Page 1 - Krant week 41
P. 1

Jaar 2019, week 41

                      Verhuizing                            Totaaltheater

                      doet ONHK                             Proud on Stage:

                      goed                               sneller en hipper

                             9                                 11


      “Wat een passie en drive!”      “Mooi om te zien dat er nog jongeren zijn die niet de hele dag met hun hoofd naar beneden zitten te turen op een

      schermpje, maar de passie en drive hebben om met muziek bezig te zijn. Misschien is het toch nog niet zo beroerd
      gesteld met deze wereld”, sprak jurylid André Heuvelman tijdens het Nederlands kampioenschap voor blazers solisten
      en ensembles. Samen met zijn collega Jacques Claessens kijkt hij terug op een boeiende titelstrijd.
      Tekst: Frank Vergoossen
      Foto: FV Media Producties


         ee, een lessenaar heeft
         Marieke Renkema niet
      Nnodig. Ook niet veilighe-
      idshalve voor het geval ze de draad
      even kwijtraakt. De fluitiste van het
      Damster Stedelijk Harmonie Orkest
      uit Appingedam speelt Concertino
      van Cécile Chaminade volledig uit
      haar hoofd. “Ik had het ook bij het
      regionale concours al gedaan. Daar-
      om wilde ik bij het NK ook weer
      graag uit het hoofd spelen.”

      De KNMO was voor het NK voor
      blazers voor de tweede keer op rij
      neergestreken in Akoesticum in
      Ede. De kamermuziekachtige set-
      ting, met solisten en jury dichtbij
      het publiek, zorgt voor een wat meer  KNMO-voorzitter Bart van Meijl feliciteert Marieke Renkema met haar fraaie zege.
      informeel sfeertje. Bovendien biedt
      deze entourage de muzikanten alle  Jacques Claessens die daar ook nad- den ze niet boven de noten staan  velman. “Marieke raakte ons net iets
      gelegenheid om daadwerkelijk te  rukkelijk de begeleidende pianisten  en toekomen aan het belangrijkste,  meer. Niet alleen met haar kunnen,
      communiceren met het publiek. Iets  bij betrekt. “Bij veel solisten kon je  namelijk een goede interpretatie.  maar ook met haar hele zijn.” Net als
      was bij solistische performances de  een zeer goede technische beheers- Ook speelmanier en ademtechniek  enkele andere deelnemers speelde
      belangrijkste voorwaarde is voor het  ing en speelmanier beluisteren, waa- vragen nog vaak om verfijning.” de 19-jarige fluitiste het werk volle-
      overbrengen van de muzikale bood- rbij de een deze kwaliteiten meer ten Ook Heuvelman plaatste enkele  dig uit haar hoofd. Claessens: “Bij de
      schap. Het knusse decor bracht ook  dienste stelde van de interpretatie  kanttekeningen: “Ik had het idee dat  een lukte dat beter dan bij de ander.
      jury en publiek dichter bij elkaar.  dan de ander.” Ook Heuvelman is  sommige finalisten in de verkeerde  Als dat vanuit een leerproces geb-
      Door regelmatig een gezellig bab- de vuurdoop achter de jurytafel  categorie waren ingedeeld waardoor  eurt, is het goed om dat te durven
      beltje te maken met het publiek wist  uitstekend bevallen. “Wat een tal- het niveau binnen de divisie soms  doen. Maar dan moet het wel een
      jurylid André Heuvelman het ijs te  ent, passie, performance en vooral  ver uit elkaar lag. Verder zou ik aan  meerwaarde hebben om tot een
      breken. “Alleen jammer dat je hier  kwetsbaarheid. En wat een niveau,  de juryrubrieken de onderdelen  nog betere en mooiere uitvoering
      geen koffie mag drinken.”    drive en professionaliteit. Mooi om  programmatie en podiumpresen- te komen. Bij Marieke was dat het
                      te zien dat er zoveel talent is in Ned- tatie willen toevoegen.” geval: het droeg wellicht bij tot deze
      Veertig optredens (38 solisten en  erland.”           Het venijn zat hem ook dit keer in  mooie uitvoering.” Ook Heuvelman
      twee duo’s) van muzikanten uit alle                de staart. Met respectievelijk 98 en  was ervan onder de indruk: “Ik had
      windstreken passeerden de revue.  Aandachtspunten        99 punten staken de twee laatste  niet het idee dat het uit effectbejag
      Publiek en jury zagen gedurende de  Aandachtspunten waren er natu- kandidaten in de eerste divisie, Sjors  was, maar meer om zich vederlicht
      hele dag kwalitatief uitstekende op- urlijk ook. Claessens: “Sommige  Uitjens en Marieke Renkema, er met te voelen om muziek te maken. Dat
      tredens voorbijkomen. “Het niveau  solisten kwamen met een technisch  kop en schouders bovenuit. “Dat  was het echte meesterschap voor
      was goed tot uitmuntend”, zegt  te moeilijke solo. Daardoor kon- niveau was uitzonderlijk”, zegt Heu- mij.”
   1   2   3   4   5   6