Page 5 - krant week 40
P. 5

5
                                                       reldwijd staat het indoorcircuit dan
                                                       ook bekend als de kraamkamer van
                                                       innovatie binnen de wereld van show,
                                                       muziek en dans.

                                                       Podium
                                                       CGN wordt herkend en erkend als
                                                       professioneel podium voor deelne-
                                                       mers aan de indoor performing arts
                                                       die zich willen ontwikkelen op het ge-
                                                       bied van techniek en creativiteit. Dit
                                                       gebeurt door de internationale CGN
                                                       dans- en muziekcompetitie en door
                                                       het delen van kennis en ervaring.
                                                       Het circuit bestaat uit drie onderde-
                                                       len: Color Guard, Percussie (Indoor
                                                       Percussion Circuit) en Blazers/show-
                                                       band (Indoor Winds Circuit). CGN
                                                       is ooit begonnen onder de naam Co-
                                                       lor Guard Nederland maar sinds een
                                                       aantal jaren gebruiken we alleen nog
                                                       de letters CGN omdat we inmiddels
                                                       zoveel meer aanbieden dan alleen
    Indoor Percussion is een van de drie wedstrijdonderdelen tijdens het CGN-circuit.           Color Guard. Ook in de coronatijd
                                                       was CGN actief met een onlinecom-
    nemende groepen zijn jeugdgroepen  direct in contact komen met de (in- krijgt het publiek een prachtig en  petitie en onlineworkshops. In 2021
    in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar.  ter)nationale juryleden. Dit wordt  zeer gevarieerd programma voorge- zagen we maar liefst 275 optredens in
    Aan een wedstrijd nemen tussen de  zeer hoog gewaardeerd door de deel- schoteld. Van jazz tot en met klassiek,  de CGN Onlinecompetitie.
    25 en 70 groepen deel. Er zijn geen  nemende groepen want de juryle- van pop tot en met house, van lichte
    solistische optredens.      den leggen uit wat ze nu precies met  thema’s tot zwaardere actuele thema’s. Circuit
                     een bepaalde feedback bedoelen en  Het wordt daarmee theater in een  CGN vandaag is het grootste circuit
    Educatieve sessies        brengen het gelijk in de praktijk. Dit  sporthal.         in Europa op het gebied van de Ind-
    CGN organiseert door het jaar heen  wordt volledig in samenspraak met                oor Performing Arts. Groepen uit
    vele clinics en workshops. Deze wor- het instructieteam gedaan. Het is hun Toetsen         heel Nederland maar ook uit Europa
    den gegeven door de beste nationa- tijd en zij mogen bepalen wat het ju- De meeste groepen zijn ook actief  en zelfs de wereld hebben hun weg
    le en internationale docenten in het  ryteam met de groep doet. Het is ook  buiten op taptoes of andere evene- naar CGN gevonden. Door de jaren
    werkveld. Mensen die bewezen heb- niet verplicht.         menten. Het CGN-circuit wordt   heen hebben groepen uit 16 landen
    ben dat hun manier van werken echt                 door deze groepen vaak gebruikt om  aan de CGN competitie meegedaan
    resultaten oplevert. CGN investeert Theater            bepaalde onderdelen van het nieuwe  en dat is best uniek te noemen voor
    ieder jaar veel tijd en geld in het or- In alle wedstrijdonderdelen proberen  programma uit te proberen of inno- een Nederlands circuit.
    ganiseren van educatieve sessies. Een  groepen op gebied van creativiteit en  vatieve ideeën te toetsen bij jury en
    mooi voorbeeld hiervan is dat er voor  artisticiteit een stap verder te komen.  publiek. Er wordt geëxperimenteerd
    de slagwerkgroepen en showbands  Je ziet zeer veel aspecten terugko- met geluidseffecten, lichteffecten,
    op bepaalde wedstrijden de moge- men vanuit de theater- en (moderne) elektronica en ook creatieve en artis- Lijkt het je interessant om eens kennis te
    lijkheid bestaat om na het optreden  danswereld. Doordat de program- tieke aspecten. Hierdoor is het gelukt  maken met CGN. Kijk dan voor meer infor-
    te gaan werken met de juryleden aan  ma’s relatief kort zijn (afhankelijk  om deze Nederlandse indooractivi- matie op: https://www.cgnunited.nl/nl/
    hun product waardoor ook de leden  per klasse tussen de 4 en 8 minuten)  teit op wereldniveau te krijgen. We-    CGN is oorspronkelijk opgericht als wintercompetitie voor color guards.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10