Page 1 - Krant week 40
P. 1

De fanfare is                           Kleurrijke mix

                      hip en heeft                           van culturen op

                      ballen                              Taptoe België

                              3                                 7      Jaar 2019, week 40
      Minister: “Vrijwilligers


      dragers van cultuur”


      Er is meer landelijke aandacht en ondersteuning nodig voor

      het culturele verenigingsleven. Met die boodschap schreven
      de KNMO en Koornetwerk Nederland in juni een brief aan
      minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en

      Wetenschap). Een oproep die weerklank vond: zaterdag
      ontmoette de minister de organisaties in Den Bosch. KNMO-

      vicevoorzitter Toon Peerboom vertelt over het gesprek.

      Tekst: Marc Smits (KNMO)     alleen plekken waar muziek wordt
      Foto: Koornetwerk        gemaakt, maar de verenigingen
                      spelen ook een belangrijke verbin-
      Hoe was het gesprek met de    dende rol in de samenleving. Het
      minister?            is niet voor niets dat 1,5 miljoen
      Peerboom: “Heel goed en plezierig.  mensen actief zijn bij een culturele
      De minister benoemde de vrijwil- vereniging. Er zit zoveel kracht,  Minister van Engelshoven sprak met vertegenwoordigers van KNMO en Koornetwerk.
      ligers als één van de belangrijkste  energie én toekomst in onze sector.
      dragers van cultuur in Nederland.
      Goede, actieve amateurs spelen in                 baar voor concrete ondersteuning  nutten om het belang, de kracht
      haar optiek een zeer belangrijke                 van verenigingen. Dat is gek: want  én de uitdagingen van muziekver-
      rol bij het toegankelijk houden van “We zijn heel erg blij    door heel het land zien we dat mu- enigingen onder de aandacht te
      cultuur. We zijn heel erg blij dat de               ziekverenigingen tegen dezelfde  brengen. Koornetwerk Nederland
      minister dit zo duidelijk uitspreekt.  dat de minister dit zo  problemen aanlopen. Tegelijk zien  en de KNMO moeten betrokken
      Want jarenlang was er vanuit de                  we ook dat er veel ideeën zijn en  worden bij de ontwikkeling en uit-
      landelijke overheid weinig aan- duidelijk uitspreekt”      energie is om de verenigingen klaar  rol van het beleid op hun terrein.
      dacht voor cultuurparticipatie in                 te maken voor de toekomst. Maar  Zo spreekt de Tweede Kamer in
      het algemeen en het verenigingsle-                een structuur om verenigingen  november over de cultuurplannen
      ven in het bijzonder. Daarom heb- Maar tegelijk is het belangrijk om  te ondersteunen en van elkaar te  voor de komende periode. Ook
      ben we samen met Koornetwerk   te beseffen dat dit niet vanzelfspre- laten leren is er nauwelijks. Denk  dan trekken we weer samen op met
      het initiatief genomen om    kend is. Als we het goede willen  bijvoorbeeld aan een opleidings- Koornetwerk. Want hoewel het
      het belang van muziekverenigingen  behouden en nieuwe initiatieven  programma voor verenigings- bezoek van de minister een belang-
      en koren bij de minister onder de  een kans willen geven, dan moeten  bestuurders en een netwerk met  rijke stap is, zijn we er nog zeker
      aandacht te brengen. Het lijkt er  we daar samen onze schouders  adviseurs die verenigingen verder  niet.”
      nu op dat het verenigingsleven op  onder zetten. Bonden en verenigin- kunnen helpen. Wij staan klaar om
      de politieke agenda komt te staan.  gen, maar óók landelijke en lokale  samen met verenigingen te bouwen
      Dat is een belangrijke eerste stap.” overheden.”         aan een mooie toekomst, maar daar
                                       hebben we wel de steun van bij-         Klik hier voor de brief
      Wat moet er gebeuren?      Wat betekent dat concreet?    voorbeeld de minister voor nodig.”      die KNMO en Koornetwerk
      “We mogen trots zijn op de dui- “Lokaal zien we dat verenigingen                         Nederland deze zomer
      zenden muziekverenigingen die in  last hebben van bezuinigingen.  Hoe gaan jullie nu verder?         schreven aan de minister.
      ons land actief zijn. Het zijn niet  Landelijk is er geen geld beschik- “We blijven elke mogelijkheid be-
   1   2   3   4   5   6