Page 3 - Krant week 37
P. 3

3     Straatcultuur en harmonie-

     muziek op één podium     Marching & Breakin’ is niet zomaar een concert. Het is een spectaculaire theatervoorstelling die een brug slaat tussen nieuw

     gecomponeerde muziek, klassiek slagwerkrepertoire, urban en de harmoniewereld. Een bijzonder project van slagwerker
     Dominique Vleeshouwers. Deze maand te zien en te beleven in vier Brabantse theaters.

     Tekst: Onze redactie                                          Marching & Breakin’: woensdag 18 sep-
     Foto: Claudia Hansen                                          tember, 19.30 uur: Markant Uden; vrijdag
                                                         22 september, 20.30 uur: Theaters Tilburg;
        ercussionist en wereldburger                                   zondag 22 september, 20.15 uur: De Kring
        Dominique Vleeshouwers (27)                                    Roosendaal; woensdag 25 september, 20.15
     Pherinnert zich nog precies het                                    uur: Muziekgebouw Eindhoven.
     moment waarop hij de inspiratie
     voor zijn voorstelling Marching &
     Breakin’ vond. “Ik was in Senegal                                  nisten uit uiteenlopende stijlen en
     waar we met scooters en taxi’s door                                 genres voorbij. Vleeshouwers: “Het is
     Dakar reden op weg naar het volgen-                                 alsof je door een drukke stad loopt,
     de straatfeest. Met soms wel dertig                                 waarbij je gedurende de voorstelling
     trommelaars stonden we te spelen                                   telkens een ander klein straatje in-
     en vrouwen waren aan het dansen.                                   slaat en je je opeens in een andere
     Ze noemen dit Sabar. Ik beleefde                                   wereld bevindt. Je valt van de ene
     een ware band tussen trommelaar en                                  sfeer in de andere. Het is een van de
     danser. Maar ook zag ik dat dit een                                 grootste uitdagingen in mijn carrière
     sterk onderdeel van de Senegalese                                  tot nu toe.”
     cultuur is. Toen ik later op het strand
     over het water staarde, vroeg ik me  Marching & Breakin’ brengt straatculturen in Nederland bijeen. Virtuositeit
     af: ‘hoe zit dat eigenlijk met de Ne-                                Een must-see dus voor zowel slag-
     derlandse straatcultuur?’”                                      werkers als blazers uit de amateur-
                      deze gekke, drukke manier van leven  creatieve scenografen, componisten
     Stressvrij            hebben gecreëerd, en waarom velen  en arrangeurs en op het hoogste  wereld. Vleeshouwers, zelf ooit als
     Dat moment van overpeinzing aan  van ons vast komen te zitten in hun  niveau presterende amateurmuzi- zevenjarig jongetje begonnen bij har-
                                                        monie Van ’t Heilig Hart in Altweer-
     de Afrikaanse kust mondde uit in  eigen gedachten. In Senegal ontmoe- kanten. Vleeshouwers: “Marching &  terheide: “Het is de eerste keer dat
     Marching & Breakin’, een voorstelling ten mensen elkaar tijdens het maken  Breakin’ brengt blaasmuziek en dans  twee winnaars van TROMP Per-
     waarin westerse klassieke muziek en  van muziek en het dansen op straat.  samen met slagwerk als de brug die  cussion Competition samen op een
     straatcultuur van over de hele wereld  Dat inspireerde me om te genieten  deze twee werelden verbindt. De  podium staan. Emil Kuyumcuyan
     bij elkaar komen. De Nederlandse  van het leven in het hier en nu.” voorstelling start in de roots van de  won het concours in 2016 en ik in
     en Turkse slagwerkvirtuozen Domi-                 blaasmuziek en gaat tijdens de show  2014. Je zult hier als jonge slagwerker
     nique Vleeshouwers en Emil Kuy-  Straatcultuur          steeds meer naar de urban scene toe.  een breed spectrum aan toffe trom-
     umcuyan werken in deze productie  Het levendige gevoel dat in het Afri- Het is een avond waarbij we de oude  mels zien, mooie klanken en een
     samen met de wereldwijd vermaarde  kaanse land zoveel indruk op hem  en nieuwe Nederlandse straatcultuur  indrukwekkende virtuositeit. Voor
     Eindhovense breakdancegroep The  heeft gemaakt, heeft hij in Marching  verkennen en een plek waar westerse  liefhebbers van de blaasmuziek is dit
     Ruggeds en Europees harmoniekam- & Breakin’ vertaald naar de straat- klassieke muziek en straatmuziek  concert een unieke ervaring. Je hoort
     pioen Sint Michaël van Thorn. Sa- cultuur van Nederland. Hij kwam uit  van over de hele wereld elkaar ont- Sint Michaël van Thorn, de Europees
     men maken ze breakdance tot ballet,  bij de harmonieën en fanfares die al  moeten.”        kampioen, in uitdagende werken
     toveren ze een traditionele harmonie  jaren door de straten marcheren en              voor blaasorkest, solosukken met de
     om tot hiphoporkest en laten ze slag- de urban culture van vandaag. The  Succes          slagwerksolisten en in een speciale
     werkklanken evolueren tot energieke  Ruggeds zijn één van ’s werelds beste  Marching & Breakin’ was bij de  ensembleversie in met dansers en
     beats. “Op de eerste avond in Dakar  breakdance crews. Zij laten de urban  opening van het toonaangevende  slagwerkers. Kortom: het blaasorkest
     deden we al mee aan een straatfeest  scene zien en hun ongelofelijke mo- percussieconcours TROMP in 2018  in z’n meest veelzijdige vorm en op
     vol met drummers, dansers en hon- ves. Hij programmeerde muziek uit  een doorslaand succes. Op een tot  het hoogste niveau.”
     derden mensen”, vervolgt Vleeshou- de blaasmuziekwereld, liet nieuwe  straattoneel verbouwd podium to-
     wers. “Nadat ik thuiskwam van deze  muziek arrangeren en componeren,  nen breakdancers op de beats van
     reis, bleef ik nadenken waarom we  zocht straatmuziek uit de hele wereld  slagwerkinstrumenten acrobatische
                      bijeen en liet de ultieme cross-over  kunsten. Voor deze nieuwe show is  Winactie voor
                      schrijven door hiphopproducer Y’s- het repertoire deels vernieuwd. Een
                      kid en componist Jelle Verstraten.  werk van Arend Bruijn, waarin de  Eindhoven
      Korting voor Uden        Maar Marching & Breakin’ gaat niet  slagwerkers meedoen in de choreo-
                      alleen over het naast elkaar plaatsen  grafie van de dansers, beleeft tijdens  Namens Muziekgebouw Eindhoven mag
                      van de oude en de nieuwe straatcul- de komende tournee zijn wereld- KNMO Klankwijzer aan zijn lezers 5 x 2 gratis
      Namens theater Markant in Uden mag KNMO  tuur van Nederland. Het gaat ook  première. Verder komt muziek van
      Klankwijzer zijn lezers een korting aanbieden  over professionele muzikanten die  onder andere Marco Pütz (blaas- kaarten aanbieden voor deze voorstelling
      van 10 euro voor de voorstelling op 18  een prachtige harmonie ontmoeten,  muziek), Jacob TV (filmmuziek),  op woensdag 25 september. Geef voor 16
      september. Voer hiervoor bij de bestelling van  het podium delen met de coolste  Vincent Houdijk (jazzvibrafoon),  september via win@muziekgebouweind-
      de tickets via www.markantuden.nl de code:  breakdance-crew, samenwerken met  Jelle Verstraten (filmmuziek), Y’skid  hoven.nl in het kort aan waarom jij hiervoor
      10DANS1920 in.                                            in aanmerking zou moeten komen.
                      een professionele regisseur en super  (hiphop) en tal van andere compo-
   1   2   3   4   5   6   7   8