Page 1 - Krant week 37
P. 1

Straatcultuur en                         Hoornisten in

                      harmoniemuziek                          een bijzondere

                      op één podium                           setting

                              3                                 7      Jaar 2019, week 37
      Programma KNMO


      Congres in de steigers
      De contouren van het KNMO                                     gekomen tussen het WMC en de

      Congres 2019 worden                                        TC’s Mars en Show van de
                                                       KNMO. Ook hier zijn de eerste
      zichtbaar. Het thema is                                      resultaten in december zeker
                                                       zichtbaar en deze zullen door de
      diversiteit en inclusiviteit.                                   mensen van het WMC worden ge-
      Maar voor alle doelgroepen                                     presenteerd. Dit staat altijd garant
                                                       voor veel stof voor gesprek dus
      komen ook tal van andere                                      zorg dat u erbij bent om vanuit

      onderwerpen aan de orde.                                      de eerste hand te horen wat de
                                                       plannen zijn.
                                                       Inspireren
                                                       Daarnaast komen er ook andere
      Foto: FV Media Producties                                     onderwerpen aan bod, het inspi-
                                                       reren van en delen van kennis
         iversiteit en inclusiviteit                                 met muziekverenigingen is de
         zijn termen die je de laatste                                belangrijkste reden om het con-
      Dtijd wel vaker hoort. Een     Tijdens het KNMO Congres komen thema’s aan bod voor alle doelgroepen. gres jaarlijks te organiseren. Het
      thema dat ook voor de amateur-                                   congres wordt afgesloten met een
      muzieksector interessant is.Diver-                                 lagerhuisdiscussie over diversiteit
      siteit betekent verscheidenheid.  project vorig jaar, initiatief en sa- zowel de TC Mars en Show zullen  en inclusiviteit waarbij we vooral
      Voor de muziekwereld betekent  menwerking tussen Stichting Phil- er weer technische sessies worden  kritisch naar ons als KNMO
      het dat je binnen je vereniging  adelphia Zorg en CGN, komen dit  gehouden over inhoudelijke on- willen kijken en de discussie niet
      en binnen het bestuur van je   jaar een aantal verenigingen aan  derwerpen. Deze sessies scoren ie- uit de weg gaan. We moeten mis-
      vereniging mensen hebt met een  het woord die inmiddels ervaring  dere keer weer hoog op de agenda’s schien niet proberen om mensen
      verscheidenheid in geslacht en  hebben met het integreren van  van instructeurs en het artistiek  met een andere culturele ach-
      leeftijd, culturele achtergrond en  mensen met een (verstandelijke)  kader van Mars- en Showkorpsen. tergrond binnen onze culturele
      sociale status. Inclusiviteit bete- beperking in hun vereniging. Ga  Ook voor de jeugdkorpsen staat er  muren te krijgen maar juist onze
      kent dat mensen zoals ze zijn, wor- met deze verenigingen in gesprek  weer een eigen sessie gepland. Er  deuren openzetten voor andere
      den opgenomen in de groep. Nie- om te kijken of dit iets voor uw  is een zeer succesvol NK Mars en  cultuurinvloeden… hoe verrijkend
      mand wordt op basis van ‘anders  vereniging kan zijn.      Show voor de jeugd georganiseerd  zou dat kunnen zijn? Kortom
      zijn’ uitgesloten of buitengesloten.               door de doelgroep SMP en dat   weer genoeg redenen om zaterdag
      Onderwerpen over diversiteit en  Reglementen           smaakt naar meer!        7 december in de agenda te zetten.
      inclusiviteit, die tijdens het con- Maar er is meer! Dit jaar zijn alle              Het congres wordt wederom ge-
      gres aan de orde komen, zijn het  Reglementen voor Mars en Show  WMC               houden in het Van der Valk hotel
      werven van leden en vrijwilligers  vernieuwd en de eerste ervaringen  Het is nog even ver weg maar in  De Witte Bergen te Eemnes.
      (o.a. bestuursleden) en projecten  hebben we. De Technische Com- 2021 is weer het Wereld Muziek  Binnenkort start de inschrijving.
      met andere culturen en mensen  missies Mars en Show zullen hun  Concours. De eerste contouren  Hou de nieuws- en informatieka-
      met een beperking. Na de pre-  ervaringen delen en hun plannen  worden in de verte zichtbaar. Er  nelen van KNMO en Klankwijzer
      sentatie van het Phila Slag&Vlag  voor 2020 bekendmaken. Vanuit  zijn inmiddels gesprekken op gang  in de gaten.
           Volgende week verschijnt er geen KNMO Klankwijzer Nieuwskrant
   1   2   3   4   5   6