Page 1 - krant week 40
P. 1

Jaar 2021, week 40

                      SMP-congres                            Orkest Orventus
                      in teken van                           op de bres voor

                      innovatie                             klimaat


                             3                                 9


     Complete top aan de start
     van 40e NBK in Utrecht     Ondanks het feit dat er lange tijd onzekerheid bestond of het evenement wel door kon gaan, hebben 31 brassbands zich

     ingeschreven voor de veertigste editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) op 30 oktober in het
     Utrechtse TivoliVredenburg.


                                                       Lofklank Ureterp; Excelsior Ferwert;
                                                       Gloria Deï Gerkesklooster-Stroo-
     Foto: FV Media Producties                                     bos; Brassband Schoonhoven B; Ge-
                                                       reformeerde Brassband Groningen;
        ijzonder is dat de com-                                    Looft den Heer Bitgummole; Marti-
        plete kampioensdivisie (tien                                 ni brassband Groningen.
     Bbands) een gooi zal doen naar
     de titel ‘Nederlands Kampioen’. De                                 Derde divisie: Backum Brass Cas-
     eerste en tweede divisie zijn met re-                               tricum; Immanuel Uithuizermeed-
     spectievelijk zes en negen bands ook                                en; Kunst en Vriendschap Meeuwen;
     goed vertegenwoordigd. In de lage-                                 Greidebrass Greidhoeke.
     re divisies moesten diverse bands de
     NBK dit jaar aan zich voorbij laten                                Vierde divisie: Blaast de Bazuin
     gaan.                                               Oude- & Nieuwebildtdijk; Advendo
                                                       Burum.
     Onvoldoende niveau na de lange
     verplichte coronastop en bezett-                                  Verplichte werken
     ingsproblemen zijn de meest opge-                                 Kampioensdivisie: The World Re-
     geven redenen voor dit tussenjaar.                                 joicing (Symphonic Variations on a
                                                       Lutheran Chorale - Edward
     Wereldpremière                                           Gregson
     Ook bijzonder is dat voor deze veer-                                1e divisie: From San Marco Quarter
     tigste editie vijf nieuwe composities                               - Joop van Dijk
     verplicht zijn gesteld. Samen met de  De complete vaderlandse top betreedt de brassarena van TivoliVredenburg.  2e divisie: Signature: fantasy in Two
     organisaties van de nationale brass-                                Movements - Hendrik de Boer
     bandkampioenschappen in België,  Lange zit            Amsterdam Brass; Brassband Lim- 3e divisie: The Final Frontier - Geert
     Engeland, Noorwegen en Zwit-   In de 3e en 4e divisie, die normaliter  burg; Brassband Schoonhoven A;  Jan Kroon
     serland is de Brit Edward Gregson  hun wedstrijd op de vrijdag spelen,  De Wâldsang Oenkerk; Brassband  4e divisie: Green - Tjeerd Nijhof
     gevraagd een testpiece te schrijven  schreven slechts zes bands in. Re- Rijnmond; De Spijkerpakkenband
     dat door de kampioensdivisiebands  den voor de Stichting NBK om deze  Lippenhuizen; De Bazuin Oenkerk;
     wordt uitgevoerd.        divisies toe te voegen aan het pro- Oenkerk; Provinciale Brassband
                      gramma op de zaterdag.      Groningen; Soli Brass Leeuwarden.
     Dit werk, dat door de bands zeer  Voor de brassbandsfreaks die geen              Kaarten zijn dit jaar alleen via de website
     goed ontvangen is, zal op 30 okto- noot willen missen wordt het dus  Eerste divisie: Brassband Amers- www.enbk.nl te bestellen en kosten 18 euro
     ber in Utrecht zijn wereldpremière  een lange zit. De eerste band zal om  foort; Brassband Breukelen; Brass- voor het dagprogramma (divisies 1 tot en
     beleven. Voor de eerste tot en met  8.30 uur het podium betreden om  band Oefening en Uitspanning Wijk  met 4) en eveneens 18 euro voor de avond
     de vierde divisie zijn Nederlandse  een gooi te doen naar de titel in de 4e  en Aalburg; Brassband Pro Rege  (kampioensdivisie). Naast een toegangs-
     componisten benaderd. Alle com- divisie, terwijl de laatste kampioens- Heerenveen; Chr. Brassband Ex- bewijs dient iedere deelnemer en bezoeker
     ponisten zijn zeer vertrouwd met  divisieband pas om iets voor 22.30  celsior Zalk; Brassband Kunst naar  ook een legitimatiebewijs en het corona-
     het brassbandidioom. De meeste  uur de slotnoten laat klinken.  Kracht De Goorn.         paspoort te tonen. Aan de zaalkassa zal geen
     componisten zullen overigens tij-                                  kaartverkoop zijn.
     dens de NBK ook als uitvoerende  Deelnemers           Tweede divisie: Constantijn Huy-
     op het podium aanwezig zijn.   Kampioensdivisie: Altena Brass;  gens Appingedam; David Zwolle; De
   1   2   3   4   5   6