Page 1 - krant week 36
P. 1

Jaar 2022, week 36

                     School &                              Wie leidt onze

                     Omgeving biedt                           orkesten op WMC
                     nieuwe kansen                           2026 en 2030?


                             3                                 9     BUMA Blaasmuziek Awards

     gaan naar componisten     De BUMA Blaasmuziek Awards 2022 zijn toegekend aan de componisten Johan de Meij en Otto M. Schwarz. De prijs wordt
     zaterdag 26 november uitgereikt tijdens het slotconcert van de Fanfare Repertoire- en Netwerkdagen.


        it jaar is de internationale  in diverse opzichten en bieden een
        award toegekend aan Otto  palet aan smaken, virtuositeit, sa-
     DM. Schwarz. De 54-jari-    menspel en climaxen. Ook op con-
     ge Oostenrijker is een veelzijdig  coursen en festivals staan composi-
     componist. Naast zijn uitgebreide  ties vaak als verplicht onderdeel op
     oeuvre voor blaasorkesten, maakt  het programma.
     Schwarz ook muziek voor reclame-
     spots, films en thema’s voor grote te- Zo was zijn compositie Madurodam
     levisiestations. Sinds 1995 heeft hij  het verplichte werk in de derde di-
     composities op symfonisch gebied  visie harmonie tijdens het WMC
     uitgegeven. Successen als Nostra- 2022. Speciaal voor de komende
     damus, Dragon Fight en The story  editie van de Fanfare Repertoire- en
     of Anne Frank worden wereldwijd  Netwerkdagen heeft Johan de Meij
     uitgevoerd. Zijn composities zijn  zijn werken Canticles en de gehe-
     vaak gebaseerd op thema’s die ver- le symfonie Lord of the Rings voor
     wijzen naar historische gebeurtenis- fanfare bewerkt.
     sen of personen. Schwarz verstaat
     de kunst om voor een specifiek werk Lustrumeditie
     de juiste sfeer te creëren en gewens- De lustrumeditie van de Fanfare Re-
     te spanningen neer te zetten. Tevens  pertoire- en Netwerkdagen worden
     mag Schwarz’ bijdrage in het educa- gehouden op vrijdag 25 november
     tieve repertoire van de laatste jaren  en zaterdag 26 november 2022. De  Johan de Meij.
     niet onbenoemd blijven.     stichting CRON organiseert dan een
                      festivalweekend voor componisten,
     Nominatie            musici, dirigenten en liefhebbers
     De nominatie van Johan de Meij zal  van blaasmuziek. Op vrijdag vinden
     vele liefhebbers niet verbazen. Hij  alle activiteiten en bijeenkomsten
     heeft meerdere onderscheidingen en  plaats in Deventer en op zaterdag
     prijzen achter zijn naam staan. Met  in theater De Schalm in Veldhoven
                      waar ook het slotconcert wordt ge-
                      houden.
     Uitreiking op 26         Bijdrage

     november tijdens         De BUMA Blaasmuziek Awards
                      worden jaarlijks toegekend aan
                      personen die een grote en positie-
     Fanfareweekend          ve bijdrage hebben geleverd aan de
                      ontwikkeling van de blaasmuziek in
                      Nederland en daarbuiten.
     De Meij vaak zelf op de bok wordt
     zijn enorme oeuvre wereldwijd ge- De selectie en voordracht van kan-
     speeld. Zijn composities zijn gevari- didaten vindt plaats in overleg met
     eerd en verrassend. De werken be- RIC (Repertoire Informatie Cen-
     vatten voor alle musici uitdagingen  trum) te Deventer.     Otto M. Schwarz.
   1   2   3   4   5   6