Page 4 - krant week 40
P. 4

4    CGN: kraamkamer van innovatie
    en stimulans voor kwaliteit

    Color Guard Nederland (CGN) is al lang geen belangenorganisatie meer alleen voor dansgroepen. Ook voor (show)korpsen en

    groepen met blazers en slagwerkers is CGN een podium voor dans, muziek en show. Voorzitter Paul Doop legt uit wat deze
    jongste doelgroep van de KNMO allemaal te bieden heeft.

    Tekst: Paul Doop
    Foto’s: FV Media Producties

        et CGN-circuit is voor velen
        van u wellicht nieuw maar
    Hdit circuit verbindt al meer
    dan 40 jaar jongeren door dans en
    muziek en heeft vanaf het begin ge-
    staan voor innovatie en kwaliteit.

    Wereldtop
    Door de manier van werken en op-
    zet kunnen de Nederlandse teams
    inmiddels goed meedraaien in de top
    van de wereld. Dit hadden we nooit
    kunnen bedenken toen we ruim 40
    jaar geleden startten. De basis is dat
    CGN er is voor en door de groepen.
    We hebben vele momenten door het
    jaar heen dat er contact is tussen het
    CGN-bestuur, de juryleden en de
    groepen. Dit gebeurt op en tijdens
    wedstrijden maar ook tijdens work-
    shops, trainingen en inhoudelijke
    sessies voor bestuurders, instructeurs  CGN startte enkele jaren geleden een circuit voor blazers.
    en leden. We zijn gegroeid naar een
    circuit voor de zogenaamde ‘Indoor  het een competitie is, is het jurysys- eigenlijk al helemaal niet zo gek. Het  op hun telefoon of tablet. Aan het
    Performing Arts’.         teem van CGN helemaal gebaseerd  panel van juryleden geeft feedback  eind van de wedstrijd krijgen alle
                     op het leren en verbeteren. De sco- aan alle groepen tijdens hun optre- instructieteams de mogelijkheid om
    Verbeteren            res zijn dan ook vaak anders dan in  den. Die feedback is enkele minu- met de juryleden in gesprek te gaan
    CGN organiseert een aantal wedstrij- het reguliere concourscircuit. Als  ten na het optreden al beschikbaar  om vragen te stellen ten aanzien van
    den in de periode januari tot en met  je tussen de 60-70 punten scoort in  voor het instructieteam. Ze kunnen  de feedback. Dit is allemaal bedoeld
    eind maart van ieder jaar. Hoewel  een CGN-competitie dan doe je het  dat beluisteren gewoon via een app  om ervan te leren en met elkaar een
                                                       constructieve dialoog aan te gaan. Je
                                                       mag dus ook jouw mening geven aan
                                                       het jurylid. Doordat de deelnemende
                                                       groepen in een relatieve korte tijd aan
                                                       meerdere wedstrijden meedoen zie je
                                                       ook dat de groepen de feedback ver-
                                                       werken en daarmee hun programma’s
                                                       en uitvoering zichtbaar en merkbaar
                                                       verbeteren. De groepen komen voor-
                                                       namelijk uit Nederland maar ieder
                                                       jaar zien we ook een groeiend aan-
                                                       tal groepen vanuit Duitsland, België,
                                                       Frankrijk, Zweden, Groot-Brittannië
                                                       en Italië die aan de reguliere evene-
                                                       menten deelnemen en zo af en toe
                                                       doen er groepen mee uit de USA, het
                                                       Midden-Oosten en Azië. Inmiddels
                                                       is 15% van de groepen gedurende het
                                                       seizoen afkomstig uit het buitenland.

                                                       Laagdrempelig
                                                       De wedstrijden zijn heel laagdrempe-
                                                       lig voor alle deelnemers. Voor ieder
                                                       niveau is er een klasse om aan deel
                                                       te nemen en iedere groep krijgt ap-
                                                       plaus omdat veel bezoekers zelf uit de
                                                       wereld van dans, muziek of show ko-
    Ook voor jeugdgroepen biedt CGN een podium.                              men. Meer dan de helft van de deel-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9