Page 6 - krant week 38
P. 6

6                                                                                                                                           7
                                                                              CONCERT VAN DE WEEK


                                                                              Afscheid met concert

                                                                              zonder grenzen
                 Bekijk en beluister onze                                                 In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties                                                                              met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor het tweede
                                                                              theaterconcert Percussion beyond borders waarmee de percussiegroep van fanfare Concordia uit Leveroy zondag 9 oktober
                    nieuwe werken 2022                                                 afscheid neemt van dirigent Roy Janssen.

                Klik op een categorie voor meer informatie                                         Foto: John Linders                                                                                 e eerste succesvolle edi-
                             Harmonie                                             Dborders in 2018 krijgt een
                                                                                 tie van Percussion beyond
                                                                              vervolg. Tijdens het tweede the-
                                                                              aterconcert van de percussiegroep
                                                                              van fanfare Concordia uit Leveroy
                               Fanfare                                            schotelen de slagwerkers het pub-
                                                                              liek een zeer gevarieerd programma
                                                                              voor. De enthousiaste groep, onder
                                                                              leiding van Roy Janssen, is altijd op
                                                                              zoek naar vernieuwingen en laat veel
                            Brass Band                                             Natuurlijk boordevol slagwerk, maar
                                                                              stukken zelf schrijven of arrangeren.

                                                                              ook met nieuwe verbindingen, on-
                                                                              verwachte samenwerkingen en uniek
                                                                              cross-overs. De grenzen van de slag-
                                                                              werkmuziek vervagen met composi-
                                  Flex                                          ties met basgitaar, elektrische gitaar,
                                                                              toetsen, maar ook met koperkwintet
                                                                              Brass Experience en panfluit.

                                                                              Afscheid
                                                                              De tweede editie van Percussion be-
                                                                              yond borders wordt niet alleen muz-
                                                                              ikaal een bijzonder concert. Het op-
                                                                              tredens staat tevens in het teken van  Roy Janssen neemt met het theaterconcert Percussion beyond border na 28 jaar als dirigent afscheid van de slagwerkgroep van fanfare Concordia uit zijn
                                                                              het afscheid van dirigent Roy Jans- woonplaats Leveroy.
                                                                              sen. Janssen stond ruim 28 jaar als
                                                                              muzikaal leider voor percussiegroep  vergetelijke momenten meegemaakt.  jarenlang vicewereldkampioen noe- hebben voor deze keuze en gunnen
                                                                              uit zijn eigen dorp en behaalde vele  Het voelt nu dat het tijd is om deze  men. In 2019 deden de slagwerkers  hem een geweldig theaterconcert
                                                                              successen. Onder zijn leiding klom  stap te maken. Maar ik ga de groep  onder leiding van Roy mee aan het  als afscheid in DOK6.” De voorzit-
                                                                              het gezelschap naar de hoogste di- niet verlaten, want ik ga aan de an- Open Nederlands Slagwerk Kampi- ter ziet ook een voordeel in Roy zijn
                                                                              visie in de slagwerkwereld waarin de  dere kant van de bok staan en blijf  oenschap (ONSK) in Barneveld. Met  afscheid: “Omdat hij blijf trommen
          LAKE MUSIC PUBLICATIONS                                                        groep nu al vele jaren onafgebroken  trommen met de percussiegroep.” het prachtige, maar zeer lastige werk  bij de percussiegroep, hebben we er
                                                                                                                Equilibirum van Etienne Houben
                                                                                                                                weer een uitstekende slagwerker bij.
                                                                              speelt. Tijdens bondsconcoursen,
                        www.lake-music.com                                             Limburgse en Nederlandse kam-   Vicewereldkampioen        behaalden de slagwerkers met het  Dat biedt straks ook mogelijkheden
                                                                                                                                bij het inpassen van nieuwe jeug-
                                                                                                                predicaat lof der jury het Nederlands
                                                                              pioenschappen en het WMC werd
                                                                                               Absoluut hoogtepunt was de deel-
                                                                                                                                dleden die van onze jeugddrumband
                                                                              telkens het predicaat lof der jury be-
                                                                                                                kampioenschap in de hoogste divisie.
                                                                                               name aan het Wereld Muziek Con-
                        info@lake-music.com                                             haald.              cours in de World Division in 2013  Voorzitter Erwin Pellemans geeft aan  De Beat Boys de overstap maken naar
                                                                                               in Kerkrade. In het Parkstad Limburg
                                                                                                                                de percussiegroep.”
                                                                              Stokje doorgeven
                                                                                               Theater zat het publiek bijna een uur
                                                                                                                dat Roy Janssen een uitermate groot
                                                                              Janssen heeft aangegeven dat het  lang op het puntje van de stoel. En er  stempel heeft gedrukt op de succes
                             06 1069 2841                                           tijd is om het dirigeerstokje door  werd genoten van een zeer hoogsta- van de groep. “Als je in eigen dorp di-
                                                                                               and en gevarieerd slagwerkconcert
                                                                              te geven: “Het is heel bijzonder om
                                                                                                                rigent bent, dan moet je heel goed de
                                                                              voor de percussiegroep in mijn ei- dat zelfs kon rekenen op applaus van  balans weten te vinden tussen plezier
                                                                              gen dorp te staan. We zijn een hechte  de jury! Het optreden werd beloond  en presteren. Je kent elkaar door en  Percussion beyond borders door de slagw-
                                                                              vriendengroep, waarbij we heel veel  met 93 punten en lof der jury. Een  door, trekt als kameraden met elkaar  erkgroep van fanfare Concordia Leveroy met
                                                                              plezier hebben aan het samen muz- resultaat dat twee weken later alleen  op, maar op de momenten dat het er- afscheid van dirigent Roy Janssen | zondag
                                                                              iek maken, maar als er gepresteerd  nog door de huidige WMC-kampio- toe doet, moet je wel weer boven de  9 oktober, 15.00 uur | DOK6 Panningen |
                                                                              moet worden, dan staan we er alti- en Cadenza uit Twello werd overtrof- groep staan. Dat heeft Roy jarenlang  Kaarten: www.dok6.eu
                                                                              jd. Als dirigent heb ik met de per- fen. Maar de drumband van fanfare  meer dan uitstekend gedaan. Wij
                                                                              cussiegroep alles meegemaakt en on- Concordia mocht zich met veel trots  kunnen dan ook alleen maar respect
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11