Page 5 - krant week 36
P. 5

5    Tambour-maîtreopleidingen
    in Gelderland en Brabant    De Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) start op 1 oktober 2022 een basiscursus tambour-maître. De Muziekbond
    Gelderland-Flevoland houdt begin 2023 een nieuwe tambour-maîtrecursus.


        e opleiding van de BBM staat
        onder leiding van Corné Pas,
    Dtambour-maître onder ande-
    re bij het Fanfarekorps der Genie. De
    cursus bestaat uit 6 lessen van 3,5 uur.

    Cursusdata en locatie:
    • Zaterdag 1 oktober 2022, Sporthal
     de Slagen, Waalwijk
    • Zaterdag 8 oktober 2022, Sport-
     centrum Waspik, Waspik
    • Zaterdag 29 oktober  2022,
     Sporthal de Slagen, Waalwijk
    • Zaterdag 12 november 2022,
     Sportcentrum Waspik, Waspik
    • Zaterdag 26 november 2022,
     Sporthal de Slagen, Waalwijk
    • Zaterdag 3 december 2022,
     Sporthal de Slagen, Waalwijk

    De lestijden zijn van 9.00 tot 13.00
    uur. Je begint met een uur theorie,
    gevolgd door twee uur praktijk. Tus-
    sendoor is er een half uurtje pauze.
    De cursus wordt afgesloten met een
    examen. Het theorie-examen is op
    3 december 2022 tijdens de laatste
    les. Het praktijkexamen vindt plaats
    op zaterdag 17 december 2022 van
    9.00 - 13.00 in de sporthal van het
    Turfschip in Etten-Leur. Aan dit ex-
    amen verleent de Tamboergroep
    van het Fanfarekorps der Genie uit
    Vught medewerking. Het cursusgeld
    bedraagt 150,00 euro per persoon.
    Er komen verder geen extra kosten
    bij. Het lesboek is inclusief. Deelne-
    mers moeten wel zelf voor een tam-
    bour-maîtrestok zorgen.
                     Tambour-maîtres in spe kunnen zowel in Brabant als Gelderland opleidingen volgen.
    Onderwerpen die aan bod komen
    zijn looptechniek met de tam-   doende kennis en vaardigheden aan  ste dagen ligt de nadruk op het goed  worden opgenomen. Dit handboek
    bour-maîtrestok, behandeling van  te reiken om als tambour-maître een  kunnen uitvoeren van exercitiebewe- kan bij de eigen vereniging worden
    veel voorkomende stoktekens, in- orkest te kunnen leiden tijdens optre- gingen en het geven van instructie.  gebruikt als naslagwerk.
    structie geven van exercitieles aan  dens. De opleiding wordt gehouden  Voor de meeste kandidaten geldt dat
    muziekkorpsen,  basistechnieken in Dorpscentrum De Brink in Loe- ze moeten wennen aan het “voor de  De docenten zijn Maarten Pijnenborg
    takteren/dirigeren van een orkest en  nen (Gelderland).      club” staan en het geven van (monde- (tambour-maître Orkest Koninklij-
    theoretische kennis van muziekor-                linge) commando’s ten behoeve van  ke Luchtmacht), Martijn Vogelaar
    kesten op straat/reglementen con- Data:              exercitielessen.         (tweede tambour-maître Tamboers
    coursen/wedstrijden.       • Zaterdag 7 en 21 januari 2023                  en Pijpers en Marinierskapel), Ro-
                     • Zaterdag 4 en 18 februari 2023 De (mondelinge) commando’s wor- land Grootenboer (tambour-maît-
    Inschrijven kan via de website van de  • Zaterdag 4 en 18 maart 2023 den later in de opleiding vervangen  re Koninklijk Militaire Kapel Johan
    Brabantse bond: www.brabantse-mu- • Zaterdag 1 april 2023     door stoktekens. Het takteren (maat- Willem Friso) en Marc Gouswaart
    ziekbond.nl.           • Zaterdag 15 april 2023 (Examen) slaan) c.q. dirigeren krijgt binnen de  (tambour-maître Orkest koninklijke
    Voor nadere informatie kun je terecht  • De aanvangstijd is 10.00 uur en de  opleiding veel aandacht. Uitgangs- Marechaussee).
    bij Anja Geleijnse, kantoor BBM:  cursus duurt steeds tot 14.30 uur. punt is dat de kandidaten, na het
    a.geleijnse@brabantse-muziekbond.                  doorlopen van de opleiding, in staat  Tijdens het examen zal een orkest de
    nl                De opleiding is verdeeld in de modu- moeten zijn het orkest tijdens optre- kandidaten muzikaal ondersteunen.
                     les individuele exercitie, korpsexer- dens muzikaal te leiden. Deelname aan het examen is niet
    Gelderland            citie/groepsexercitie, stoktekens en                verplicht.
    De Muziekbond Gelderland-Flevo-  loophoudingen, takteren en dirige- Tijdens de opleiding wordt (per kan-
    land houdt begin 2023 een nieuwe  ren, protocol ceremonieel tijdens  didaat/vereniging) een handboek  Opgave/Inschrijven via de website:
    tambour-maîtrecursus. Het doel van  optredens. De modules worden door  samengesteld waarin de exercitie,  https://mbgf.nl/tamboer-maitre-op-
    de opleiding is de kandidaat vol- elkaar gegeven, echter tijdens de eer- stoktekens en eventueel tromsignalen  leiding-mbgf-2023/
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10