Page 9 - krant week 36
P. 9

9    Wie leidt onze orkesten    op WMC 2026 en 2030?    Wie leidt onze orkesten op WMC 2026 en 2030? Met die        deelname - zowel de basisopleiding  het (later) natuurlijk ook terug, mede
    slogan start de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs      dirigent/instructeur Show- Mars- en  gezien het aantal vacatures.
                                      Percussie als ook de basisopleiding
    (BvOI) in september bij voldoende belangstelling          dirigent HaFaBra. Ben je, of ken je,  Ook richting verenigingen: denk na
                                      gevorderde muzikanten die de am-
                                                       over het benodigde ‘kader’ op ter-
    basisopleidingen voor dirigent/instructeur Show- Mars- en      bitie hebben om zich te bekwamen,  mijn en investeer mee in jullie ta-
    Percussie en dirigent HaFaBra.                   meld je dan aan of voor een kennis- lentvolle muzikanten die het in zich
                                      makingsgesprek met de opleiders. Er
                                                       hebben om door te groeien naar een
                                      is - naast een gedegen theoretische  (professionele) staffunctie.
                     en LKCA bezig met een breed on-  basis - voldoende ruimte voor diffe-
                     derzoek naar ‘dirigenten 21e eeuw’.  rentiatie en maatwerk via modules en
    Foto: Hans Dikken/WMC       Daarover zal ook later worden gerap- workshops.
                     porteerd en met diverse organisaties
        et WMC 2022 is voorbij.  teruggekoppeld. Er zijn zowel zorgen  De opleiding is 3 jaar, 10 zaterdagen/
        Kerkrade en omgeving ston- over de ‘kwalitatieve’ aspecten (wat  jaar + huiswerk en stages, lesloca-
    Hden een aantal weken bol van   zijn de gewenste competenties?) als  tie Hilversum (SMP) of Apeldoorn
    concerten, workshops en wedstrijden  over de ‘kwantitatieve’ aspecten (heb- (HaFaBra). Kosten circa 1700 euro  Meer info via educatie@bvoi.nl of 06 - 53 426
    voor harmonieën, fanfares, brass- ben we überhaupt wel genoeg men- per jaar. Kost het tijd? Jazeker, kennis  026 (Inge Joldersma, cursuscoördinator
    bands, percussie-ensembles en diri- sen, nu en op termijn?).    en competenties komen niet zomaar  Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs).
    genten met in de laatste twee week-                 aanwaaien. Kost het geld ? Jazeker.  Of : https://bvoi.nl/bvoi/opleidingen-bvoi-
    enden de show- en mars-wedstrijden Opleiding            Maar het gaat om kostendekkende  weer-van-start/
    in het Parkstad Limburg Stadion.  In september start - bij voldoende  professionele opleiding en je verdient
    Maar hoe nu verder? In het naseizoen
    volgens ongetwijfeld de nodige con-
    certen, misschien weer een concours
    of andere uitvoeringen. Maar verder
    weg? Wat zijn de plannen voor ko-
    mende winter? Voor volgend jaar? Of
    durven we daar nog niet aan te den-
    ken door corona? En voor een vol-
    gende editie van een WMC?

    Vacatures
    Al eerder constateerde de Bond van
    Orkestdirigenten en Instructeurs
    (BvOI) een toenemend aantal vaca-
    tures in de instructie en directie van
    onze orkesten. Ook op dit moment
    staan er de nodige plekken open, bij
    zowel jeugdorkesten als volwassenor-
    kesten en door alle niveaus heen:
    slagwerkinstructeurs, muzikaal lei-
    ders, dirigenten, docenten voor op-
    leidingen.
    Bijvak
    Het aantal (Nederlandse) studenten
    aan de conservatoria, zeker voor (ha-
    fabra-)directie lijkt nog steeds af te
    nemen. Het is steeds lastiger om een
    instrumentale studie te combineren
    met een bijvak of tweede hoofdvak
    directie.

    Het ‘kader’ waaruit de orkesten en
    met name ook SMP-korpsen kun-
    nen putten wordt steeds smaller. Ook
    doordat door corona dirigenten an-
    dere carrièrekeuzes maken, omdat
    dirigenten stoppen om diverse rede-
    nen en er weinig geschoolde mensen
    bijkomen.

    Onderzoek
    De BvOI is samen met andere orga-
    nisaties als KNMO, Musidesk, WMC  Beeld van de Internationale Dirigentenwedstrijd tijdens het WMC.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14