Page 1 - krant week 37
P. 1

LBM Jeugdorkest                          NK podium

                      treedt op met                           slagwerk wordt

                      Jeffrey Kant                           festival

                             3                                 7     Jaar 2021, week 37
     Creativiteit en veerkracht
     helpen muzieksector door crisis


     Hoe groot is de schade die corona heeft toegebracht aan de instrumentale muziekwereld? Die vraag stond centraal in de
     VerenigingsMonitor 2021 die het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) samen met onder

     andere de KNMO het afgelopen voorjaar onder amateurmuziekverenigingen uitzette. Met angst en beven keken we uit naar
     de resultaten. De belangrijkste bevindingen zijn inmiddels bekend: corona liet zeker zijn sporen na, maar al met al lijkt de
     schade nog enigszins mee te vallen.

     Tekst: Frank Vergoossen
     Illustratie: LKCA

      n de nieuwe uitgave van het
      KNMO Klankwijzer Magazine
     Iheeft Arno Neele (LKCA) de
     resultaten van de enquête op een rij
     gezet. Het aantal verenigingen dat
     groeiende ledentallen boekte daal-
     de. Dat kon haast niet uitblijven.
     Acties om leden te werven, hadden
     het afgelopen anderhalf jaar immers
     vrijwel geen zin.
     Toch steeg in vergelijking met de
     VerenigingsMonitor 2018 het aantal
     verenigingen met dalende leden-
     aantallen niet verder. Bij twee derde
     bleef het aantal leden ondanks coro-
     na gelijk.
     De VerenigingsMonitor vond dit
     voorjaar plaats. Dat betekent dat  enigingen te maken met vergrijzing,  hier en daar stevig in. Gemiddeld  corona voor onze sector op het
     nog niet alle gevolgen van corona  maar dat is beduidend minder dan  liepen muziekverenigingen 4.544  eerste gezicht toch niet uitgepakt.
     voor de ledenaantallen konden  de jaren daarvoor. Ten opzichte van  euro schade op. Vooral mars- en  Wellicht heeft dat alles te maken
     worden meegenomen. Aan de ver-  de vorige peiling geven iets meer  showkorpsen werden geraakt. Door  met een ander aspect dat de
     eniging werd wel al gevraagd of                  het wegvallen van taptoes en para- VerenigingsMonitor aan het licht
     ze voor dit jaar rekening houden                 des viel hun belangrijkste bron van  bracht. Namelijk dat instrumentale
     met een daling van hun ledental.                 inkomsten weg. Het gemiddelde  muziekverenigingen in vergelijking
     Dertien procent acht dat zeer waar- Muziekverenigingen      schadebedrag bij drum- en show- met andere clubs in de cultuursector
     schijnlijk. Maar je kunt het ook van               bands was met 8849 euro een flink  het meest actief bleven.
     de positieve kant bekijken: de helft  bleven het         stuk hoger dan bij bijvoorbeeld
     van de respondenten acht het (zeer)                accordeonorkesten die gemiddeld  Ze zochten meteen naar
     onwaarschijnlijk dat door corona in                1406 euro schade leden. Toch om- alternatieven om lessen te kunnen
     de loop van dit jaar nog meer leden meest actief         schrijft 84 procent van de verenigin- blijven aanbieden. Ook vond
     hun lidmaatschap opzeggen.                    gen hun financiële positie als ‘rede- twee derde manieren om toch te
                                      lijk gezond’ tot ‘zeer gezond’.  repeteren of anderszins actief in
     Trend                               Het zijn weliswaar de positieve  contact te blijven met hun leden.
     Ook de verhouding tussen jong en  orkesten zelfs aan dat hun ledenbe- stroomhalmen waar we ons aan  Typerend voor de amateurmuziek:
     oud laat een interessante trend zien.  stand is verjongd.    vastklampen, maar zo desastreus  ook in moeilijke tijden creativiteit
     Weliswaar heeft één op de drie ver- Financieel gezien hakte corona er  als velen gevreesd hadden, heeft  en veerkracht tonen.
   1   2   3   4   5   6