Page 1 - krant week 39
P. 1

Jaar 2021, week 39

                      Dagje inspiratie                         Ode aan de mars
                      opsnuiven voor                          op Veluwvine

                      alle SMP-sectoren                         Muziekfestival


                             11                                3


     Veel blaasmuziek en

     premières op City Proms
     Het programma van de tiende editie van CityProms in
     Leeuwarden staat bol van de blaasmuziek. De Marinierskapel
     der Koninklijke Marine heeft voor het slotconcert diverse

     wereldpremières in petto.

                      niet haalbaar en zijn doorgeschoven
                      naar een volgende editie. Uiteindelijk
     Tekst: Onze redactie       is er een mooi programma uitgerold."
     Foto: Peter Ross, Brooklyn NY
                      Toetje
        e tiende editie van CityPr- Het door De Meij samengestelde pro-
        oms moest vorig jaar om de  gramma omvat vijf concerten. Het
     Dbekende reden worden uit-    toetje is bewaard tot het laatste con-
     gesteld. Maar nu het weer kan, pakt  cert. De Marinierskapel der Konink-
     de organisatie van het gratis toegan- lijke Marine brengt op zondag 10
     kelijke festival flink uit. Ruim ne- oktober tijdens het slotconcert op het
     genhonderd musici uit binnen- en  hoofdpodium op het Wilhelminap-
     buitenland spelen op vijftien in- en  lein onder leiding van Jurjen Hem-
     outdoorpodia in het centrum van  pel maar liefst drie wereldpremières
     Leeuwarden. Vooral liefhebbers van  ten gehore. Twee daarvan zijn van de
     harmonie-, fanfare- en brassband- hand van De Meij. Voor het 75-ja-
     muziek kunnen hun hart ophalen.  rig bestaan van de Marinierskapel
                      schreef hij de ouverture ROTTER-
     Gastprogrammeur          DAM 1945. Verder klinkt een nieu-
     CityProms gaat komend weekeinde al  we bewerking van het ballet Romeo
     van start met tal van kleinere concer- & Julia van Sergei Prokofieff. Van
     ten en voorstellingen op diverse po- de Nederlandse componist Anthony
     dia in de stad. Het zwaartepunt voor  Fiumara brengen de Mariniers Here
     de liefhebbers van de blaasmuziek  comes Everybody in première. Samen
     ligt in het tweede weekeinde. Nieuw  met rietkwintet Calefax wordt Un  Johan de Meij is gastprogrammeur van CityProms 2021.
     is dat voor de samenstelling van het  Momento Dado, een hommage aan
     programma een gastprogrammeur   Cruijff, eveneens van Johan de Meij,  arrangementen van Johan de Meij,  themaconcert met als titel Gronin-
     is aangetrokken. Voor deze jubileu- uitgevoerd. Voor het concert van het  maar ook muziek van Jan Van der  gen-Friesland. Medewerking verleent
     meditie is dat Johan de Meij. "Johan  militaire orkest speelt het Frysk Fan- Roost en Peter Kleine Schaars. Aar- de sopraan Fardau van der Woude.
     heeft een vijftal concerten samenge- fare Orkest onder andere De Leeu- digheidje: de solisten bij het NNJO,  Ook treden diverse ensembles op en
     steld, waarbij hij zelf ook aanwezig  wenkuil en Sesimbra van Leon Vliex,  de zussen Levy en Fay Pletting (sop- zijn er lezingen over actuele thema's.
     zal zijn", vertelt projectmanager en  de aria Lascia ch’io pianga uit de ope- raan en viool), zijn de petekinderen  Het programma wordt gepresenteerd
     festivalcoördinator Marianne Zijl- ra Rinaldo van G.F. Händel en Three  van gastprogrammeur Johan de Meij.  door radiomaker Ab Nieuwdorp van
     stra-Hoek. "Het is voor CityProms de  Dragons van de pas 19-jarige compo- Uit de instrumentale amateurmu- NPO Radio 4.
     eerste keer in haar tienjarig bestaan  nist Pieter Huizenga.   ziek treden verder onder meer har-
     dat er met een gastprogrammeur ge-                 monieorkest Euphonia Wommels,
     werkt wordt. Ik moet eerlijk zeggen Solisten           slagwerkensemble CMV   Oranje
     dat de samenwerking heel fijn is. We  Het Noord-Nederlands Jeugdorkest  Bolsward, CMV Schraard en fanfa-
     hebben regelmatig overleg en via de  tekent voor het slotconcert op zater- re CWO Groningen op. Deze laatste  Kijk voor alle informatie over CityProms op
     mail kunnen we snel schakelen. Som- dag 9 oktober. Dirigent Erik Janssen  twee verzorgen onder leiding van  https://cityproms.nl.
     mige ideeën waren op dit moment  koos enkele recente composities en  Thom Zigterman een gezamenlijk
   1   2   3   4   5   6