Page 7 - krant week 40
P. 7

7    Adam houdt van de
    spanning tijdens concoursen    De inschrijving voor het Prinses Christina Concours is gestart.
    Wat maakt deelname aan deze landelijke muziekwedstrijd
    zo uitdagend. Adam Akopian (2008) deed afgelopen jaar mee

    aan het Klassiek Concours. Hij vertelt zijn ervaringen.

                     gramma Spiegelzaal, dat opge-
                     nomen wordt vanuit het Con-
    Tekst: Aanlevering Prinses Christina  certgebouw.
    Concours             “Dat zijn echt hele mooie prijzen”,
    Foto: Majanka Fotografie     glundert Adam. “Ik mocht in de
                     Spiegelzaal optreden en ik had echt
    Het is een drukke periode ge-   niet verwacht dat ik met het Concert-
    weest voor Adam nadat hij de   gebouw Kamerorkest op Klassiek op
    Nationale Finale bereikte. Ook  het Amstelveld zou spelen. Dat is een
    voor de komende tijd is zijn   grote eer voor mij! Een van de prijzen
    agenda goed gevuld, met op-    uit de regiofinale was dat ik een mas-
    tredens op festivals, solocon-  terclass mag volgen bij een bekende
    certen en misschien verzilvert  musicus in Nederland. Dat helpt
    hij binnenkort ook zijn master-  mij weer om steeds beter te worden
    class-prijs die hij op het Prins- en bezig te zijn met wat ik echt leuk
    es Christina Klassiek Concours  vind, namelijk muziek maken!”
    won. Hoe kijkt hij naar de toe-                   Adam Akopian: “Concoursen geven mij de motivatie om nog beter mijn best te doen.”
    komst?              Je hebt al vaker meegedaan
    “Ik denk dat het met school en hu- aan verschillende concoursen.  stukken geven mij kippenvel. Maar Wat is je muzikale droom?
    iswerk een klein beetje druk kan Wat vind je daar zo interessant  eerst ga ik me focussen op het pi- “Dat weet ik al. Honderd procent. Ik
    worden”, lacht Adam. “Maar als ik aan?               anoconcert van Grieg. Die vind ik  wil heel graag in de Grote Zaal van
    goed plan zou het goed moeten   “Ik leer nieuwe mensen kennen die ik  namelijk ook heel mooi. Er zijn ook  het Concertgebouw spelen. Met een
    komen. Ik vind het heel leuk om con- soms ook tegenkom op andere con- veel solostukken die ik wil leren spel- groot publiek en een heel mooi pro-
    certen te geven. Zo hoop ik iedereen  coursen. Concoursen geven mij ook  en, maar dat moet allemaal stap voor  gramma. Uiteindelijk wil ik meedoen
    met mijn spel te raken en kan ik lat- de motivatie om nog beter mijn best  stap gebeuren.” Dat moet ook naast  aan het Internationale Tsjaikovski
    en horen hoe mooi die stukken zijn.  te doen. Ik hou van de spanning tij- zijn andere bezigheden, want Adam  Concours in Moskou. Dat zijn echt
    Samen met mijn docent kies ik een  dens concoursen.        heeft behalve pianospelen een hele- de grootste dromen die ik wil bereik-
    programma dat ik ga spelen op een  Dat geeft mij meer concentratie.  boel andere liefhebberijen.  en. Ik zou het geweldig vinden als het
    concert of concours. Als ik een stuk  Meedoen betekent ook dat ik een                me lukt.”
    goed uit mijn hoofd kan, speel ik  bepaald programma op hoog niveau  Hij somt op: “Strips lezen, van Don-
    het voor mijn familie of iemand die  moet uitwerken. Dat is heel belangri- ald Duck of van Kuifje. Ook literat-
    toevallig op bezoek komt. Zo bereid  jk, want dat is heel leerzaam. Tijdens  uur lezen vind ik leuk. Zwemmen,
    ik mezelf voor.”         de concoursen kan ik ook naar ande- naar school gaan, maar ook fietsen
                     re deelnemers luisteren en daar leer  met mijn broertje. En reizen vind ik  Iedereen van 12 tot en met 19 jaar (zang
    Je hebt in de Nationale Fina- ik ook van.            leuk, nieuwe dingen zien.     tot en met 21 jaar), die een klassiek stuk
    le van het Prinses Christina                                      aardig in de vingers heeft, kan meedoen
    Klassiek Concours een tweede Welk stuk zou je heel graag wil-   Op school vind ik topografie leuk.  aan het Klassiek Concours. Inschrijven kan
    prijs gewonnen en nu mag je len spelen?              Daar ben ik ook best goed in, voor  tot en met 12 november 2021 via
    optreden op Klassiek op het    “Dat weet ik al: het tweede en derde  zover ik dat weet na de basisschool”,  www.christinaconcours.nl.
    Amstelveld en in het radiopro-  pianoconcert van Rachmaninov. Die  vertelt Adam lachend.


    Vibrafonist Vincent Houdijk toert met The Polestar Project                                                       elektronische effecten met improvi-
                                                       saties. De tournee gaat op 28 oktober
    Vibrafonist Vincent Houdijk toert                                   van start tijdens het internationale
    dit najaar met zijn band VinnieVi-                                  fagotfestival Bassoons for Future in
    bes door Nederland. De show The                                   Maastricht. Daarna volgen negen
    Polestar Project is geïnspireerd op de                                shows in diverse theaters en (jazz)
    muzikale verhalen van drie pioniers                                  zalen. Kijk voor het tourschema op
    op hun unieke en excentrieke instru-                                 http://www.vinnievibes.com/
    menten.                                                KNMO Klankwijzer is hét nieuws-
                                                       en informatieplatform van de instru-
    Houdijk groeide als slagwerker op in                                 mentale amateurmuziek. Schrijf je
    de hafa-wereld. Door de jaren heen  klassiek, minimal music, pop en we- om concerten en masterclasses te ge- hieronder (oranje balk) in voor de
    heeft hij bij tal van orkesten als lid,  reldmuziek. Voor de tournee heeft  ven. De Amerikaanse fagottist Paul  gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook
    invaller of gastsolist gespeeld. Hij  hij twee gastartiesten uitgenodigd.  Hanson is de grondlegger van de  de digitale nieuwskrant automatisch
    omschrijft The Polestar Project als  Hangdrum-specialist Kabeçaõ uit  ‘Electric Bassoon’ en heeft zich ge- in je mailbox. Of like: https://www.
    een fusie met cross-overs tussen jazz,  Portugal reist de hele wereld rond  specialiseerd in het vermengen van  klankwijzer.com/klankwijzer
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12