Page 3 - krant week 36
P. 3

3
    Op 45 locaties in Nederland hebben cultuurverenigingen een unieke kans om nauwer samen te werken met scholen/

    scholengemeenschappen te krijgen. Op dit moment loopt er namelijk een aanmeldfase voor het Voorloperstraject Rijke
    Schooldag (zie kader). Met dit programma wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een schooldag breder

    aankleden met sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en soms ook gezonde voeding. Het uiteindelijke doel is om zo de
    kansengelijkheid in Nederland te vergroten. Gezinnen met kinderen die krap bij kas zitten kunnen immers minder geld
    besteden aan een sportvereniging, muziekles of gezonde voeding.

    Kansen voor verenigingen in
    programma School & Omgeving


    Tekst: Luuk Mevis en Jan van den Eijnden
    Foto: FV Media Producties

    Coalities
    Op dit moment worden zogenoem-
    de ‘coalities’ vormgegeven, dat zijn
    samenwerkingsverbanden van par-
    tijen die samen dit aanbod op de
    school gaan realiseren. Hierin neemt
    de school, samen met de gemeen-
    te, het voortouw en kunnen andere
    (maatschappelijke) partijen aanslui-
    ten om het naschoolse aanbod op de
    school vorm te geven.

    Subsidieregeling
    Denk bijvoorbeeld aan een sport-
    club die sportlessen aanbiedt, maar
    bijvoorbeeld ook aan een muziek-
    vereniging die muziekles realiseert,
    of helpt bij het opzetten van een
    schoolkoor of -orkest. Voor je mu-
    ziekvereniging is dat om twee rede-
    nen interessant: je komt binnen op
    een school en brengt daar kinderen
    op een laagdrempelige manier in  Het programma Rijke Schooldag biedt ook kansen voor muziekverenigingen.
    aanraking met muziek, én het kan
    (mogelijk) vergoed worden omdat er
    een subsidieregeling bij betrokken is.  45 locaties, dan is het van belang om  je gemeente deelneemt, neem dan
                     een betrokken partij te worden om  contact op met de gemeente om dit
    Hoe werkt het?          hier aan deel te nemen! Daarvoor  te vragen. Neem hiernaast zeker ook  Voorloperstraject
    Uiteindelijk tekent een coalitie een  zul je in beeld moeten komen bij de  contact op met de beleidsmedewer- Rijke Schooldag
    zogenoemd convenant waarin alle  betrokken school en/of de gemeente.  ker cultuur of de betreffende wet- Minister Dennis Wiersma kondigde op 22
    betrokken partijen zich committeren  Echter, 30 september is al de deadline  houder om te zien of er kansen zijn  augustus, de start van het schooljaar, zijn
    aan het programma, daarnaast kun- voor het aanvragen van de subsidie  voor de lokale muziekverenigingen  nieuwe programma Voorloperstraject Rijke
    nen ze een subsidieaanvraag doen  in dit voorloperstraject, wacht dus  om deel te nemen aan dit program- Schooldag aan. Verspreid over het land ne-
    om aanspraak te maken op het bud- niet te lang met contact opnemen.  ma.            men hier op dit moment 45 scholengemeen-
    get. Voor dit schooljaar gaat het om
    een bedrag van 34 miljoen voor 130 Kansen             Vragen               schappen en gemeentes aan deel, met als
    locaties, waarvan er een flink deel  Lijkt je dit als vereniging wat en  Heb je hier vragen over, wil je er  doel om een ‘Rijke Schooldag’ aan te bieden
                                                        voor kinderen en scholieren. Onder een Rijke
    nog bekend gemaakt moet worden.  heb je ruimte om dit snel op te zet- meer over weten of heb je hulp no- Schooldag wordt van alles verstaan, van
                     ten? Bekijk dan snel of je gemeen- dig met het contact zoeken met je
    Voorlopers            te deelneemt aan dit project op:   gemeente? Neem dan contact op met  sport en cultuur tot gezonde voeding. Het
    Op dit moment staat de subsidiere- www.gelijke-kansen.nl/voorlopers.  Luuk Mevis op lmevis@knmo.nl of  project heeft als insteek om de kansengeli-
                                                        jkheid onder jongeren te vergroten en alle
    geling al open voor 45 zogenoemde  Zo ja, neem dan deze week nog  Jan van den Eijnden op janvanden- kinderen een gelijkwaardig aanbod aan
    voorlopers, waar dus nu al de coa- contact op met je gemeente en de  eijnden@lkca.nl.        sport, cultuur en bijvoorbeeld ontbijt aan te
    lities vormgegeven worden. Ben jij  betrokken onderwijsinstelling(en).                bieden.
    een muziekvereniging in een van die  Is het niet duidelijk welke school in  Succes met de aanvragen!

        De volgende digitale uitgave van KNMO Klankwijzer verschijnt in week 38
   1   2   3   4   5   6   7   8