Page 7 - krant week 38
P. 7

6                                                                     7
     CONCERT VAN DE WEEK


    Afscheid met concert

    zonder grenzen
 Bekijk en beluister onze  In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties    met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor het tweede
    theaterconcert Percussion beyond borders waarmee de percussiegroep van fanfare Concordia uit Leveroy zondag 9 oktober
 nieuwe werken 2022  afscheid neemt van dirigent Roy Janssen.

 Klik op een categorie voor meer informatie  Foto: John Linders        e eerste succesvolle edi-
 Harmonie  Dborders in 2018 krijgt een
        tie van Percussion beyond
    vervolg. Tijdens het tweede the-
    aterconcert van de percussiegroep
    van fanfare Concordia uit Leveroy
 Fanfare  schotelen de slagwerkers het pub-
    liek een zeer gevarieerd programma
    voor. De enthousiaste groep, onder
    leiding van Roy Janssen, is altijd op
    zoek naar vernieuwingen en laat veel
 Brass Band  Natuurlijk boordevol slagwerk, maar
    stukken zelf schrijven of arrangeren.

    ook met nieuwe verbindingen, on-
    verwachte samenwerkingen en uniek
    cross-overs. De grenzen van de slag-
    werkmuziek vervagen met composi-
 Flex  ties met basgitaar, elektrische gitaar,
    toetsen, maar ook met koperkwintet
    Brass Experience en panfluit.

    Afscheid
    De tweede editie van Percussion be-
    yond borders wordt niet alleen muz-
    ikaal een bijzonder concert. Het op-
    tredens staat tevens in het teken van  Roy Janssen neemt met het theaterconcert Percussion beyond border na 28 jaar als dirigent afscheid van de slagwerkgroep van fanfare Concordia uit zijn
    het afscheid van dirigent Roy Jans- woonplaats Leveroy.
    sen. Janssen stond ruim 28 jaar als
    muzikaal leider voor percussiegroep  vergetelijke momenten meegemaakt.  jarenlang vicewereldkampioen noe- hebben voor deze keuze en gunnen
    uit zijn eigen dorp en behaalde vele  Het voelt nu dat het tijd is om deze  men. In 2019 deden de slagwerkers  hem een geweldig theaterconcert
    successen. Onder zijn leiding klom  stap te maken. Maar ik ga de groep  onder leiding van Roy mee aan het  als afscheid in DOK6.” De voorzit-
    het gezelschap naar de hoogste di- niet verlaten, want ik ga aan de an- Open Nederlands Slagwerk Kampi- ter ziet ook een voordeel in Roy zijn
    visie in de slagwerkwereld waarin de  dere kant van de bok staan en blijf  oenschap (ONSK) in Barneveld. Met  afscheid: “Omdat hij blijf trommen
 LAKE MUSIC PUBLICATIONS  groep nu al vele jaren onafgebroken  trommen met de percussiegroep.” het prachtige, maar zeer lastige werk  bij de percussiegroep, hebben we er
                                      Equilibirum van Etienne Houben
                                                       weer een uitstekende slagwerker bij.
    speelt. Tijdens bondsconcoursen,
 www.lake-music.com  Limburgse en Nederlandse kam- Vicewereldkampioen   behaalden de slagwerkers met het  Dat biedt straks ook mogelijkheden
                                                       bij het inpassen van nieuwe jeug-
                                      predicaat lof der jury het Nederlands
    pioenschappen en het WMC werd
                     Absoluut hoogtepunt was de deel-
                                                       dleden die van onze jeugddrumband
    telkens het predicaat lof der jury be-
                                      kampioenschap in de hoogste divisie.
                     name aan het Wereld Muziek Con-
 info@lake-music.com  haald.       cours in de World Division in 2013  Voorzitter Erwin Pellemans geeft aan  De Beat Boys de overstap maken naar
                     in Kerkrade. In het Parkstad Limburg
                                                       de percussiegroep.”
    Stokje doorgeven
                     Theater zat het publiek bijna een uur
                                      dat Roy Janssen een uitermate groot
    Janssen heeft aangegeven dat het  lang op het puntje van de stoel. En er  stempel heeft gedrukt op de succes
 06 1069 2841  tijd is om het dirigeerstokje door  werd genoten van een zeer hoogsta- van de groep. “Als je in eigen dorp di-
                     and en gevarieerd slagwerkconcert
    te geven: “Het is heel bijzonder om
                                      rigent bent, dan moet je heel goed de
    voor de percussiegroep in mijn ei- dat zelfs kon rekenen op applaus van  balans weten te vinden tussen plezier
    gen dorp te staan. We zijn een hechte  de jury! Het optreden werd beloond  en presteren. Je kent elkaar door en  Percussion beyond borders door de slagw-
    vriendengroep, waarbij we heel veel  met 93 punten en lof der jury. Een  door, trekt als kameraden met elkaar  erkgroep van fanfare Concordia Leveroy met
    plezier hebben aan het samen muz- resultaat dat twee weken later alleen  op, maar op de momenten dat het er- afscheid van dirigent Roy Janssen | zondag
    iek maken, maar als er gepresteerd  nog door de huidige WMC-kampio- toe doet, moet je wel weer boven de  9 oktober, 15.00 uur | DOK6 Panningen |
    moet worden, dan staan we er alti- en Cadenza uit Twello werd overtrof- groep staan. Dat heeft Roy jarenlang  Kaarten: www.dok6.eu
    jd. Als dirigent heb ik met de per- fen. Maar de drumband van fanfare  meer dan uitstekend gedaan. Wij
    cussiegroep alles meegemaakt en on- Concordia mocht zich met veel trots  kunnen dan ook alleen maar respect
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12