Page 7 - Krant week 37
P. 7

7      Componiste Eva Beunk met de hoornisten uit Op Wacht.

     Hoornisten in bijzondere setting

     In de serie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een
     opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze editie aandacht voor het project Op Wacht, een opera

     voor 33 hoorns, drie zangers en een fort.


                      leiding compositie aan ArtEZ Hoge- worden afgewisseld met verplaat- kraakt. De krakers begonnen de veste
                      school voor de kunsten Arnhem en  singsscènes. In de eerste en laatste  met beperkte middelen te restaureren
     Tekst: Onze redactie       studeert sinds 2017 compositie aan  scène spelen alle hoornisten samen.  en gaven elke week gratis rondleidin-
     Foto: Rob Herstel         het Koninklijk Conservatorium in  In de rest van de scènes spelen steeds  gen voor belangstellenden. Na een
                      Den Haag. Zij wil met haar muziek  kleinere groepen hoornisten. Niet alle tijdje wilde de gemeente de krakers
         oe komt een mens erbij om  grenzen verleggen, mensen verbin- muziek is in detail uitgeschreven. In  echter weghebben. Er waren plannen
         een opera te schrijven voor  den en emoties losmaken. De opera  veel van de scènes hebben de hoor- om er een hotel van te maken. Na
     H33 hoornisten en 3 voca-     met de titel Op Wacht, op een libretto  nisten vrijheid om met aangegeven  een lange juridische strijd moest in
     listen? “Tja”, zegt componiste Eva  van Rob Hoekstra, vertelt de geschie- motieven te improviseren.” 2006 de mobiele eenheid eraan te
     Beunk. “Het idee komt eigenlijk van  denis van het fort en wordt binnen in             pas komen om het fort te ontruimen.
     mijn vader. Hij had een beeld voor  het historische gebouw gespeeld. Bij- Geschiedenis       Krakers uit het hele land streden
     ogen waarbij een heleboel hoornisten  zonder is dat het 100-koppige publiek Op Wacht vertelt het verhaal van fort  mee om het fort te verdedigen. Maar
     in forten van de nieuwe Hollandse  met de voorstelling meebeweegt door  Pannerden, een plek waar mensen  uiteindelijk werd het ontruimd. Twee
     Waterlinie speelden. Hij vroeg mij  de verschillende ruimten van het fort. heel veel en lang hebben ‘gewacht’.  weken later stonden de krakers weer
     of ik hier een stuk voor zou kunnen  “Gedurende anderhalf uur verplaatst  Soldaten wachtten op een oorlog  op de stoep. Ze hebben er nog twee
     schrijven. Daarop ben ik onderzoek  de voorstelling zich vanuit de kelder  die niet kwam. Krakers wachtten op  jaar gewoond totdat ze in overleg met
     gaan doen naar het fort dat het  naar boven op het dak”, legt produ- een ontruiming die uiteindelijk wel  de gemeente vrijwillig weggingen.
     dichtst bij mijn ouderlijk huis ligt.  cent en dirigent Dick Hesselink uit.  kwam. De personages in de opera  Nu is het fort gerestaureerd en is het
     Dat is Fort Pannerden in Doornen- “Voor de luisteraars wordt het een  worden door drie zangers vertolkt:  een museum. Eva: “Op Wacht gaat
     burg, gemeente Lingewaard, daar  akoestische belevenis. Er zijn scènes  De Macht door bas Yonathan van den over wachten. Door soldaten voor
     waar de Rijn ons land binnenkomt. Ik waarin je haast letterlijk gevangen zit  Brink, de Soldaat door tenor Guido  het geval er oorlog zou komen, maar
     vond het verhaal van het fort erg inte- in het geluid. Het stuk eindigt in een  Groenland en de Kraker door mez- ook door de krakers die in spanning
     ressant en kwam zo op het idee om er  letterlijke bevrijding op het dak van  zosopraan Desirée Verlaan. In 2019  wachtten op de ontruiming. Er zijn
     een opera van te maken. En daarvoor  het fort met uitzicht over de omrin- is het 150 jaar geleden dat de bouw  vijf rollen: de Macht, de Soldaat en de
     heb je dus ook zangers nodig.”  gende wateren. Deze vrijheid krijgt  van Fort Pannerden begon. De ves- Kraker worden vertolkt door de zan-
                      vorm door een grote rol te geven aan  ting kent een bewogen geschiedenis.  gers. De Vrijheid door jazz-hoornist
     Symbolisch            de improvisatietalenten van hoor- Meteen toen de bouw voltooid was  Morris Kliphuis en de hoofdrol door
     Ook het getal 33 komt niet zomaar  nist Morris Kliphuis. Een bijzondere  (in 1871) kwam men erachter dat het  Fort Pannerden zelf. Het hele script
     uit de lucht vallen. Eva: “Het getal 33  voorstelling en een must voor iedere  fort al niet meer bestand was tegen  en alle muziek zijn aangepast op de
     is symbolisch. Ik wilde veel hoornis- voorstander van vernieuwing binnen  de nieuw uitgevonden wapens en  ruimtes en de akoestiek van het fort.”
     ten, maar het mochten er ook weer  de blaasmuziek.”        moest het weer aangepast worden. In
     niet te veel zijn want daarvoor zijn de              de Eerste Wereldoorlog waren er vier
     ruimtes in het fort te klein. De opera  Improviseren       jaar lang militairen, maar is er nooit
     wordt uitgevoerd tijdens het 3 Oever  Het oorspronkelijke plan om 33  een schot gelost. Nederland bleef
     Festival, dus daar vond ik het num- hoornisten bij elkaar te trommelen  immers neutraal. In het interbellum
     mer 33 mooi bij passen. De hoorn  is net niet gelukt. Voor het uitzon- werden de meeste wapens naar ande-
     past met zijn militaire traditie goed  derlijke project hebben zich dertig  re plekken vervoerd, zodat de solda-
     bij het fort. De klank lijkt ervoor  hoornisten uit zeven provincies op- ten zich bij de volgende wereldoorlog  Op Wacht maakt deel uit van de concertserie
     gemaakt. Het warme geluid komt  gegeven. Niet alleen muzikanten van  al na één dag moesten overgeven aan  HRFSTWND. De voorstellingen zijn op 21 en
     prachtig tot zijn recht in de akoestiek  harmonieën en fanfares, maar ook  de oprukkende Duitsers. Na de Twee- 22 september om 12.00 uur, 14.30 uur en
     van het gebouw.”         een aantal professionals en leden van  de Wereldoorlog stond het fort lang  19.00 uur. Op vrijdag 20 september is er een
                      studentenorkesten. Eva vult aan: “De  leeg. Kinderen speelden er, wat helaas  preview bij de opening van het 3 Oever Fes-
     Vernieuwing            opera maakt een reis door het fort.  ook een keer tot een dodelijk ongeluk  tival. Informatie: https://www.opwacht.nl.
     Eva Beunk (1999) volgde de voorop- Statische delen met zang en hoorn  leidde. In 2000 werd het fort ge-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12