Page 13 - krant week 40
P. 13

13    Eindelijk première van LEI    Nu de deuren van de cultuursector weer voorzichtig opengaan, start KNMO Klankwijzer de successerie Concert van de

    Week weer op. Daarin richten we de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende
    artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor de première van de compositie LEI door

    muziekvereniging Concordia uit Meterik op vrijdag 22 oktober in MFC De Meulewiek in Meterik.
    Tekst: Onze redactie
    Foto: Akkelien Reitsma Warber
    Communicatie

        l bijna twee jaar ligt het werk
        in Meterik op de plank. Door
    Acorona moest de première
    van LEI tot twee keer toe worden uit-
    gesteld. Vrijdag 22 oktober wordt de
    compositie van Rob Goorhuis dan
    eindelijk tot klinken gebracht. Vorige
    week was de componist te gast op
    de repetitie bij Concordia om zijn
    ideeën over het stuk toe te lichten.
    Dirigent Chris Derikx vertelt hoe het
    werk tot stand is gekomen. “De ges-
    chiedenis van LEI begon een aantal
    jaren geleden. Geert Giesbertz, de
    opdrachtgever voor de compositie,
    wilde naar aanleiding van de deel-
    name van Meterik aan de Open Ned-
    erlandse Fanfare Kampioenschappen
    in 2018 een compositieopdracht
    geven aan een vooraanstaande com-
    ponist voor fanfareorkest. Dat nieu-
    we werk zou vervolgens door Con-
    cordia Meterik in première worden
    gebracht.
                     De deelname van Concordia aan de ONFK in 2018 was de aanleiding voor de compositieopdracht LEI.
    Zijn voorkeur ging uit naar Rob
    Goorhuis, die de opdracht aannam.  de ijskast. Tot twee keer toe zelfs. Vri- Piet, een keuterboer in het dorp, een  rangement dat hij voor fanfare maak-
    De première stond gepland voor  jdag 22 oktober gaat het dan eindelijk  onderduikadres. Na de oorlog pakte  te. Abide with me van W.H. Monk
    2020. Dat zou voor Meterik geweld- gebeuren. Dat wordt tijd ook. LEI is  Lei in Blitterswijck zijn leven op. De  in een arrangement van Katherine
    ig goed uitkomen. De vereniging zou  gekozen tot verplicht werk voor de  littekens van de oorlog lieten echter  Jenkins /Geert Giesbertz is een mo-
    dan haar 100-jarig jubileum vieren.”  eerste divisie tijdens het ONFK in  hun sporen na. Hij trok zich vaak ter- ment van bezinning dat refereert
    Alles was in kannen en kruiken tot- april 2022. De deelnemers aan deze  ug in de natuur, hield duiven en zat  aan het verhaal van Lei, maar ook
    dat een vreemd virus vanuit China  wedstrijd willen er onderhand mee  hele dagen te vissen aan de Maas. Hij  aan verhalen die andere mensen met
    de wereld volledig op zijn kop zette.  aan de slag. Met de uitvoering op de  stierf in 1977 op 59-jarige leeftijd. zich meevoeren. De gestolen jeugd
    Concordia moest niet alleen het pro- ONFK is straks de cirkel voor het                weerklinkt in For Natalie van James
    gramma rond het eeuwfeest bijstel- ontstaan van de compositie rond.  Episodes           Barnes, die dit deel uit zijn Derde
    len, ook de première van LEI ging in                Rob Goorhuis beschrijft in drie ep- Symfonie schreef rondom het overli-
                     Vader               isodes wat er in de man moet zijn  jden van zijn jonge dochter Natalie.
                     LEI is in opdracht van Geert Gies- omgegaan; tijdens zijn gevangen- Grootvaders klok van Herman Lure-
                     bertz geschreven ter herinnering aan  schap, gedurende zijn reis naar het  man met Sjaak Jenniskens als solist
                     diens vader Leonard Hubertus Gies- noorden en na de oorlog in zijn  herinnert aan de tijd dat Geert Gies-
                     bertz. Lei Giesbertz werd in 1918  verdere leven. Dat begint met zijn  bertz deze solo zelf uitvoerde.
                     geboren in het Limburgse plaatsje  verloren jeugd. In de euphonium-
                     Kessel. De Tweede Wereldoorlog  solo laat hij de opdrachtgever, die  Dan is het tijd om te feesten. Als
                     nam zijn jeugd weg. Hij werd in die  euphoniumspeler was bij Moed en  uitsmijter speelt het orkest Rock Mu-
                     periode tewerkgesteld in Duitsland,  IJver Blitterswijck, vertellen over  sic III van Goff Richards in een bew-
                     waar hij gedwongen arbeid verrichtte  zijn vader. Het drietonige motief,  erking Geert Giesbertz. Het verbeeldt
                     in een kolenmijn. Lei was zwijgzaam  dat als leidraad door het gehele werk  de blijdschap bij de muzikanten van
                     over deze duistere periode in zijn lev- te horen is, vormt een symbool van  Concordia dat ze na bijna twee jaar
                     en.                LEI’s persoonlijkheid.      weer kunnen ‘rocken’.


                     Daardoor zijn er weinig feiten bek- Na de première speelt Concordia een
                     end over wat hij toen heeft meege- programma dat raakvlakken heeft
                     maakt. Op zekere dag slaagde hij erin  met het verhaal van LEI, maar ook  Concert LEI Jeunesse Volée door muziekv-
                     om aan de Duitsers te ontkomen. Een  met opdrachtgever Geert Giesbertz.  ereniging Concordia Meterik: vrijdag 22
                     gevaarlijke voettocht in noordelijke  De mars The Victors Return van W.  oktober, 19.30 uur in zaal De Meulewiek in
                     richting bracht hem in het dorp Blit- Rimmer klinkt in een arrangement  Meterik. Kaarten: reserverenlei@gmail.com.
     Lei Giesbertz.          terswijck. Daar vond hij bij Wolters’  van Giesbertz. Het is zijn eerste ar-
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18