Page 3 - krant week 40
P. 3

3    SMP-congres in teken van    innovatie en verandering    Innovatie en verandering zijn de openingsthema’s van het Nationaal Congres voor Show, Mars en Percussie (SMP) op zaterdag

    23 oktober in Eemnes. Veel verenigingen zullen zichzelf na corona opnieuw moeten gaan uitvinden en op een aantal gebieden
    nieuwe wegen moeten inslaan. De inschrijving voor het SMP-congres is inmiddels geopend.                     must voor iedere marsexercitie-in-
                     structeur.
    Foto: FV Media Producties
                     Toekomst
        et kernteam SMP heeft voor  Corona heeft veel impact gehad op de
        dit congres filosoof en caba- verenigingen en vooral jeugdbands
    Hretier Paul Smit als gastspre-  hebben een behoorlijke klap moeten
    ker uitgenodigd. Smit is een van de  incasseren. Tijdens het congres is er
    meest gevraagde sprekers van Neder- een aparte sessie voor onze toekomst:
    land. Hij studeerde af op de ‘Evolu- de jeugdkorpsen. Dit overleg is al en-
    tie van het menselijk bewustzijn’ en  kele jaren een vast onderdeel van het
    schreef boeken over filosofie, psycho- congres en wordt door de deelnemers
    logie en neurowetenschap. Hij zal in  hoog gewaardeerd. Het is het moment
    de opening van het congres de brug  waarop verenigingen met elkaar in
    slaan naar de inhoudelijke parallel- gesprek kunnen gaan en informatie
    sessies die allemaal in het teken staan  kunnen uitwisselen. Een aantal ver-
    van de toekomst.         enigingen deelt de successen die ze in
                     de coronatijd toch wisten te behalen.
    WMC                Zo werkte Jong Pasveer uit Leeuwar-
    Ook de reglementen van het WMC  den in de afgelopen periode aan een
    2022 kennen een aantal innovaties,  heel nieuw showproduct en deden ze
    met name in het Marsreglement. Om  mee aan een online competitie. De
    straks in Kerkrade goed voor de dag  vereniging heeft hier veel van geleerd
    te komen is het belangrijk om de re- en wil dat graag delen.
    glementen te begrijpen. Schrijvers
    van de WMC-reglementen voor de  Verschil
    Mars- en Showwedstrijden, Marspa- Aan bod komt verder het verschil
    rade en de Concertwedstrijd voor  tussen het WMC-Marsreglement en
    slagwerkensembles geven in verschil- het Nationaal Reglement Mars voor
    lende sessies uitleg over de nieuwe  reguliere concoursen dat in 2019
    regels en beantwoorden vragen van  volledig is vernieuwd, maar door
    kaderleden en besturen. Omdat er  het wegvallen van concoursen van-
    maar twee rondes met parallelsessies  wege coronamaatregelen nog niet is
    zijn is het aan te bevelen met meerde- gebruikt. De Technische Commis-
    re kaderleden per vereniging aanwe- sie Mars, bestaande uit Rene Leckie,
    zig te zijn, om geen essentiële infor- Roel van Raaij en Ed Oosterom, geeft
    matie te missen.         uitleg en beantwoordt vragen.
                     Ook voor de podiumorkesten is er
    Stijlontwikkeling         een mooi programma. Allereerst
    In het verlengde van de sessie WMC  de sessie over het WMC-reglement
    Marsreglementering is er een sessie  voor de Concertwedstrijden Slag-
    specifiek gericht op het onderdeel  werkensembles door Henk Smit, ar-
    visual voor de marskorpsen. De CSC  tistiek manager Marching, Show &
    Academy gaat daarbij in op de tech- Percussion. Daarna gaat Rob Janssen
    nieken die bij de marsexercitie van  namens de Technische Commissie  Ook het reglement van de WMC-concertwedstrijd voor slagwerkensembles komt aan bod.
    belang zijn, maar ook op de essen- Podium met de vertegenwoordigers
    tie van stijlontwikkeling. Het is een  van de slagwerkensembles in gesprek
    interactieve sessie met als doel vak- over wenselijke veranderingen in re- blijft een lastige materie. Op veler  er een maximaal aantal plaatsen is op
    mensen met elkaar in gesprek te laten  glementering en aanpak voor deze  verzoek komt Mark Jansen, Associate  basis van de beschikbare ruimten en
    gaan over marsexercitie. De sessie  sector.            partner bij Dirkzwager Legal & Taks,  dat het congres niet toegankelijk is
    wordt geleid door Eduard Veldkamp.                 deze materie nogmaals uitleggen. In  zonder vooraf in te schrijven. De or-
    Hij heeft brede ervaring op het ge- G-groep            deze tijd waarbij sociale media be- ganisatie is in handen van het kern-
    bied van show en mars als instruc- Inclusiviteit is een terugkerend the- langrijke kanalen zijn geworden om  team SMP van de KNMO.
    teur van korpsen als Van Limburg  ma op het congres. In Eemnes is deze  de vereniging te promoten, is het nog
    Stirumband, Oranje IJsselmuiden,  sessie specifiek gericht op de bestuur- belangrijker om te weten wat er (niet)
    TWN-Leiderdorp (WMC 2017), het  ders van verenigingen die interesse  mag en kan en waar je rekening mee
    Kamper Trompetterkorps en Irene  hebben een zogenaamde G-groep te  moet houden.
    Hasselt. Binnen de CSC Academy  starten. Ervaringsdeskundigen ver-                  SMP Congres: zaterdag 23 oktober, 13.00
    leidt hij de sectie The Marching Aca- tellen in het kader van project Music  Het SMP-congres wordt georga- uur, Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755
    demy die zich bezighoudt met het  Unlimited (voorheen Phila Slag &  niseerd met inachtneming van de  EZ Eemnes. Aanmelden voor 20 oktober:
    fenomeen ‘Mars van concept tot en  Vlag) hoe ze dit hebben aangepakt.  richtlijnen van het RIVM. Iedereen  Klik HIER.
    met uitvoering’. Deze sessie is een  Het onderwerp auteursrechten is en  heeft een zitplaats, wat betekent dat
   1   2   3   4   5   6   7   8