Page 1 - krant week 40
P. 1

CGN: kraamkamer                          Twintig kapellen

                     van innovatie en                          naar 7. Fest der

                     kwaliteit                             Blasmusik

                             5                                 11
     Jaar 2022, week 40
     NBK 2022 wordt weer


     tweedaagse happening
     Het lijkt erop dat de brassbandsector de naweeën van de coronacrisis nagenoeg te boven is. Voor de Nederlandse Brassband
     Kampioenschappen, eind deze maand in Utrecht, hebben zich 41 brassbands aangemeld. Dat betekent ook dat de wedstrijd
     weer verdeeld over twee dagen kan plaatsvinden.


                                                       burg; Brass Band Schoonhoven A;
                                                       De Wâldsang Buitenpost; Brassband
     Tekst en foto: Onze redactie                                    Rijnmond; De Spijkerpakkenband
                                                       Lippenhuizen; De Bazuin Oenkerk;
        et grootste aantal deelne-                                Provinciale Brassband Groningen;
        mende bands is te vinden                                   Soli Brass Leeuwarden.
     Hin de vierde divisie, waar-
     in elf orkesten deelnemen. De eer-                                 Eerste divisie
     ste, tweede en derde divisie tellen                                Brassband Amersfoort; Brassband
     ieder zeven deelnemers, terwijl in                                 Breukelen; Gloria Deï Gerkeskloos-
     de afsluitende kampioensdivisie op                                 ter-Stroobos; Pro Rege Heerenveen;
     zaterdagavond negen bands te be-                                  Excelsior Zalk; Kunst naar Kracht
     luisteren zijn. Voor voorzitter Pieter                               De Goorn; Oefening en Uitspan-
     van Diepen alle reden om tevreden                                 ning Wijk en Aalburg.
     te zijn.
                                                       Tweede divisie
     “De editie van vorig jaar was een                              Brass Band Schoonhoven B; Ex-
     ongekende ‘coronahectiek’ met 31                                  celsior Ferwert; Looft den Heer;
     bands op één dag. Gelukkig hebben                                 De Bazuin Oenkerk B;De Lofklank
     we nu weer een volle bak, maar ver-                                Ureterp; Gereformeerde Brassband
     deeld over de traditionele vrijdag en                               Groningen; Martini brassband Gro-
     zaterdag.”            Voorzitter Pieter van Diepen is verheugd over het grote aantal deelnemers in de lagere divisies.  ningen.

     Verheugd             niet al te lang maar lekker klinkend  fankaarten gingen al op ruim 2200  Derde divisie
     Van Diepen is met name verheugd  en speelbaar werk. Dat stimuleert  tickets over de toonbank. Voor het  Apollo Grou; Backum Brass Castri-
     over het grote aantal deelnemers in  uiteraard ook de deelname. Daar- publiek is de kaartverkoop inmid- cum; Heman Zuidwolde; Immanuël
     de vierde divisie. “Echt ongekend  naast met Redbad van Jan de Haan  dels opengesteld via www.enbk.nl.  Uithuizermeeden; Kunst en Vriend-
     na de enorme dip van afgelopen  een gloednieuw werk voor de kam- Van Diepen: “Mede met het oog op  schap Meeuwen; De Nije Bazún
     jaar met slechts twee bands. Na alle  pioensdivisie. Voor de eerste divisie  de dure tijd zijn wij blij dat we de  Britsum; Greidebrass Greidhoeke.
     verhalen over een moeilijke opstart  met James Cook - Circumnavigator  toegangsprijs voor deze editie op
     van deze bands na de coronaperiode  van Gilbert Vinter een heerlijke old- hetzelfde niveau kunnen houden  Vierde divisie
     hadden we dit niet verwacht.”  timer en voor de tweede en derde  als de laatste jaren.” De NBK 2022  Alkmaar Brass; Bernlef Noardbur-
                      divisie met respectievelijk Sanctu- worden vrijdag 28 oktober geopend  gum; Brassband Opsterland; UDI
     Verplichte werken        ary! van Daniel Hall en Albinus Va- met de 4e en 3e divisie. Op zaterdag  Oosternijkerk; Concordia Wâns-
     Ook de keuze van de verplichte wer- riations van Etienne Crausaz zowel  29 oktober zijn de 2e, 1e en kampi- wert; Blaast de Bazuin Oude- en
     ken is volgens Van Diepen mede de- muzikaal als speeltechnisch uitda- oensdivisie te beluisteren. Het vol- Nieuwebildtdijk; Brassband Wes-
     bet aan de grote belangstelling voor  gende nieuwe werken voor de bo- ledige deelnemersveld ziet eruit als  tersweach De Westereen/Kollumer-
     de titelstrijd.         venkant van deze divisies.”\   volgt:              zwaag; Felison Brass Velsen; Kope-
                      Ook wat publieke belangstelling be-                rensemble De Wâldsang Buitenpost;
     “Met Argos van Stephan Hodel heb- treft, beloven de NBK 2022 een suc- Kampioensdivisie      Soli Deo Gloria De Tike; Soli Deo
     ben we voor de vierde divisie een  ces te worden. Aan deelnemers- en  Amsterdam Brass; Brass Band Lim- Gloria Rinsumageast.
   1   2   3   4   5   6