Page 9 - krant week 40
P. 9

9
    Nu de deuren van de cultuursector weer voorzichtig opengaan, start KNMO Klankwijzer de successerie Concert van de Week

    weer op. Daarin richten we de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke
    invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering belichten we het concert Pale Blue Dot, een spannende muzikale reis
    waarmee Orkest Orventus op 17 oktober in Concertzaal Tilburg aandacht vraagt voor de klimaatverandering.

    Pale Blue Dot: een intrigerend    concert over klimaatverandering

    Foto: Kees Staps

       en minuscuul puntje van 0,12
       pixels. Zo groot is de aarde op
    Eeen foto die de ruimtesonde
    Voyager in 1990 op een afstand van
    6 miljoen kilometer maakte van het
    heelal. Deze Pale Blue Dot toont hoe
    angstaanjagend klein onze aardkloot
    is binnen de uitgestrektheid van het
    universum. De foto verraadt ook me-
    teen hoe kwetsbaar ons miniplaneetje
    wel niet moet zijn. Die kwetsbaarheid
    merken we hoe langer hoe vaker aan
    den lijve. Overstromingen, hittere-
    cords en bosbranden zijn wereldwijd
    aan de orde van de dag. Sterker: ook
    ons eigen kikkerlandje ontkomt er
    niet langer aan. Met het programma
    Pale Blue Dot wil Orkest Orventus
    bijdragen aan de bewustwording van
    de funeste gevolgen van klimaatver-
    andering en de urgentie van actie. In
    een soms betoverende, soms veront-
    rustende combinatie van muziek en
    beeld worden verschillende aspecten
    van klimaatverandering belicht. Met
    vernieuwend repertoire voor blaasor-
    kest, ondersteund door een visuele
    presentatie van visual artist Klaas
    Bongaerts, wordt het publiek mee-
    genomen in dit beklemmende the-  Orkest Orventus vraag tijdens Pale Blue Dot aandacht voor de klimaatverandering.
    ma. De presentatie van het concert
    is in handen van Vera Hofman. Zij is  dat, als we zo doorgaan, een derde  aarde maar tegelijkertijd een waar- de Noé eindigt. Sereen en vreedzaam.
    onder meer bekend van de podcast  van de mensheid over vijftig jaar op  schuwing dat we er voorzichtig mee  Met een hoopvolle gedachte schetst
    Maak de wereld mooier, en het pro- een plek woont waar ze eigenlijk weg  moeten zijn. Een wake-up call. Een  John Mackey op een nostalgische
    ject Walk and Talk, een tiendaagse  moeten, omdat aanpassing aan het  oproep tot actie. De compositie is  wijze een portret van de tijd die eens
    wandeling langs tientallen duurzame  nieuwe klimaat niet goed mogelijk is.  vitaal maar met een sinistere onder- was. Hierbij geïnspireerd door melo-
    projecten waarin ze met de initiatief- De wereldpremière van deze indruk- toon: wij mensen moeten goed voor  dieën en thema’s van grote compo-
    nemers van de projecten spreekt om  wekkende compositie vond plaats in  onze moeder aarde zorgen. Helaas  nisten voor het blaasmuziek genre als
    te laten zien hoe mooi de wereld zou  maart 2017. Met dit imposante werk  gebeurt dat te vaak niet… Percy Grainger.
    kunnen zijn.           in vijf delen verklankt Orkest Orven- In Apocalyps II van Piet Swerts bele-
                                      ven we wat er gaat gebeuren - en deels Emotie
    Projecten                              al aan het gebeuren is - met onze aar- Het concert wordt ondersteund door
    Orkest Orventus staat voor avon-                  de als wij de waarschuwingen van  beelden samengesteld door visual
    tuurlijke blaasmuziek met een kleine Ook ons eigen         klimaatwetenschappers in de wind  artist Klaas Bongaerts. Hij vindt zijn
    en flexibele bezetting en een                    slaan. Het gaat helemaal mis, hel en  passie in het samenbrengen van mu-
    transparante klank. Dirigent Jacco  kikkerlandje ontkomt      verdoemenis, de aarde gaat eraan. El  ziek en de digitale wereld. De nieu-
    Nefs en zijn muzikanten verrassen het                Arca de Noé Óscar Navarro is een fi- we digitale mogelijkheden bieden de
    publiek regelmatig met muzikale pro- er niet langer aan      guurlijk synoniem voor watersnood.  perfecte gelegenheid om de emotie
    jecten rond boeiende thema’s. Dat re-                Het werk gaat over een Bijbelse ramp  en het verhaal van de muziek te ver-
    sulteert meestal ook in een bijzonde-                en het verhaal van Noach. Actue- sterken.
    re repertoirekeuze. Voor het concert                le natuurrampen met wateroverlast
    op 17 oktober staat de Nederlandse  tus het onheilspellende vooruitzicht  doen daar vaak aan denken. De mu-
    première van Migration Symphony  van wereldwijde migratie als gevolg  ziek is van zichzelf heel beeldend. De
    No.2 van de Amerikaanse componist  van klimaatverandering.     componist beschrijft in tien muzikale
    Adam Schoenberg op het program-                   scènes het verhaal van Noach en de  Pale Blue Dot door Orkest Orventus: zondag
    ma. Migration gaat over migratie. De Wake-up call         ark. Tot besluit klinkt Sheltering Sky  17 oktober, 14.00 uur in Concertzaal
    link met klimaatverandering is echter  Mother Earth van David Maslanka  van John Mackey. Deze compositie is  Tilburg. Klik voor kaarten: HIER.
    makkelijk gelegd. Uit studies blijkt  kan gezien worden als een ode aan de  feitelijk een vervolg op waar El Arca
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14