Page 7 - krant week 40
P. 7

7    Brabants Jazz Orkest                                          STACCATO

    eert icoon van de jazz                                         Sint Caecilia met


                                                        Let us entertain you


    Het Brabants Jazz Orkest heeft de cd ERA opgenomen met muziek van pianist/bassist/           Op zaterdag 15 oktober tovert fanfare Sint
                                                        Caecilia uit Wijnandsrade het lokale gemeen-
    componist Niko Langenhuijsen. Het album wordt de komende weken tijdens een tournee           schapshuis om tot een muziektempel. Samen
    langs diverse jazzpodia gepresenteerd.                                 met solisten zet het fanfareorkest een mu-
                                                        ziekshow neer met als titel Let us entertain
                                                        you.
                                                        Een concert met elementen van een thea-
                                                        tervoorstelling, proms - en Top2000-concert,
    Foto: Artishoot Fotografie Wim Roelsma                                 waarbij de primaire doelstelling is het publiek
                                                        te “entertainen” met een lach en een traan.
        e levendige Brabantse jaz-                                   Soms pop, soms jazzy, soms melancholisch,
        zscene heeft veel te danken                                   soms vrolijk. Maar vooral afwisselend en her-
    Daan pianist/bassist/compo-                                      kenbaar. Als het “Metropole Orkest van het
    nist Niko Langenhuijsen. Vanaf be-                                   Zuiden” begeleidt de fanfare de solisten Lau-
    gin jaren zeventig, toen jazz- en ge-                                 ra Aussems en Rob Reyners, maar zorgt het
    improviseerde muziek stormachtige                                   orkest ook zelf voor spektakel met bekende
    ontwikkelingen doormaakten, richtte                                  tophits. Presentatie en pianobegeleiding is in
    hij groepen op, organiseerde work-                                   handen van Rob Mennen. Informatie: www.
    shops en sessies en stond aan de wieg                                 fanfarewijnandsrade.nl
    van podium Paradox in Tilburg. Het  Het Brabants Jazz Orkest maakt een clubtoer om de cd ERA met muziek van Niko Langenhuijsen te
    was in deze periode dat Langenhuij- presenteren.
    sen experimenteerde met zijn groe- vember Music voor Het Brabants Jazz  Brabantse Jazz.       Haaksbergse Harmonie
    pen Ohm, Gemeentereinigingsorkest  Orkest nieuw werk. Het resulteerde
    Vaalbleek en Caoutchouc. Hij ging  in een wonderlijk spel met contexten, Presentaties        met filmconcert
    daarmee een eigen onafhankelijke  waarbij hij toverde met melodische  Het Brabants Jazz Orkest bestaat uit
    koers varen die geïnspireerd was door  en ritmische componenten, manier  bandleider Jeroen Doomernik, de  Het concertorkest van de Haaksbergse Har-
    gecomponeerde en geïmproviseer-  van orkestratie en de rol die een spe- saxofonisten Thom Kooijmans, Al- monie presenteert zaterdag 15 oktober een
    de muziek. Veel muzikanten voeren  ler of instrument kan hebben. Ook  bert van Veldhuizen, Paul van den  nieuw themaconcert. Dit keer staat de muzi-
    in zijn kielzog mee. De ‘Tilburgse  korte aangeleverde motieven van de  Oever, Hans Boschman en Joost van  kale avond geheel in het teken van de film-
    School’ verwees naar de ontstane  bandleden wist hij te verwerken in  Buchem, de trombonisten Arjen Ree- muziek. Vanaf 20.00 uur komt in de Kappen
    jazz-voedingsbodem waar veel Bra- de prachtige compositie met de titel  ser, Léon van Balkom, Robert Mik- herkenbare en variërende muziek uit films
                                                        voorbij. Kaarten: https://www.haaksberg-
    bantse muzikanten de vruchten van  ‘Samples’.           hout en Arjen Bos, de trompettisten  seharmonie.nl/
    plukten. Een jazzscene die tot nu toe                Hans Bloemen, William Kroot, Simon
    uniek is in het Nederlandse landschap. Het plan lag er al eerder om deze mu- Bruul, Jeroen den Teuling en Ruud
                     ziek op cd te zetten. Na de pandemie  Verkoeijen, pianist Joris Reutelings-
    Samenwerking           is het Brabants Jazz Orkest de studio  perger, gitarist Joost van Sprundel,  Jubilarissen bij MBGF
    Het Brabants Jazz Orkest, onder lei- ingedoken en nu is hij er! Een mooi  bassist Bas Cooijmans en slagwerker
    ding van Jeroen Doomernik, en Niko  moment, een halve eeuw na het begin  Bennie van der Doelen.
    Langenhuijsen hebben een goede  van de roemruchte Brabantse jazzpe- De cd-presentaties zijn op 5 oktober  Bij de Muziekbond Gelderland-Flevoland
    muzikale band. Een eerdere samen- riode. ERA, de titel van de cd, is toe- in Paradox Tilburg, 14 oktober in de  vierden de afgelopen maand diverse muzi-
    werking was er met hun cd Freedom  valligerwijs ook de laatst toegevoegde  Azijnfabriek ‘s-Hertogenbosch, 16  kanten hun jubileum.
    (2007). In 2017 schreef Langenhuij- compositie aan het album van deze  oktober in Hijgend Hert Breda en 19  70 jaar: Ton ten Brincke, Bertus Roerdink
    sen speciaal ter gelegenheid van No- icoon van de Nederlandse en bovenal  oktober in Podium Brebl Nijmegen.  (Muziekvereniging Groenlo)
                                                        Job Cozijnsen (Caecilia Scherpenzeel).

                                                        65 jaar: Bep Veldhuizen (Caecilia Scherpen-
      Jazzpianist Peter Beets zet Gershwin centraal                            zeel).

                                                        60 jaar: Jan Roerdink, Hermand Oosterholt
      Pianist Peter Beets is voor                                     (Muziekvereniging Groenlo).
      liefhebbers van jazz en klassiek                                  50 jaar: Gabriëlle te Bogt (Concordia
      allang geen onbekende meer.                                     Beltrum).
      Zijn programma’s, waarmee
      hij graag de grens van de twee                                   40 jaar: Angela Roerdink, Monique Lindner
      genres opzoekt, brachten hem                                    (Muziekvereniging Groenlo).
      de hele wereld over. In oktober
      gaat hij samen met zijn New
      Jazz Orchestra de Nederlandse
      theaters weer langs. Dit keer zet                          Jazzpianist   Jubilarissen
      hij Gershwin centraal.                               Peter Beets.  bij St. Jozef


      Met een hoop nieuwe ideeën op                                    Zaterdag 8 oktober huldigt harmonie St.
      zak voert Beets zijn bigband aan,  tijd drie keer wordt uitgevoerd, wordt  Spijkenisse      Jozef uit Kaalheide de jubilarissen. Deze be-
      waarin solisten als Suzan Vene- hij vergezeld door de zangeres Izaline  Zondag 16 oktober: Musis en Stads- sloten huldiging vindt plaats in ‘t Westhoes
      man, Ian Cleaver en Jasper van  Calister. A Gershwin Celebration ft.  theater, Arnhem       in Kerkrade. De jubilarissen zijn Jo Bonnema
      Damme meespelen. Bij A Gersh- Izaline Calister is nog te beluisteren: Zaterdag 22 oktober: Theater de  (60 jaar) en Melanie Vlaspoel (40 jaar).
      win Celebration, dat in een maand  Zondag 9 oktober: Theater de Stoep,  Bond, Oldenzaal
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12