Page 11 - krant week 40
P. 11

11    Cursus Samen Slim                                            STACCATO
    Deelnemers Werven                                           Jubilarissen bij MBGF

                                                        De Muziekbond Gelderland-Flevoland had
    Werk je als amateurkunstondersteuner en wil je cultuuraanbieders (bv. verenigingen, centra       afgelopen maan een bijzondere jubilaris.
    voor de kunsten, dans- en theaterscholen) helpen om meer deelnemers te werven? Volg dan        Wim Wijma vierde zijn 80-jarig jubileum als
                                                        muzikant.
    de training tot cursusleider bij het LKCA.


                     deze cursus te verzorgen voor jouw  en en organisaties in de culturele
                     doelgroep.             sector, bij voorkeur ook met vri-
                                       jwillig kader van verenigingen/
      amen Slim Deelnemers Wer-
      ven is een cursus om leden of  Voor wie is de training tot cursu- organisaties;
    Sdeelnemers te binden aan cultu- sleider ‘Samen Slim Deelnemers   • Procesmatig kunnen werken
    urorganisaties. In één informatie- en  Werven’?           (SSDW is een coaching-traject). De 89-jarige euphoniumspeler is sinds
    drie cursusbijeenkomsten worden  LKCA stelt gratis de training tot cur- Na afloop van de training ontvang je  1967 lid van Maris Sonores Biddinghuizen.
    cultuuraanbieders ondersteund bij  susleider ter beschikking. Om mee te  een certificaat.     Daarvoor speelde hij bij diverse andere
    het werven van nieuwe deelnemers.  doen aan deze training moet je vol-                verenigingen. Wim begon net voor de oorlog
    De cursus Samen Slim Deelnemers  doen aan twee criteria:      De cursusdagen zijn op dinsdag 19  op cornet. Later schakelde hij over op eup-
    Werven is geïnitieerd door LKCA en   • Je ondersteunt vanuit je functie  oktober (13.15 - 16.00 uur), dinsdag  honium. “Gezond eten, niet te veel drinken
    diverse cultuurorganisaties. De cur- amateurkunst(verenigingen);  2 november (13.00 - 16.00 u), maan- en niet roken”, is volgens Wim het geheim
    sus geeft een verfrissende kijk op het   • Je hebt de intentie om deze cursus  dag 15 november en dinsdag 16 no- om zolang muziek te kunnen blijven maken.
    werven van deelnemers. Er staat geen  aan te bieden aan jouw regio/ach- vember bij het LKCA in Utrecht. De  Tijdens het buitenconcert bij seniorencom-
    succesvolle wervingsactiviteit cen- terban.            training kan echter ook via Zoom  plex De Tas werd hij door burgemeester Jean
    traal, maar het heeft tot doel dat het               gevolgd worden. Heb je interesse om  Paul Gebben van Dronten onderscheiden
    cultuuraanbod van de organisaties  Wil je cursusleider worden? Dan  de cursus te volgen maar kun je niet  met de zilveren medaille van de KNMO. “Van
    voorziet in de veranderende vraag  helpt het als je de volgende compe- op de geplande data? Geef dan je in- mooi muziek maken samen, leef ik”, sprak de
    van de deelnemer.         tenties al bezit:         teresse en e-mailadres door aan Mat- jubilaris tijdens de uitzending van de lokale
    In deze ‘training tot cursusleider’   • Ervaring met het geven van cur- thijsBeerepoot@lkca.nl. Dan krijg je  radio.
    word je opgeleid om als cursusleider  sussen            bericht zodra een nieuwe training
                       • Kennis van en ervaring met groep- wordt gepland.
                                                        De overige jubilarissen bij de MBGF:
    Weekend in teken                                            cordia Hengelo Gld.); Wim van Eikenhorst
                                                        60 jaar: Mimi Arendsen-Groot Wassink (Con-

                                                        (DOKA Marknesse).
                                                        50 jaar: Wim Boerman en Freddie Cuppers
    van fanfaremuziek                                           (Concordia Hengelo Gld.); Hans Hoitink
                                                        (Concordia Beltrum); Gerke Hoevers en Berry
                                                        Pasman (Gelreband Dieren); Henk Ligtlee
                                                        (Excelsior Twello).
                                                        40 jaar: Anja Kraassenberg-Groot Jebbink
    Het programma van de Fanfare                       tuele onderwerpen aan tij- Tekst: Onze redactie
                                                        (Concordia Hengelo Gld.); Wilfried Groot
    Repertoire- en Netwerkdagen staat                     dens de inmiddels fameuze  Zevert (Concordia Beltrum); Petra Wilbrink
    inmiddels in de steigers. Op vrijdag                    tafelsessie ‘De Fanfare draait Opstarten na corona
                                                        (Maris Sonores Biddinghuizen).
    26 en zaterdag 27 november organ-                     door’.           Vanavond (donderdag 15 april),
    iseert de stichting CRON de vierde                     In de middag wordt er aan- maandag 19 april en donderdag
    editie van het fanfareweekend in                    dacht besteed aan nieuw  22 april organiseren de KNMO en
    theater Veluvine in Nunspeet en                      repertoire. David uit Oost- Tekst: Onze redactie
                                                       de Bond voor Orkestdirigenten
    Musidesk in Deventer.                           erwolde, onder leiding van  Jubilarissen in
                                          Anne van den Berg, brengt  Groningen/Drenthe
                                          nieuwe werken ten gehore
                                          die in het teken staan van
                                                        Bij de Muziekbond Groningen en Drenthe
    Foto: FV Media Producties     muziek en tevens een educatieproject  kerst en het liturgisch jaar. Daar- en Instructeurs (BvOI) inspiratie-
                                                        (MGD) zijn de volgende muzikanten onder-
                                                       sessies over hoe de muzieksector
                     ter promotie van blaasinstrumenten.  opvolgend speelt het CRON-gelegen- Foto: FV Media Producties
                                                        scheiden voor hun jubileum.
    Jonge musici, nieuwe werken, com- Tijdens de netwerkbijeenkomst in de  heidsorkest onder leiding van Chris  denkt weer te kunnen opstarten na
                                                        40 jaar: Marchje Wijnstra (Excelsior
                                                       Met het Frysk Fanfare Festival, de
    ponisten en actuele vraagstukken  middag zullen verschillende partijen,  Derikx tijdens de ‘reading session’  corona. Waar lopen verenigingen,
                                                        Oosterhesselen); Jan van Lubek (DES Linde);
    krijgen in het weekend een podi- waaronder Buma Cultuur, ingaan  onder anderen een aantal verplichte  muzikanten en dirigenten tegenaan?
                                                       voorloper van de ONFK, werd in
                                                        Janneke van Dijken (Concordia Middelstum).
                                                       Wat voor goede acties worden er al
    um. Op vrijdagochtend in Deventer  op interessante vraagstukken uit het  werken van het ONFK en WMC. 1982 gestart. Sinds 1985 tot en met
                                                        50 jaar: Lammie Wiggers (ODO Odoorn); Lina
    (Musidesk) zullen in de sessie ‘meet  publiek. De dag wordt afgesloten met  Het weekend wordt op zaterdagavond  de meest recente editie in 2019 is
                                                       gedaan en hoe kunnen we van elkaar
                                                        Mensinga en Jan Kuizenga (Volharding Ten
    de composers’ Harrie Janssen en  een ‘composers diner’ ter ere van de te  afgesloten met het HRFSTWND-con- leren? De bijeenkomsten worden
                                                       Omrop Fryslân betrokken bij het
                                                        Boer).
    Franco Cesarini - de winnaars van  huldigen componisten.      cert. De deelnemende orkesten muz- plenair opgestart, waarna de deelne-
                                                       vastleggen van optredens van fan-
                                                        60 jaar: Jan Hilgersom (Voorwaarts
                                                       mers in ‘break-out rooms’ uit elkaar
    de Buma Blaasmuziek Awards 2021 -                  iekvereniging Concordia uit Meterik  fares uit binnen- en buitenland.
    hun werken toelichten en in gesprek Bezetting           en Fanfareorkest Psalm 150 uit Dinx- gaan en weer gezamenlijk zullen
                                                        Veendam); Bertus Bakker (Con Amore
                                                        Veeningen).
                                                       Vele bijzondere werken beleefden
    gaan met geïnteresseerden. Tegeli- Op zaterdag 27 november trapt  perlo brengen een divers program- afsluiten. Vertegenwoordigers van
                                                       zowel de BvOI als de KNMO zullen
    jkertijd dompelt het NJFO de jeugd  Chris Derikx af met een sessie over  ma met onder andere werken van  bij dit jaarlijkse evenement hun
                                                       informatie delen, maar het idee is
    uit Nunspeet en omgeving onder in  de historie en de bezetting van het  de Buma Awards-winnaars. De pre- première. In een coproductie met


    de wereld van blaasinstrumenten.  fanfareorkest. Met het CRON-ge- sentatie is in handen van radiopre- om de inbreng ook vanuit de groep -
                                                       Omrop Fryslân is besloten een com

                                                                 Blijf op de hoogte
    De verteller neemt het jonge publiek  legenheidsorkest zal hij repertoire  sentator Ab Nieuwdorp. Binnenkort  te laten komen. Dus, ben je op zoek
                                                       pilatie uit te zenden van inmiddels
                                                                         van alle nieuwtjes uit de
    tijdens de voorstelling HELP! De ta- demonstreren, toelichten en instru- gaan de kaarten in de verkoop. Kijk  35 jaar fanfaremuziek.
                                                       naar inspiratie of heb je al gave idee-

                                                                 amateurmuziekwereld
    art staat in brand! mee in het verhaal  mentarium ter discussie stellen.  voor meer informatie op www.sticht- Op het Koperkanaal van de Omrop
                                                       en die je graag wilt delen?
    van Dries de Draak Een interactieve  Aansluitend snijden Andries den  ingcron.nl of neem contact op met  wordt al jaren aandacht besteed aan
                                                        Like de Facebookpagina Klankwijzer
    en beeldende voorstelling bomvol  Haan en Roel van Raaij opnieuw ac- info@stichtingcron.nl.     blaasmuziek in de breedste zin.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16