdag met  namens KNMO naar
     verzetje, richtten de werknemers  op straat. In 1950 werd zelfs 41 keer  optredens van harmonie Sint Cecilia
     Van den Eerenbeemt en Van der   uitgerukt voor een marsoptreden  Rosmalen, Koninklijke Harmonie  Europese titelstrijd
     Elst in 1894 het muziekgezelschap  en werden 17 concerten gegeven.  ’s-Hertogenbosch, Orthense
     Harmonie Neerlandia op. De    De jubilerende vereniging maakte  Harmonie, harmonie Cathrieux,  De koninklijke harmonie Sophia’s
     fabrieksbazen zagen al vlug dat  vele buitenlandse reizen naar  harmonie Oude Post en harmonie  Vereeniging uit Loon op Zand ver-
     het initiatief bij hun personeel in  onder meer België, Duitsland  Amantius ’s-Hertogenbosch.   tegenwoordigt Nederland volgend
     goede aarde viel. Een half jaar na  en Frankrijk. Regelmatig werd  Informatie: www.koninklijke-  jaar tijdens de European Cham-
     de oprichting adopteerden ze het  opgetreden op bijzondere locaties  harmonie.nl.         pionship for Wind Orchestras
                                                        (ECWO) in Frankrijk.

                                                        Het orkest van dirigent Jos Schroe-
                                                        vers behaalde vorig jaar tijdens het
                                                        bondsconcours van de Overijsselse
                                                        Bond van Muziekverenigingen in
                                                        Enschede in de Concertdivisie 95,5
                                                        punten. Op grond van die prestatie is
                                                        het orkest door de KNMO afgevaar-
                                                        digd naar de Europese titelstrijd.
                                                        De wedstrijd wordt gehouden op 23
                                                        mei 2020, vermoedelijk in het Még-
                                                        acité in de Franse stad Amiens. Het
                                                        verplicht werk is Danse Satanique
                                                        van Alexandre Kosmicki. De vori-
                                                        ge twee edities van ECWO werden
                                                        gewonnen door respectievelijk de
                                                        Koninklijke Harmonie van Thorn en
      De Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch bestaat 125 jaar.
                                                        Harmonie Sint Michaël van Thorn.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14