Page 1 - krant week 40
P. 1

Jaar 2020, week 40

                      Blaasmuziek op                          Wie verdient de

                      zoek naar nieuwe                         Heinz Friesen

                      impulsen                             Bokaal?


                             2-3                                13

     Stapje terug!     “Het virus heeft ons ingehaald”, sprak premier Rutte maandag tijdens de persconferentie. Met het aankondigen van
     verscherpte coronamaatregelen hoopt het kabinet de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen.
     We moeten dus met z’n allen weer een stapje terug doen. Ook de muzieksector.
     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: Facebook Orpheus Apeldoorn

        ndanks alle beperkingen
        begon de muzieksector
     Ohet verenigingsleven weer
     langzaam op de rit te krijgen. Door
     het gezonde verstand te gebruiken,
     waren er weer enkele vrijheden te-
     ruggewonnen. Maar inmiddels slaat
     Covid-19 weer wild om zich heen.
     Alarmerende besmettingscijfers en
     een stijging van het reproductiegetal
     dwingen het kabinet om de teugels
     weer wat strakker aan te trekken.
     Ook de muzieksector ontkomt niet
     aan de verscherpte maatregelen.
     Terwijl de activiteitenkalender op
     www.klankwijzer.nl weer langzaam
     begon vol te druppelen, ontvangen
     we nu weer voornamelijk afzeggin-
     gen of verplaatsingen.
     De KNMO heeft het protocol
     inmiddels weer aangepast. De be- Ook voor coronaproof ingerichte theaterzalen is ontheffing van de Veiligheidsregio nodig.
     langrijkste wijziging is dat repetities
     zijn toegestaan tot een maximaal
     aantal bezoekers van 30 personen  personen in een ruimte. Datzelfde  dat er afwijkingen zijn of gaan ont- de andere keer weer voor wat ver-
     in de binnenruimte en 40 buiten.  geldt voor concerten. Ook hiervoor  staan tussen de verschillende Veilig- lichting zullen zorgen. Voorzitter
     Uitgezonderd van deze regel zijn  mag het maximum aantal personen  heidsregio’s. Wij adviseren dan ook  Bart van Meijl vertrouwt opnieuw
     jeugdactiviteiten voor personen tot  (inclusief het orkest zelf) voor een  om kennis te nemen van de actuele  op het weerstandsvermogen van de
     en met 17 jaar. Ook nu was er weer  binnenruimte niet overschreden  situatie in uw regio.”    verenigingen. “We realiseren ons
     even onduidelijkheid. Op webpa- worden, tenzij de Veiligheidsregio  Nee, het wordt er allemaal niet vro- dat het wederom veel van iedereen
     gina’s van de Rijksoverheid circu- aan de betreffende locatie onthef- lijker op. Toch is er af en toe ook  vraagt. Het is teleurstellend dat on-
     leerde nog een tijdje het bericht  fing heeft verleend. “De Veiligheids- positief nieuws te melden. Parallel  danks alle inspanningen die velen
     dat muziekverenigingen op basis  regio’s en gemeenten hebben een  aan de sombere berichten over toe- van u hebben verricht, het aantal
     van het verenigingsrecht met een  belangrijke rol in de uitvoering van  nemende aantallen besmettingen  besmettingen desondanks zorgelijk
     onbeperkt aantal personen zouden  de aangescherpte maatregelen”, licht  en ziekenhuisopnames rapporteren  stijgt waardoor nieuwe maatrege-
     mogen repeteren, mits de regels van  KNMO-voorzitter Bart van Meijl  steeds meer laboratoria positieve  len nodig zijn. De sector kenmerkt
     het protocol zouden worden nage- toe. “Activiteiten met meer dan 30  resultaten bij de ontwikkeling van  zich echter door een hoge mate van
     leefd. Maar die vlieger gaat niet op.  personen in de binnenruimte of 40  een vaccin. Zolang dat er nog niet  verenigingskracht en solidariteit. En
     Alleen de Veiligheidsregio’s kunnen  personen in de buitenruimte zijn  is, zullen we ons moeten schikken  alleen samen kunnen we deze strijd
     een uitzondering maken op het  gebonden aan een ontheffing die  in regels die de ene keer wat meer  winnen. Ik wens u veel sterkte met
     maximale aantal van 30 aanwezige  lokaal plaatsvindt. Het is mogelijk  aanpassing vragen van iedereen en  de uitvoering.”
   1   2   3   4   5   6