Page 1 - krant week 36
P. 1

Jaar 2023, week 36
     Klaar voor nieuw seizoen      De vakantie is voorbij. De repetities zijn weer begonnen. Muziekverenigingen bereiden zich voor op de najaarsconcerten

     of hun concoursdeelnames. Het (digitale) nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer staat in de startblokken om
     de amateurmuziek- verenigingen weer een heel jaar te voorzien van informatie, te ondersteunen bij het promoten van
     activiteiten, te inspireren met goede voorbeelden en op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Om de sector

     nog beter van dienst te kunnen zijn, wordt momenteel achter de schermen gewerkt aan vernieuwing van het platform.


     Tekst en foto: Onze redactie

          merken het meteen aan
          de kaartverkoop of het
          pa
     W ginabezoek zodra jullie
     iets over ons concert gepubliceerd
     hebben.” Die reactie horen we re-
     gelmatig van verenigingen en or-
     ganisaties die via Klankwijzer hun
     activiteit promoten. Een mooier
     compliment kunnen we als redac-
     tie niet krijgen. Want daar is het
     destijds allemaal voor begonnen:
     het promoten van de instrumen-
     tale muzieksector in Nederland.
     Platform
     Klankwijzer in de huidige opzet be-
     staat nu bijna vijf jaar. Ondanks de
     toenemende populariteit van social
     media is het format in die periode
     alleen nog maar sterker en krachtiger
     geworden. De gemiddelde Facebook-
     gebruiker heeft tegenwoordig zoveel
     vrienden en volgt zoveel pagina’s dat
     hij al bijna 24 uur nodig heeft om alle
     ‘posts’ te lezen. Na een kwartier is een  dedelingen vanuit de KNMO haken de agendarubriek populairder dan steeds vaker weten te vinden. Voor
     bericht vaak al niet meer op iemands  we in op actuele ontwikkelingen. Een ooit. Voor verenigingen van de bij de redactie is dat in de loop van af-
     tijdlijn te zien. Als het er met al die al- aansprekend voorbeeld van de kracht de KNMO aangesloten bonden is de gelopen seizoen reden geweest om de
     goritmes überhaupt al op verschijnt.  en reikwijdte van Klankwijzer is het opgave van activiteiten voor de agen- activiteitenagenda regelmatig als een
     Bovendien… lang niet iedereen ‘zit’  megasucces van het Nij Talint Or- da gratis. Veel verenigingen kiezen aparte uitgave te laten verschijnen. De
     op Facebook. Daarom koos KNMO  kest (Nieuw Talent Orkest). Het door echter ook voor de extra optie om de tarieven voor het laten meeliften van
     Klankwijzer vijf jaar geleden voor een  Guus Pieksma en Annewiep Bloem poster van hun evenement te delen de eventposter- of flyer met de digita-
     crossmediaal platform met mediaka- bedachte concept was aanvankelijk via de verschillende mediakanalen le versie van Klankwijzer zijn zeer be-
     nalen (papier, digitaal, website, social  vooral een Friese aangelegenheid. Na- van Klankwijzer. Daarmee bereiken houdend. Er zijn verschillende opties.
     media) die elkaar aanvullen en ver- dat Klankwijzer er aandacht aan ging ze in één klap heel gericht een enor- Vanaf 30 euro (exclusief btw) wordt je
     sterken. Alles met als doel om zoveel  besteden, verspreidde de format zich me doelgroep. Organisaties laten ons poster geplaatst op de website en in
     mogelijk verschillende type lezers te  als een olievlek over het hele land. Al- weten dat hun campagne in Klank- iedere digitale uitgave.
     bereiken. Van de trouwe papierlezer  leen al komend najaar worden er in wijzer wezenlijk heeft bijgedragen
     tot en met de beeldschermgebrui- alle hoeken van het land 33 nieuwe aan de publieke opkomst van hun Lees verder op pagina 3
     ker die al swipend het laatste nieuws  projecten opgestart. Inmiddels zijn evenement. Opmerkelijk is ook dat
     scant. Net als de grote kranten. er ook varianten voor slagwerkers en steeds meer marketingafdelingen van
                      jeugd beschikbaar.        professionele organisaties (schouw- Tips en ideeën
     Bron                               burgen, theaters, concertzalen, festi- De redactie staat open voor tips en ideeën
     KNMO Klankwijzer wil een bron van  Agenda            vals, bioscopen, theaterproducenten)  om het nieuw- en informatieplatform
     inspiratie en informatie zijn voor de  Het afgelopen jaar zijn de redactio- in toenemende mate van deze faci- KNMO Klankwijzer nog aantrekkelijker en
     aangesloten verenigingen. Het NU.nl  nele accenten enigszins verlegd. Niet liteit gebruik maken. Verheugend is  interessanter te maken voor muzikanten,
     van de instrumentale amateurmuziek  omdat we daar als redactie naartoe dat ook andere instrumentale disci- bestuurders en ondernemers. Geef je
     in Nederland. Behalve nieuws en me- stuurden, maar omdat de behoefte plines, zoals symfonieorkesten, jaz- ideeën door via redactie@klankwijzer.nl.
                      vanuit het veld daarom vroeg. Zo is zensembles en big bands Klankwijzer
   1   2   3   4   5   6